NGEB10009U Grundlæggende magmatisk petrologi (PetIntro)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Basic Magmatic Petrology (PetIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Grundlæggende fysiske og kemiske processer for dannelsen af bjergarter; magmatiske bjergarters petrografi og petrologi; introduktion til analysemetoder og laboratorier.

Målbeskrivelser

Viden:

 • kende den mineralogiske og teksturelle opbygning af de almindeligste magmatiske bjergarter og disses geokemiske og mineralogiske sammensætningsvariation;
 • kende den principielle opbygning af skorpen mht. magmatiske bjergarter, definitionen af lithosfære og asthenosfære og variationen af tryk og temperatur gennem disse;
 • kende principperne for dannelse og krystallisation af magma ved opsmeltning af kappen og fraktioneret krystallisation i skorpen;
 • kende viskositet og massefylde af et udvalg af magmaer, mineraler og bjergarter samt principperne for magmas bevægelse og intrusion i skorpen;
 • kendskab til de vulkanske processer, de vulkanske former, de vulkanske bjergarter samt magmas opførsel op til og under ekstrusion;
 • kendskab til en række sporgrundstoffers geokemi ved mineral-smelteligevægte samt, for en række radioaktive grundstoffer, til deres halveringstid og anvendelse til datering.

 

Færdigheder:

 • beskrive Jordens opbygning og dynamik med særlig vægt på den øvre kappe og lithosfæren;
 • beskrive og klassificere de magmatiske bjergarter efter mineralogi, tekstur og kemisk sammensætning;
 • gøre rede for de grundlæggende forhold ved dannelse, transport og krystallisation af magma, herunder den tilknyttede bjergartsdannelse ud fra silikatsmelters egenskaber og krystal-smelteligevægte (magmaers fysik, fasediagrammer, fordeling af grundstoffer);
 • gøre rede for de grundlæggende vulkanske og plutoniske processer, disses relation til de overordnede pladetektoniske processer, samt de dannede plutoniske og vulkanske kompleksers principielle opbygning;
 • anvende udvalgte isotoper til datering og termometri i studiet af geologiske højtemperaturprocesser.


Kompetencer:

 • relatere følger af magmatiske bjergarter til pladetektoniske miljøer;
 • relatere magmatiske bjergarter til et formodet magmatisk udviklingsorløb;
 • tolke vulkanske bjergarter i relation til udbrudstype og magmatisk sammensætning;
 • gøre rede for forekomsten af magmatiske bjergarter i skorpen og dermed skorpens magmatiske opbygning;
 • gøre rede for principperne for varmetransport i Jorden
 • kunne diskutere den overordnede udvikling af kappe-skorpesystemets geokemi og Sr-Nd-isotopsammensætning

Se kursushjemmeside på Absalon.

Det anbefales at den studerende har fulgt et introduktionskursus i geologi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 1-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 138
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 12
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vil under udarbejdelsen af den obligatoriske skriftlige opgave skulle give hinanden peerfeedback på opgaven. Der vil blive givet skriftlig feedback på den endelige opgave. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Skriftlig aflevering, løbende

Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres efter den 6. undervisningsuge. Det er en forudsætning for at kunne deltage i den mundtlige eksamen, at den skriftlige opgave er godkendt.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Studerende der ikke opfylder indstillingskravet til eksamen kan opnå det således: Studerende, der ikke har afleveret den skriftlige opgave skal aflevere den senest 3 uger før reeksamen. Studerende der har afleveret men ikke fået godkendt en skriftlig opgave, skal aflevere en revideret opgave senest 3 uger før reeksamen. Den skriftlige opgave skal godkendes

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.