JJUB57013U Retshistorie

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Legal history

Kursusindhold

Retshistorie giver de studerende en forståelse for den juridiske professions udvikling, og deres rolle som del af en tusindårig tradition.

Faget vil også fokusere på hvordan kristendommen og forskellige filosofiske strømninger har været med til at forme den danske retskultur, samtidig får de en forståelse for de juridiske discipliners baggrund og udvikling og dermed en større forståelse for, hvordan de forskellige juridiske discipliner er opbygget og hvorfor dansk – og nordisk ret, på en række punkter adskiller sig fra kontinental europæisk ret.
 

 

Målbeskrivelser

Formidle forståelse for de væsentlige epoker i dansk og europæisk rets historie, med fokus på hovedtrækkene af de vigtigste retsinstitutioners historie og samspillet med de samfundsmæssige forhold, såsom politik, økonomi, religion osv., der skaber retten.

Formidle forståelse for sammenhængen mellem dansk og fremmed – navnlig europæisk – ret, med fokus på, hvordan fremmede impulser har påvirket den danske retsudvikling, samt på samspillet med den samfundsmæssige kontekst.

Analysere og behandle tekster af retshistorisk relevans. Identificere og analyse teksterne ud fra et hhv. ideologisk, praksisorienteret og politisk udgangspunkt.

Med udgangspunkt i de retshistoriske strømninger kunne diskutere og problematisere rettens legitimering i fortiden såvel som i dag.

Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

Morten Kjær og Helle Vogt: En dansk retshistorie, Ex Tuto, udgives 2. januar 2020. s. 33-42, 48-94, 105-140, 149-193, 197-232, 337-274.

Ditlev Tamm, Romerret og anden antik ret, Djøf, udgives medio januar 2020. s. 27-28, 34-39, 42-59 og 61-84.

Kilder under seminarer på Absalon

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 16
  • Forberedelse (anslået)
  • 171,25
  • Seminar
  • 19
  • I alt
  • 206,25
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger