TTEAKKFKHU  KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kristne missioners historie fra det 18. til det 21. århundrede

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Church History: The history of Christians missions from the 18th to the 21st century

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I kurset gennemgås hovedlinjer i kristne missioners historie fra slutningen af det 18. til begyndelsen af de 21. århundrede. I denne periode har kristen mission gennemgået en grundlæggende forandring. Fra at have været en bevægelse, som overvejende rettede sig fra den vestlige til den ikke-vestlige verden, er denne mission i dag afløst af missionsbevægelser, som skal finde deres ståsted i en ny global kristendom, hvis tyngdepunkt ligger uden for Vesten. I kurset præsenteres de nyeste tendenser i missionsforskningen. Kristne missioner ses ikke længere som et marginalt tema i kirkehistorien, men som en væsentlig del af den moderne kristendoms tilblivelse og globalisering. Den nyere missionsforskning fokuserer nu ikke kun på missionærer ud fra en særlig kirkehistorisk synsvinkel, men også på deres betydning i en bredere kultur- og samfundshistorisk sammenhæng. Missionærer ses som deltagere i et globalt religionsmøde, som både påvirkede missionsområderne og missionærerne, og de fremhæves som kulturelle og religiøse brobyggere og formidlere af tværkulturel viden, og også som centrale aktører i den vestlige koloniale ekspansion i den ikke-vestlige verden. Kvindelige missionærers arbejde ses som en vigtig del af moderne kønshistorie og missionslitteraturen som en væsentlig og overset del af den vestlige verdens litteraturhistorie. I kurset belyses disse og beslægtede temaer i moderne missionshistorisk forskning ved en gennemgang af historiske oversigtsværker og udvalgte tekster af og om missionærer.

 

Målbeskrivelser

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Målet er at de studerende:

1) opnår kendskab til centrale temaer i den missionshistoriske forsknings udvikling og til væsentlige tekster af om og missionærer,

2) udvikler evne til at arbejde selvstændigt og kritisk med missionshistoriske tekster og disses historiske og historiografiske kontekst,

3) udvikler deres evne til mundtlig og skriftlig formidling af kirkehistorisk stof.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene     Undervisninger består dels af forelæsninger, dels af samtaler om udvalgte tekster.

Meddeles inden kursets begyndelse

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420