TTEAKKFNTU KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Johannes’ Åbenbaring i dens socio-religiøse kontekst.

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

New Testament Exegesis: The Revelation of John in its socio-religious context

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Johannes’ Åbenbaring falder på forskellige måder uden for rammerne af de øvrige nytestamentlige skrifter, for eksempel hvad angår skriftets genre som apokalypse og dets brug af billedrige og mytologiske sprog og forestillinger.

 

I løbet af semestret skal Johannes’ Åbenbaring læses på græsk og gennemgås tematisk ved hjælp af relevant sekundærlitteratur, som samtidig vil belyse tekstens socio-religiøse kontekst (herunder tekstens forhold til Romerriget).

 

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om de opgivne tekster og deres historiske kontekst på et højt akademisk niveau,
 • indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af de opgivne teksters betydning i forhold til denne tematik,
 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og
 • evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau.

 

Som forberedelse anbefales det at læse:

 • Geert Hallbäck, Johannes’ Åbenbaring og apokalyptik: Teksten, tiden og lidenskaben, red. af Gitte Buch-Hansen, Troels Engberg-Pedersen og Søren Holst, København: Eksistensen, 2018 (artikelsamling)

 

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

 

Pensum omfatter 55 s. græsk tekst samt med ca. 1500 s. sekundærlitteratur.

 

Se studieordningen
Kombination af hjemmearbejde, forelæsning, fælles tekstgennemgang studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen