JJUA55223U  Projektorienteret forløb (projektrapport) - KA

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic internship - Master

Kursusindhold

I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 16 og § 22 kan universitetet i studieordningen for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen fastsætte, at uddannelsen inden for den normerede studietid indeholder projektorienterede forløb eventuelt i tilknytning til områder uden for universitetet i Danmark eller i udlandet.

Et projektorienteret forløb giver den studerende mulighed for at tage udgangspunkt i en praktisk tilgang til et juridisk problem. Forløbet afsluttes med en projekteksamen. Projektet er en skriftlig opgave.

Som grundlag for et projektorienteret forløb på den juridiske kandidatuddannelse skal den studerende derfor formulere et problembaseret projekt, som er godkendt af en vejleder på universitetet. Der skal også udpeges en nøgleperson ved den arbejdsplads, hvor projektet udføres (projektstedet), som besidder fagkyndighed vedrørende projektet, som bi-vejleder.

Projektforløbet giver den studerende mulighed for indsamling og afprøvning af dele af det materiale, der indgår i det skriftlige projekt. Samtidig stiller den studerende kvalificeret viden til rådighed for projektstedet.

Det skriftlige projekt skal både forholde sig til de praktiske problemstillinger, som projektet tager udgangspunkt i, og til de relevante retsvidenskabelige eller andre teoretiske problemstillinger, som projektet vedrører.

Begge elementer skal være angivet i projektet.

Målbeskrivelser

Læringsmål

Mht. til viden skal den studerende kunne:

Redegøre for de juridiske problemstillinger, som er beskrevet i projektet, og som den studerende har arbejdet med i projektforløbet.

Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

Analysere de juridiske problemstillinger, som finder udtryk i det godkendte projekt.

Selvstændigt finde relevante juridiske og ikke-juridiske kilder samt systematisere dem og danne sig overblik over dem.

Reflektere over de juridiske og praktiske (og eventuelt politiske) udfordringer, resultaterne af de juridiske analyser samt den praktiske erfaring fra opholdet, danner grundlag for.

Argumentere for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstilling, samt dokumentere de forskellige tilgange og eventuelle modsætninger fra f.eks. modsatrettede domme, eller en uafprøvet problemstilling.

Sikre at der er konsistens imellem projektets problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

 

Kompetencer

Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

Selvstændigt udarbejde og afgrænse en juridisk problemformulering, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af det skriftlige projekt.

Træffe beslutninger om og reflektere over hvilke metodiske tilgange, der kan og skal danne grundlag for analysen, samt argumentere for valg truffet i besvarelsen af problemformuleringen.

Selvstændigt træffe beslutninger om og formulere, hvilke praktiske og politiske refleksioner og tolkninger konklusionerne giver anledning til.

Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
Projektrapport
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: afleveringsdato: 18. januar 2019

Forår: afleveringsdato: 21. juni 2019

 

Reeksamen

Efterår: afleveringsdato: 26. februar 2019

Forår: afleveringsdato: 23. august 2019

 

  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 825
  • I alt
  • 825