SFOA090XXU Kandidatspeciale, folkesundhedsvidenskab

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Master's Thesis, Public Health

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk
Kursusindhold

Specialet skal dokumentere, at den studerende selvstændigt kan udvælge og anvende videnskabelige teorier og metoder under behandlingen og analysen af et afgrænset emne med folkesundhedsvidenskabeligt sigte.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i specialet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 758
 • Seminar
 • 6
 • Vejledning
 • 60
 • I alt
 • 824
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 minutter med opsyn.
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig individuel eller gruppeprøve på grundlag af det skriftlige arbejde. Den skriftlige del af specialet vægter tungest i bedømmelsen af specialet.
Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højest 1 normalside med maks. 2400 anslag. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af kandidatspecialet.
Ved bedømmelsen af kandidatspecialet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Se yderligere Retningslinjer for kandidatuddannelsen:
http:/​/​folkesundhedsvidenskab.ku.dk/​bachelor/​studieordninger/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • behandle en afgrænset og klar folkesundhedsvidenskabelig problemstilling
 • planlægge, udføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • udvælge, forklare og diskutere relevant teori
 • udvælge, forklare og anvende en for problemstillingen relevant videnskabelig metode;
 • planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiales design, metodevalg, kvalitet, evt. forskningsetiske overvejelser
 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, herunder anføre evt. forskningsetiske overvejelser
 • konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i specialet i relation til anvendelse, aktualitet, teori- eller metodeudvikling
 • gennemføre en logisk sammenhængende og velunderbygget argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling