NGEB10009U Grundlæggende magmatisk petrologi (PetIntro)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Basic Magmatic Petrology (PetIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Grundlæggende fysiske og kemiske processer for dannelsen af bjergarter; magmatiske bjergarters petrografi og petrologi; introduktion til analysemetoder og laboratorier.

Målbeskrivelser

Viden:

 • kende den mineralogiske og teksturelle opbygning af de almindeligste magmatiske bjergarter og disses geokemiske og mineralogiske sammensætningsvariation;
 • kende den principielle opbygning af skorpen mht. magmatiske bjergarter, definitionen af lithosfære og asthenosfære og variationen af tryk og temperatur gennem disse;
 • kende principperne for dannelse og krystallisation af magma ved opsmeltning af kappen og fraktioneret krystallisation i skorpen;
 • kende viskositet og massefylde af et udvalg af magmaer, mineraler og bjergarter samt principperne for magmas bevægelse og intrusion i skorpen;
 • kendskab til de vulkanske processer, de vulkanske former, de vulkanske bjergarter samt magmas opførsel op til og under ekstrusion;
 • kendskab til en række sporgrundstoffers geokemi ved mineral-smelteligevægte samt, for en række radioaktive grundstoffer, til deres halveringstid og anvendelse til datering.

 

Færdigheder:

 • beskrive Jordens opbygning og dynamik med særlig vægt på den øvre kappe og lithosfæren;
 • beskrive og klassificere de magmatiske bjergarter efter mineralogi, tekstur og kemisk sammensætning;
 • gøre rede for de grundlæggende forhold ved dannelse, transport og krystallisation af magma, herunder den tilknyttede bjergartsdannelse ud fra silikatsmelters egenskaber og krystal-smelteligevægte (magmaers fysik, fasediagrammer, fordeling af grundstoffer);
 • gøre rede for de grundlæggende vulkanske og plutoniske processer, disses relation til de overordnede pladetektoniske processer, samt de dannede plutoniske og vulkanske kompleksers principielle opbygning;
 • anvende udvalgte isotoper til datering og termometri i studiet af geologiske højtemperaturprocesser.


Kompetencer:

 • relatere følger af magmatiske bjergarter til pladetektoniske miljøer;
 • relatere magmatiske bjergarter til et formodet magmatisk udviklingsorløb;
 • tolke vulkanske bjergarter i relation til udbrudstype og magmatisk sammensætning;
 • gøre rede for forekomsten af magmatiske bjergarter i skorpen og dermed skorpens magmatiske opbygning;
 • gøre rede for principperne for varmetransport i Jorden
 • kunne diskutere den overordnede udvikling af kappe-skorpesystemets geokemi og Sr-Nd-isotopsammensætning

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 1-dags ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 138
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.