HHIB03681U HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori

Uddannelse

Historie
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (HHIB00681E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Formålet med kurset er at give den studerende indsigt i, hvordan man arbejder med kulturhistoriske problemstillinger. Vi vælger to kulturhistoriske temaer og undersøger forskellige videnskabsteoretiske vinkler og metodiske greb, der kan bruges til at behandle problemfelterne. Der lægges vægt på, at den studerende får viden om, hvordan videnskabsteori kan bruges til at spørge med, dvs. hvordan teori har betydning for problemformulering, begrebsbrug, kildevalg, fortolkning og skriftlig fremstilling. Omvendt giver kurset også den studerende redskaber til at undersøge, på hvilke måder en historisk problemstilling har videnskabsteoretiske, metodiske og empiriske konsekvenser. Kurset indeholder ugentlige øvelser med kildemateriale, hvor vi omsætter teori til praktisk analyse, samt øvelser, hvor vi undersøger eksempler på kulturhistorisk forskning inden for det valgte tema med henblik på at forstå deres teoretiske og metodiske forudsætninger.

Kurset introducerer således til centrale videnskabsteoretiske tekster, der har haft væsentlig indflydelse på de to kulturhistoriske problemfelter. Der kobles til kulturhistoriske metoder og konkret analyse, og undervisningen rummer øvelser, hvor den studerende:

a) opnår færdigheder i at aflæse teoretiske og metodiske positioner i kultuhistoriske studier
b) opnår færdigheder i at omsætte kulturhistorisk teori og metode i en selvstændig problemformulering, analyse og fortolkning af et udvalgt kildemateriale

Kurset opbygges i 2 blokke á 7 uger. Der undervises normalt 6 timer om ugen, og undervisningen består af forelæsninger og holdundervisning, herunder gruppearbejde og peer-feedback på opgaver. For hver 7-ugers blok afleveres en øvelsesopgave på 3 normalsider, der fokuserer på videnskabsteoretiske positioner (jf. a) ovenfor), og en øvelsesopgave på 7 normalsider, som indeholder analyser af udleveret kildemateriale (jf. b) ovenfor). I alt afleverer hver studerende således løbende 4 skriftlige arbejder, der revideres efter feedback og indleveres som porteføljeeksamen ved kursets afslutning. Prøven kan kun aflægges individuelt. Porteføljen bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen. Alle dele af porteføljeeksamen skal bestås, for at den samlede prøve er bestået.

Som udgangspunkt består pensum af 1.500 normalsider. Der tages dog forbehold for, at arbejdet med kildetekster kan betyde, at det samlede antal sider bliver lidt lavere. Der er ikke individuelt petitum.

Endnu ikke planlagt.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse