NFOB16006U  Produktion af flydende fødevarer

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Liquid Food Processing

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset omhandler enhedsoperationer og processeringsteknologier brugt i fødevareindustrien under tilvejebringelse af flydende fødevarer. Eksempler på disse er: spray- og frysetørring, inddampning, opvarmning og nedkøling, blanding, transport af væsker vha. pumpning, homogenisering og forskellige separationsprocesser). Kurset vil også berøre forståelse for og indblik i design af proceslinjer. Der vil i kurset desuden blive undervist i teorien bag væskers flydeegenskaber og hvordan disse relaterer sig til processeringen. 

Kurset baserer sig meget på den kvantitative forståelse for processerne og derfor vil procesberegninger og forståelsen af de fysiske fænomener som processerne baserer sig på være det underliggende tema for kurset.

Målbeskrivelser

Målet med kurset er at give de studerende en detaljeret viden om udstyr/processer samt hvordan produktegenskaber samspiller med processeringen af væsker i fødevareindustrien. En væsentlig del af kurset er at give de studerende viden og værktøjer til at beregne processtider, processeringseffekter samt analysere proceslinjer.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan man kan karakterisere og måle rheologiske egenskaber for flydende fødevarer 
 • Beskrive sensitiviteten af vanlige enhedsoperationer ud fra fysiske ligninger.
 • Beskrive principperne bag nyere procesteknologier.

 

Færdigheder

 • Forklare hvordan de rheologiske egenskaber samspiller med processeringen af væsker.
 • Udføre masse og energibalancer for enhedsoperationer og proceslinjer.
 • Beregne energiforbrug for almindelige enhedsoperationer.
 • Beregne inaktiveringskinetik for bakterier, enzymer og vitaminer ved forskellige temperaturprofiler.

 

Kompetencer

 • Analysere proceslinjer og diskutere udfordringer samt komme med simple løsningsforslag på disse.
 • Dimensionere udstyr til opvarmning og inddampning med henblik på kapacitet og regenerering af energi.
 • Vurdere valg af procesudstyr til en proceslinje på baggrund af produktets rheologiske opførsel

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

 

Det forventes at de studerende har baggrund svarende til 1-4. semester på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialiseringen i kvalitet og teknologi samt fødevareingeniør). Kurset undervises ud fra en forudsætning om at de studerende har en basal forståelse for fødevarefysik, fødevarekemi og mikrobiologi.
Kurset bliver undervist i form af forelæsninger, regneøvelser samt casearbejde i grupper. Regneøvelser vil blive gennemført imellem forelæsningerne hver tirsdag hvor vi kan diskutere beregningerne og reflektionerne løbende. Casearbejdet forekommer sideløbende igennem kurset og skal godkendes inden eksamen. Der vil være ekskursion til pilot faciliteterne på KU-FOOD.
Kurset undervises som hovedregel på dansk, men engelske forelæsninger kan forekomme.
Kurset er målrettet studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialisering i kvalitet og teknologi/​fødevareingeniør). Øvrige fødevarestuderende kan tage kurset som valgfrit.
DTU-studerende kan ansøge eget studienævn om forhåndsgodkendelse til kurset.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende får løbende mundtlig feedback som en del af deres teoretiske øvelser, hvor de bliver vejledt til løsning af opgaver og case.

Derudover får de studerende gruppevist (kollektiv) skriftlig feedback på den obligatoriske case de afleverer til slut for at blive godkendt til eksamen

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamen vil bestå af beregninger, vurderinger og multiple choice spørgsmål
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af case

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Eksamen er placeret i uge 50.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. (Gen)aflevering af eventuelt ikke-godkendt case, der skal godkendes senest 2 uger inden re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 4
 • Forberedelse
 • 77,5
 • Forelæsninger
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 137,5