TTEAKKFGTU  KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Kroppen i Det Gamle Testamente

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The Body in the Hebrew Bible

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kroppen spiller en central rolle i adskillige gammeltestamentlige tekster: Fysisk skønhed er et tegn på Jahves nåde, og således bliver den smukke krop et tegn på velsignelse, legemlig fuldkommenhed er lig med social accept i nogle tekster, ligesom fysiske fejl eller skavanker er en grund til social udelukkelse, medlemskab af pagten markeres på kroppen i form af omskærelse, og Jahves krop er til konstant debat i de tekster, der diskuterer Gudens åbenbaringsformer og forskellige grader af antropomorfe (menneskelignende) gudsbilleder. Hertil kunne man tilføje den rituelle forurening, som syge, døde og seksuelt aktive kroppe producerer i Det Gamle Testamente. Det Gamle Testamente er kort sagt fyldt med kroppe. Smukke kroppe, grimme kroppe, guddommelige kroppe, symbolske kroppe og kroppe af kød og blod. På dette kursus arbejder vi med at kortlægge kroppen i Det Gamle Testamente for at nå frem til en kropslig og taktil antropologi og teologi. Vi inddrager nyere teoretiske perspektiver fra kønsstudier, sansestudier (sensual + lived religion) og skavankstudier (disability studies) i eksegesen, og vi arbejder med at formulere en kropsbevidst eksegese og metode. Kurset vil give den studerende et solidt kendskab til de tekster i Det Gamle Testamente, der handler om enten antropologi eller åbenbaring, og derigennem et indgående kendskab til Det Gamle Testamentes holdninger til guddommelige og menneskelige kroppe. Kurset er en grundig indføring i nyere teoridannelser indenfor gammeltestamentlig eksegese og en praktisk øvelse i at anvende og evaluere disse teorier. Kurset vil give den studerende lejlighed til at arbejde med forholdet mellem fysisk manifestation og indre kvaliteter, mellem fuldkommenhed og fejl, mellem æstetik og etik og mellem det guddommelige og det menneskelige.

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Foreløbig kursuslitteratur: Sephen Moore: God’s Gym: Divine Male Bodies of the Bible (Routledge 1996); Howard Eilberg-Schwartz: God’s Phallus and Other Problems for Men and Monotheism (Beacon Press 1994); Saul Olyan: Rites and Rank: Hierarchy in Biblical Representations of Cult (Princeton UP 2000); Saul Olyan: Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physical Differences (Cambridge UP 2008); S.T. Kamionkowski og W. Kim (red.): Bodies, Embodiment and Theology of the Hebrew Bible (Bloomsbury 2010).

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420