TTEAPT039U  Valgfag: (Kompaktkursus maj 2018) Prædikenen som ord-kult og liturgisk-æstetisk begivenhed

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Preaching as Word-Cult and Liturgical-Aesthetical Event

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

å dette kursus vil vi undersøge forholdet mellem prædiken og liturgi med særligt henblik på luthersk homiletik og gudstjeneste. Til at belyse dette område får vi bidrag fra:


Alexander Deeg, professor i Praktisk Teologi, Universität Leipzig.
Deeg har, som leder af Zentrums für evangelische Predigtkultur, Wittenberg, været med til at ud-vikle fænomenet ’Atelier Sprache’ i en homiletisk kontekst. Dette arbejde har givet anledning til udviklingen af en ’dramaturgisk homiletik’ med fokus på iscenesættelse af teologiske ’forstyrrelser’ og bibelske tekster i liturgiske kontekster. På kurset vil vi først og fremmest beskæftige os med Deegs seneste værk: Das äußere Wort und seine liturgische Gestalt: Überlegungen zu einer evan-gelischen Fundamentalliturgik. I Das äußere Wort fører Deegs analyse af aktuelle kultur-studier, historiske indsigter, jødiske fortolkninger og katolsk liturgi til en beskrivelse af den evangeliske gudstjeneste som en ’Ord-Kult’ dybt indfældet i et liturgisk ritual. Ritualet beskrives som ordets permanente skikkelse samtidig med at ordet fungerer som en kontinuerlig kritik af ritualet. De teoretiske refleksioner fører til både nytænkning og kritik af aktuelle protestantiske prædikenpraksisser og gudstjenesteformer.

 

Bent Flemming Nielsen, professor i dogmatik, KU
Nielsens homiletiske tilgang blev fra begyndelsen udviklet i en kritisk konstruktiv dialog med Karl Barths teologi, hvortil efterhånden føjedes bidrag fra nyere ritualteori, systemisk kommunikationsteori og liturgividenskab. Hans praksisteoretiske analyser understreger væsentligheden af prædikenens liturgiske kontekst, herunder betydningen af kroppens rolle i religiøse praksisser. Centralt i hans undersøgelser står opfattelsen af prædikenens mundtlighed samt dannelsen af betydningsoverskud i kraft af indlejringen i den gudstjenestelige liturgi. I bøgerne Genopførelser. Ritual, kommunikation og kirke (2004) samt På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder (2017) har Bent Flemming Nielsen forarbejdet gudstjeneste- og prædikentraditionen i henholdsvis et synkront og diakront perspektiv.

 

Marlene Ringgaard Lorensen, professor (mso) i Praktisk Teologi, KU
Lorensen fokuserer på spændingen mellem gentagelse og forstyrrelse i forholdet mellem prædiken og liturgi. Dette forhold belyses ud fra en sammenlignende analyse af aktuelle danske og tyske prædiken- og gudstjenesteformer. I kraft af Lorensens studier af nyere international homiletik, samt konvertitters møde med Den danske Folkekirke, udforskes desuden potentialet af den Kierkegaardske kategori, gentagelsen, i forhold til såvel en teoretisk homiletisk metode, tilhøreres tilegnelse af prædikenen, samt prædikanters forberedelse. Lorensen er desuden kursusansvarlig og vejleder i forhold til opgaveskrivning.


Undervisningen foregår på dansk og engelsk

Målbeskrivelser

Den studerende opnår færdigheder i anvendelse af det teologiske fagområdes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Den studerende udvikler evnen til at arbejde analytisk for derved at blive kvalificeret til at løse et bredt spektrum af opgaver i kirke, kultur og samfund. Der lægges desuden vægt på at fremme den studerendes evne til formidling.

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Kurset består af en blanding af forelæsninger, fælles diskussioner, øvelser og gruppearbejde. Som forberedelse til kurset læses 750 siders litteratur. Hertil kommer øvrige 750 siders litteratur i forbindelse med den afsluttende opgave.

Efter tilmelding får deltagerne adgang til kursets digitale kursusrum på Absalon, hvorfra litteraturliste samt artikler mm. kan downloades.

Foreløbig litteraturliste
Deeg, Alexander, Das äußere Wort und seine liturgische Gestalt: Überlegungen zu einer evangelischen Fundamentalliturgik Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht: 2012 (uddrag) “Disruption, Initiation, and Staging: The Theological Challenge of Christian Preaching” I: Homiletic, Vol 38, No 1, 2013.


Lorensen, Marlene Ringgaard, ”Fremmedhedens homiletik: - og prædikenens forenende forskellighed” I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, Vol. 137, 2014, s. 72-88. “Preaching as Repetition – in Times of Transition” I: International Journal of Homiletics, Vol. 1, 2016, s. 34-51 .

Nielsen, Bent Flemming, Genopførelser. Ritual, kommunikation og kirke Frederiksberg, ANIS: 2004 På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder Frederiksberg, Eksistensen: 2017.

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursets afsluttende opgave skal have et omfang på 12-15 sider (28.800 - 36.000 tegn) og bedømmes med bestået/ikke bestået.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28