APSB11014U  Forskningsdesign og Videnskabsteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Scientific design and Philosophy of Science

Kursusindhold

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme.

I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Identificere og redegøre for grundlæggende videnskabsteoretiske differentieringer mellem typer af problemstilligner i videnskabsteorien, videnssociologien og videnskabshistorien.
 • Arbejde analytisk med udformningen af et selvstændigt/selvvalgt forskningsdesign, som udfærdiges progredierende.
 • Udføre et systematisk review.
Det anbefales, men kræves ikke, at fagelementet Videnskabsteori og psykologiens historie skal være bestået forud for Forskningsdesign og videnskabsteori.
Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder aflevering af progredierende procespapirer. Det selvvalgte forskningsdesign udfærdiges som nævnt ovenfor. Den løbende udfærdigelse af forskningsdesignet starter midt i forelæsningsrækken og gennemgår et fastlagt forløb: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – hvortil der hver gang udfærdiges en tekst. Endvidere kommenteres de løbende udformninger både af instruktor og lærer.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave udformet som hypotetisk forskningsdesign.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Den afsluttende opgave er på max 8 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt aktiv deltagelse i form af et progredierende procespapir.

 • Aktiv deltagelse på seminarholdene: Aflevering af 5 progredierende procespapirer. Godkendelse (v. holdets instruktor) af den samlede fremstilling af den studerendes forskningsdesign (i form af procespapir nr. 5), hvori de foregående fire procespapirer integreres. Den samlede fremstilling skal i væsentlig grad afspejle den feedback som den studerende har modtaget på sine procespapirer i løbet af semestret.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar - Se eksamensplanen

Reeksamen

Februar - Se eksamensplanen

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 26
 • I alt
 • 54