ASOK22203U Sociale Problemer og Sociale Politikker

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Social problems and social policies

Uddannelse

KA valgfag

 

Fra efteråret 2022 er kurset også udbudt til:

- Kandidatstuderende på Antropologi

- Kandidatstuderende på Global Development

- Kandidatstuderende på Psykologi

- kandidatstuderende på Social Data Science

Indskrevne studerende tilmelder sig selv direkte via blanket i selvbetjeningen på KUnet uden en forhåndsgodkendelse.

 

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Kursusindhold

Kursets formål:

Formålet med kurset er at give de studerende en dyberegående indsigt i det sociologiske felt sociale problemer og sociale afvigelser, og i hvordan sociale problemer/afvigelser afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Kursusindhold:

 • Hvad er sociale problemer/sociale afvigelser?
 • Hvad er social sårbarhed og social udsathed, og er det noget, der ”arves”?
 • Sociale problemer, socialt udsatte og sociale politikker i fortid og nutid
 • Risikoopfattelser og risikohåndtering i forhold til sociale problemer/afvigelser
 • Fokus på specifikke sociale problemer – fx social udsathed blandt børn og unge, fattigdom, misbrug, prostitution, hjemløshed og social marginalisering – og tiltag for at afhjælpe/kontrollere disse problemer 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus er den studerende i stand til, at:

 

Viden:

 • forstå omfanget og typer af redegør forerende skal opnå indsigter i sociale problemer, som fx fattigdom, hjemløshed, misbrugsproblemer og prostitution
 • forstå, herunder hvordan sociale problemer afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Færdigheder:

 • gennemføre analyser inden for området og
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til sociale problemer – og samfundets håndtering af dem.

 

Kompetencer:

 • De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger
 •  De skal kunne selvstændig opsøge og tillegne sig viden om sociale problemer/afvigelser
 • kritiskog reflektere over samfundets håndtering af problemerne (behandling, hjælp, støtte, kontrol)
 • formidle deres erhvervede viden på området til både fagfæller og ikke-specialister

Kursuslitteratur i Absalon

Bachelorstudier i sociologi eller tilsvarende
Interaktiv undervisning med holdundervisning og diskussioner. En vigtig del af kurset er at få indsigt i sociale tilbud til udsatte grupper. Ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud (gerne i grupper på 2-3 personer) indgår derfor i kurset, og rapporterne fra disse ekskursioner kan danne udgangspunkt for de skriftlige opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 68
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback og underviser-feedback på videns-/erfaringsopsamlinger fra ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuel/gruppe (max 4 studerende).

Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum.

Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Meritstuderende på kandidat niveau.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Se ordinær eksamensform 

- På efterfølgende semestre:

Skriftlig opgave med et eller flere NYE stillede spørgsmål. Individuelt eller gruppe.

 

Dette vil gælde fra foråret 2023.

 

Hvis du har været tilmeldt kurset før foråret 2023 skal du skrive til soc-studieadm@soc.ku.dk for at blive tilmeldt reeksamen

 

Kriterier for bedømmelse

Please see the learning outcome.