ASOK22203U Sociale Problemer og Sociale Politikker

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Social problems and social policies

Uddannelse

KA valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Kursusindhold

Kursets formål:

Formålet med kurset er at give de studerende en dyberegående indsigt i det sociologiske felt sociale problemer og sociale afvigelser, og i hvordan sociale problemer/afvigelser afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Kursusindhold:

 • Hvad er sociale problemer/sociale afvigelser?
 • Hvad er social sårbarhed og social udsathed, og er det noget, der ”arves”?
 • Sociale problemer, socialt udsatte og sociale politikker i fortid og nutid
 • Risikoopfattelser og risikohåndtering i forhold til sociale problemer/afvigelser
 • Fokus på specifikke sociale problemer – fx social udsathed blandt børn og unge, fattigdom, misbrug, prostitution, hjemløshed og social marginalisering – og tiltag for at afhjælpe/kontrollere disse problemer 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus er den studerende i stand til, at:

 

Viden:

 • forstå omfanget og typer af redegør forerende skal opnå indsigter i sociale problemer, som fx fattigdom, hjemløshed, misbrugsproblemer og prostitution
 • forstå, herunder hvordan sociale problemer afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Færdigheder:

 • gennemføre analyser inden for området og
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til sociale problemer – og samfundets håndtering af dem.

 

Kompetencer:

 • De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger
 •  De skal kunne selvstændig opsøge og tillegne sig viden om sociale problemer/afvigelser
 • kritiskog reflektere over samfundets håndtering af problemerne (behandling, hjælp, støtte, kontrol)
 • formidle deres erhvervede viden på området til både fagfæller og ikke-specialister

Kursuslitteratur i Absalon

Bachelorstudier i sociologi eller tilsvarende
Interaktiv undervisning med holdundervisning og diskussioner. En vigtig del af kurset er at få indsigt i sociale tilbud til udsatte grupper. Ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud (gerne i grupper på 2-3 personer) indgår derfor i kurset, og rapporterne fra disse ekskursioner kan danne udgangspunkt for de skriftlige opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 68
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback og underviser-feedback på videns-/erfaringsopsamlinger fra ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuel/gruppe (max 4 studerende).

Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum.

Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Skriftlig opgave med et eller flere NYE stillede spørgsmål. Individuelt eller gruppe.

Studerende, der ikke måtte bestå et af de to integrerede fag tilbydes omprøve i det fag, der ikke er bestået.

Kriterier for bedømmelse

Please see the learning outcome.