TTEAKH2BAU BA-6. semester: Kirke- og Teologihistorie 2 - Hold A, B

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Church History 2

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Hold A

Kristi Passion: teologiske diskurser, kunstneriske repræsentationer og religiøse praksisformer indtil 1300.

Kurset giver en indføring i fortolkninger af Kristi lidelse som frelseshistoriens centrale begivenhed. Fokus er lagt på læsninger af teologiske tekster fra oldkirken til højmiddelderen, der har ydet væsentlige bidrag til forståelsen af dette  tema. I kurset indgår systematisk-teologiske tekster (fx uddrag af Irenæus’ værk Mod kætterne, Augustins De Trinitate og Anselm af Canterbury’s Cur Deus homo (Hvorfor Gud blev menneske), og teologiske brugstekster, som har indgået i forskellige former for religiøs praksis: meditationer, (fx Anselm og og Bonaventura), prædikener (Bernhard af Clairvaux), poetiske tekster som fx digtcyklussen Salve caput cruentatum (O Hoved højt forhånet, DS 193), og tekster, der indgår i langfredagsliturgien.

Herudover vil kurset også foretage nogle udblik til visuelle kunstneriske fremstillinger, fx tolkningen af korsfæstelsen (Åby-krucifixetGero-korseti Kölner Domen, Giotto, (Scrovegni kapellet, Padua)). Det er kursets mål på baggrund af de udvalgte kilder at formidle en indsigt i teologiske tankeformer, fortolkningsstrategier, receptionshistorie og skærpe forståelsen for nuancerne i det konkrete historiske materiale.

 

Kilder og sekundær litteratur på dansk, engelsk, tysk indgår i pensum, foruden latinske kildetekster med paralleloversættelse. 

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

 • Indgående kendskab til et væsentligt kirkehistorisk område og det dertil hørende kildemateriale.
 • Evne til at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med en kirkehistorisk problemstilling.
 • Evne til at fortolke kilder på en metodisk reflekteret måde
 • Evne til at perspektivere områdets problemfelt teologisk.
 • Evne til metodisk reflekteret skriftlig formidling af kirkehistorisk viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse og opøver i skriftlig kirkehistorisk fremstilling.

Eksamensform

Prøven er en portefølje-eksamen. Porteføljen skal have et omfang af 24.000-36.000 tegn, dvs. 10-15 sider.

Foreløbig kursuslitteratur

Gustaf Aulén, Den kristna Försoningstanken (Stockholm: 1930) (engelsk overs. Christus Victor: A Historical Study of the Three Main Types of the Idea of Atonement (London: SPCK, 1931; New York: Macmillan, 1969) (engelske overs. kan stadig købes).

Lewis Ayres, “Augustine on Redemption,” in: Mark Vessey (ed.), A Companion to Augustine(Chichester 2012), 416-427.  

David Brown, “Anselm on Atonement,” in: Brian Davis/Brian Lettow (ed.), The Cambridge Companion to Saint Anselm,(Cambridge, 2004), 279-302. 

 J. Patout Burns, “How Christ saves. Augustine’s Multiple Explanations,” in: Ronnie J. Rombs/Alexander Y. Hwang (eds.), Tradition and the Rule of Faith in the Early Church(Leahy Hall 2010), 193-210.

Ewert Cousins, , ”The Humanity and the Passion of Christ, in: Jill Raitt (ed.), Christian Spirituality. High Middle Ages and Reformation(London 1987), 375-391.

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines(London 1960 og senere). 163-188, 375-400. 

Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine. 3: The Growth of medieval Theology (600-1300)(Chicago/London: University of Chicago Press, 1978), 106-157

Richard Viladesau,  The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts, from the Catacombs to the Eve of the Renaissance (Oxford, 2006).

  

Kilder (udvalg):

Irenæus (c. 130-c.-200), Adversus haereses (Mod kætterne)(udvalgte tekster)

Augustin (354-430), De trinitate (udvalg)

Anselm af Canterbury (1033-1109), Cur deus homo (Hvor Gud blev menneske).

Oversættelse i: Anselm of Canterbury, The Major Works including Monologionand Why God Became Man, Edited with an Introduction by Brian Davies and G. R. Evans (Oxford, 1998).

Bernhard af Clairvaux (c. 1090-1153), Prædikener.

Den romerske messebog: påskeritualer.

Udvalgte latinske middelalderhymner fx:

Venantius Fortunatus (540-c. 600,Vexilla regis prodeunt (Nu rykker kongens faner frem; Lad vaje højt vor kongeflag, DS 211).

Arnulf af Louvain (c. 1200-1250), Salve mundi salutare (Hil, dig frelser og forsone, DS 192); Salve caput cruentatum (O Hoved højt forhånet, DS 193).

Jacopone da Todi (1236-1306), Stabat mater (Under korset stod med smerte, DS196).

 

Hold B

Det faldne menneske som kirkehistorisk grundfigur: lære og praksis fra oldkirken til højmiddelalderen

På kurset vil vi arbejde med teologisk antropologi i lære og praksis gennem udvalgte kildetekster. Sammenhænge og spændinger mellem teologiske problematikker og religiøse livsformer udgør kursets centrale akse. Det er målet på baggrund af udvalgte kilder at formidle en indsigt i et centralt kirkehistorisk emne samt at skærpe forståelsen for nuancerne i det historiske materiale. I kurset indgår kilder af kirkehistoriske hovednavne.

 

Gennem introduktioner, fælles læsning af centrale tekster, individuelle præsentationer og lejlighedsvis gruppearbejde vil deltagerne få kendskab til perioden og dens genrer og opøve færdigheder i metodisk reflekteret tekstanalyse samt historisk og tematisk perspektivering. Kurset er et portefølje-forløb, og vi vil arbejde systematisk med skriftlig fremstilling undervejs.

 

Kilder og sekundær litteratur på dansk, engelsk og tysk indgår i pensum, foruden latinske og græske kildetekster med paralleloversættelse. 

 

Det forudsættes, at det udleverede materiale forud for hver dobbelt lektion studeres grundigt. Kildeteksterne kan med fordel gennemlæses omhyggeligt flere gange. Det forventes, at den studerende kan parafrasere de læste tekster, og aktivt gennemtænker og formulerer spørgsmål og pointer under læsningen og bringer det med sig til undervisningen. Endelig forventes den studerende at løse mindre mundtlige og skriftlige opgaver i tilknytning til undervisningen.

 

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

 • Indgående kendskab til et væsentligt kirkehistorisk område og det dertil hørende kildemateriale.
 • Evne til at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med en kirkehistorisk problemstilling.
 • Evne til at fortolke kilder på en metodisk reflekteret måde
 • Evne til at perspektivere områdets problemfelt teologisk.
 • Evne til metodisk reflekteret skriftlig formidling af kirkehistorisk viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse og opøver i skriftlig kirkehistorisk fremstilling.

 

Foreløbig kursuslitteratur

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines (London, 1985 el. senere [1958])

Rik Van Niewenhove, An Introduction to Medieval Theology (Cambridge, 2012)

 

Vi læser uddrag af bl.a. følgende kilder:

Irenæus (140-202), Adversus haereses

Origenes (185-254), De principiis

Augustin (354-430), Confessiones

Cassian (c. 360-435), Constitutiones

Benedikts Regel (c. 529)

Anselm af Canterbury (1033-1109), Orationes

Bernhard af Clairvaux (c. 1090-1153), Parabolae

Bonaventura (1221-1274), Itinerarium mentis in Deum

Thomas Aquinas (1225-1274), Summa Theologiae

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 126
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Portføljeeksamen - samlet omfang af 24.000-36.000 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen