NDAB16009U Udvikling af informationssystemer (UIS)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Development of Information Systems (UIS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset tilstræber at give de studerende sådan viden og færdigheder, at de i projektgrupper sammen med både domæne-eksperter/brugere og andre IT-professionelle kan udvikle effektive og nyttige informationssystemer.

I kurset vil den studerende lære:

(a) at oparbejde en velunderbygget forståelse af brugerbehov

(b) at opbygge en vision for et kommende informationssystem set i sammenhæng med brugskonteksten

(c) hvordan krav og ønsker til et nyt eller forbedret informationssystem kan beskrives og prioriteres i samarbejde med virkelige brugere

(d) hvordan der kan gennemføres en database-orienteret analyse og design-proces

(e) hvorledes et software-baseret produkt kan konstrueres og dokumenteres

(f) hvordan håndtereres personlige data med hensyn til privacy i en brugercentreret designproces.

 

Målbeskrivelser

Viden om

 • Centrale databasetekniske begreber så som den relationelle model, data-uafhængighed og transaktioner.
 • Entitets-relations-modellering (ER-modellering) og relationel datamodellering, herunder transformationer fra ER-modellering til relationel datamodellering.
 • Forespørgsler i database-forespørgselssprog, herunder både den relationelle algebra og SQL.
 • Teorien om database-normalisering, herunder funktionelle afhængigheder, nøgler, og relationelle dekompositioner.
 • Indekseringsteknikker og deres rolle ved performance-forbedring af database-forespørgsler.
 • ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) egenskaberne og brug af transaktioner.
 • Faciliteter til etablering af forbindelse mellem databaser, programmeringsomgivelser og programbiblioteker.
 • Brug af constraints, triggers og stored procedures.
 • Teknikker til opbygning af brugsscenarier, prototyper mv. med henblik på at udforske designrummet i samarbejde med de kommende brugere af informationssystemet.
 • Metoder og teknikker til at evaluere design-alternativer, herunder opsamling og analyse af empiriske data til belysning af fordele og ulemper ved alternativerne.
 • Design og evaluering af interaktion mellem mennesker og informationssystem.
 • Planlægning, estimering og styring af et IT-udviklingsprojekt i en agil, iterativ og læringsorienteret udviklingsproces.
 • Dokumentation af IT-løsningen, og effektiv informationsudveksling mellem udviklere og brugere gennem udviklingsprocessens forskellige trin.

 

Færdigheder i

 • Som deltager i en projektgruppe bestående af IT- og domæneeksperter at planlægge og styre en agil systemudviklingsproces, som indenfor resurse- og tidsmæssigt begrænsede rammer fører frem til realisering af et ny og forbedret informationssystem.
 • At undersøge, diskutere og afveje styrker og svagheder i udvalgte design-alternativer for et kommende informationssystem.
 • At gennemføre datamodellering og realisere database-applikationer med udgangspunkt i ER-modellering, over relationel modellering og normalisering frem til at skabe en konkret relationel, SQL-baseret databaseapplikation.
 • At implementere database-applikationer, og vælge hvilke dele af system-logikken som hensigtsmæssigt udtrykkes i database-laget (enten deklarativt i SQL eller som constraints, triggers og stored procedures), og hvilke dele som hensigtsmæssigt udtrykkes i programmeringsomgivelser i applikations-laget.

 

Kompetencer i

 • At analysere, designe og vurdere kvaliteter i et påtænkt design af et informationssystem set fra et helhedssynspunkt, der kombinerer både IT-tekniske og bruger-orienterede aspekter.
 • At analysere, designe og implementere informationssystemer, i hvilke brug af databaser er en væsentlig komponent.
 • Som deltager i en IT-projektgruppe at samarbejde med virkelige brugere og andre systemudviklere om målrettet realisering af et nyt eller forbedret informationssystem.

Vil fremgå af kursussiden i Absalon.

Viden om interaktionsdesign på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurset "Interaktionsdesign".

Programmeringsfærdigheder og erfaringer med softwareudvikling på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurserne "Programming og problemløsning" og "Softwareudvikling".
En kombination af forelæsninger, selvstudier af kursuslitteraturen, og øvelser. Projektgruppearbejde med udvikling af et nyt eller forbedret informationssystem i samarbejde med brugere uden for DIKU.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 232
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback gives som kommentarer til opgaver i Absalon.
Der gives løbende feedback under forelæsninger og øvelser (primært sidstnævnte).

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen består af 2 dele:

1. Et gruppeprojekt, der afleveres som en rapport med individuelle bidrag i løbet af kurset
2. En afsluttende 2-timers skriftlig prøve

Projektet vægter 60% af karakteren og den afsluttende skriftlige prøve vægter de resterende 40%.
Krav til indstilling til eksamen

1-3 obligatoriske opgaver, markeret som bestået/ikke bestået, skal bestås for at kunne deltage i eksamen.

Hjælpemidler

Til den skriftlige prøve er kun skriftlige hjælpemidler tilladt. 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamensformen er som den ordinære eksamen. Projektet genafleveres (evt. som individuelt projekt), senest 2 uger før reeksamensdatoen, og der afholdes en ny skriftlig 2-timers prøve.

Hvis 10 eller færre studerende er tilmeldt reeksamen, erstattes den skriftlige prøve med en mundtlig eksamen (30 minutter uden forberedelse).

Kvalifikation til deltagelse i reeksamen opnås ved genaflevering af obligatoriske opgaver senest 2 uger før reeksamen, således at samme krav som for deltagelse ved ordinær eksamen opfyldes.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.