NNEK14008U Fysisk aktivitet og sundhed

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Physical Activity and Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Kursusindhold

Metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistans og træning. Overvægt-fedme-træningens indflydelse herpå. Indenfor alle områderne indgår: Epidemiologisk indgang til området, kønsaspektet, alder, fysisk aktivitet, træning som forebyggelse og behandling samt kostens betydning. Der lægges vægt på fysiologiske og molekylære reguleringsmekanismer inden for de enkelte emner.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Skal opnå kendskab til fysiologiske og molekylære faktorer relateret til: metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistanstræning. Overvægt-fedme og trænings indflydelse herpå.

FÆRDIGHEDER:

Fremlæggelse af projektopgaver og kunne anvende fysiologisk, evidensbaseret argumentation for fysisk aktivitets betydning for sundhed

KOMPETENCER:

Sammenholde og vurdere videnskabelige artikler og syntetisere viden om fysisk aktivitets betydning for sundhed 

Der vil kun blive anvendt videnskabelige artikler. Oplyses på Absalon før kursusstart.

Den studerende skal have deltaget i og indstillet sig til eksamen i de obligatoriske moduler på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse: "Human Fysiologi del 1 og 2" eller tilsvarende fysiologiske kurser.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Problembaseret læring (PBL), studenterfremlæggelser, forelæsninger samt projektarbejde. Der vil være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses udenfor den skemalagte undervisning. Desuden er skemalagt PBL og projektarbejde obligatorisk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Hjemmeopgave med selvvalgt tema indenfor pensum, max 12 sider inkl. mellemrum, men ekskl.forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Emne aftales med modulansvarlige og afleveres senest sidste dag i eksamensugen kl. 15.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Opgaven skal være afleveret senest fredag i reeksamensugen kl. 15.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.