NNEK22007U Fysisk aktivitet og ernæring

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exercise and Nutrition

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige originalartikler studeres samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring,herunder ernæringens påvirkning af substratvalg før, under og efter fysisk arbejde og dermed den funktionelle rolle for den fysiske præstationsevne. Endvidere vil forskellige kostmanipulationers effekt på adaptationer til træning, præstation og sundhed blive belyst. Endeligt vil der arbejdes med de molekylære reguleringsmekanismer, der er involveret i samspillet mellem kostens fysiologiske effekter på stofskiftet og betydningen af dette for adaptationer til træning, præstation og sundhed.

Målbeskrivelser

Den studerende skal gennem undervisningsforløbet følgende:

Viden:

 • Ud fra videnskabelig originallitteratur demonstrere viden om kostens indvirkning på stofskiftet - især før, under og efter muskelarbejde og ved træning.
 • Kunne demonstrere viden om molekylære reguleringsmekanismer bag samspillet mellem kost og stofskifte.
 • Kunne demonstrere viden om State-of-the-art metoder til og planlægning af undersøgelser til belysning af samspillet mellem kost og stofskifte i relation til muskelarbejde og træning - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket – herunder både fordele, ulemper og begrænsninger ved de enkelte metoder.

 

Færdigheder:

 • Udvise færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur inden for emnet.
 • Udvise færdigheder i at underbygge argumenter med fysiologiske overvejelser og diskutere ud fra videnskabelig evidens og konkrete videnskabelige fund.
 • Demonstrere færdigheder i at give evidensbaseret rådgivning af eliteatleter og motionister i optimal ernæring til at maksimere effekt af træning i forhold til præstation og sundhed.

 

Kompetencer:

 • Udvise kompetencer i at kunne foretage syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse, der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur indenfor kost, stofskifte og fysisk aktivitet.
 • Udvise kompetencer i faglig problemløsning.
 • Udvise kompetencer i at translatere teoretiske overvejelser og videnskabelige fund til rådgivning i samfundsrelevante situationer.
 • Udvise kompetencer i mundtlig formidling af grundvidenskabelige pointer og løsning af hverdagsrelevante problemstillinger på præcis, korrekt og evidensbaseret facon.

 

Videnskabelige reviews samt originalartikler som oplyses på Absalon.

Kurser i Idræt og ernæring, sportsernæring, humanfysiologi ( f.eks Human fysiologi 1 og 2) og arbejds-træningsfysiologi (f.eks Metabolisme aerob træning, Træningsfysiologi og metabolisme) anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, problembaseret læring samt øvelser. Dette vil inkludere opgavebesvarelser, case-løsning, ”journal-club”-aktiviteter samt gruppefremlæggelser og plenumdiskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende formativ feedback på skriftlige opgavebesvarelser/øvelsesrapporter gennem hele kurset og en omfattende mundtlig feedback under de studenteraktiverende læringsaktiviteter herunder både på studenterfremlæggelser og i gruppearbejdet med cases. Det vil inkludere både peer-feedback og i stor stil også konstruktiv underviser-feedback. Undervisningsformen inkluderer individuel mundtlig feedback gennem hele undervisningsforløbet, samt individuel skriftlig feedback ved opgaveafleveringer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen 30 min. med 30 min. forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af opgaver og godkendt øvelsesrapport.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal opgaverne /øvelsesrapporten afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.