SVEK14002E Veterinært kandidatspeciale

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary MSc thesis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin

Kursusindhold

Specialet er et videnskabeligt projektarbejde indenfor et veterinærfagligt kerneområde, hvor den studerende arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling, som indgår som en væsentlig del af den enkelte kandidats faglige profil.

Inden påbegyndelse af specialet skal der foreligge en kontrakt som er aftalt med hovedvejleder og indsendt af den studerende.

Kontrakten skal indeholde titel og projektformulering, som er aftalt og godkendt af hovedvejleder inden den studerende registrerer og indsender kontrakten (online) til Studieservice.


Den studerende skal desuden have drøftet gensidige forventninger, eksperimentelt og/eller analytisk arbejde, herunder datahåndtering, videnskabelig informationssøgning, evt. finansiering af aktiviteter, speciale format, frekvens og omfang af vejledningsmøder m.m. med hovedvejleder inden kontrakten indsendes.

 

Målbeskrivelser

En studerende, som har afsluttet specialet, kan:

Viden

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder
 • sammenfatte et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af problemformuleringen
   

Færdigheder

 • anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning
 • diskutere videnskabelige og erhvervsrelaterede problemstillinger, der opstår af specialet
 • vurdere resultaternes troværdighed baseret på relevant behandling af data


Ved et speciale med eksperimentelt indhold/egenproduktion af data kan den studerende endvidere:

 • begrunde ideen med at eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen
 • bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist
   

Kompetencer

 • konkludere entydigt, og på videnskabelig vis, i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet
 • diskutere teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed
 • bedømme specialets faglige, videnskabelige og samfundsmæssige betydning
 • igangsætte og gennemføre komplekst videnskabeligt arbejde i forskningsmæssige sammenhænge
 • løse komplekse problemstillinger og udviklingsopgaver i arbejdssammenhænge
Specialet skal afslutte kandidatuddannelsen (jf. uddannelsesbekendtgørelsen), dvs. afvikles i løbet af sidste år på uddannelsen. Den studerende skal have bestået mindst 90 ECTS inden deltagelse i eksamen (specialeforsvar).
Specialet kan tilrettelægges som et gruppeprojekt, hvor mindst to studerende hver især bidrager ligeværdigt og arbejder som et team. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt.
Det samlede specialeomfang inklusiv præsentation har et omfang svarende til 30 ECTS-point for hver studerende.

Den tilknyttede vejledning tager udgangspunkt i den indgåede aftale.
Vejleder skal fungere som faglig sparringspartner og primært vejlede mht. strukturering af projektet, valg af eksperimentelle og analytiske metoder, væsentlige kilder mv.

Vejleder skal som hovedregel godkende:
- fagområde datamateriale og/eller egentligt originalt eksperimentelt arbejde, databehandling og videnskabelig sammenskrivning.
- problemformulering
- væsentlige afgrænsninger
- ændringer af aftalte forløb

Vejleder skal som hovedregel ikke:
- gennemlæse større dele af opgaven
- bidrage med omfattende detailvejledning
- være ansvarlig for indholdet m.m. af den endelige opgave
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 809
 • Vejledning
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 825
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Studiebelastning 30 ECTS pr studerende
Mundtligt forsvar, Max 1 timer pr. gruppe
Prøveformsdetaljer
Specialeforsvaret består af en videnskabelig præsentation, hvor studerende i gruppen deltager selvstændigt og ligeligt (maks. 15 minutter pr. studerende, maks. 30 minutter pr. gruppe) efterfulgt af mundtlig eksamination af alle studerende (maks. 15 minutter pr. studerende, maks. 30 minutter pr. gruppe). Eksamination af gruppeprojekter kan foregå som særskilt eksamination af de enkelte studerende uden øvrige gruppemedlemmers tilstedeværelse, såfremt den studerende ønsker dette. Hovedvejlederen bekendtgør tid og sted for eksamen efter aftale med den studerende og censor.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende, vejleder og censor ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor


Specialet kan skrives på dansk eller engelsk efter aftale med vejlederen. Specialer på dansk skal også indeholde et resumé på engelsk. Ved engelsksprogede specialer kan den mundtlige præsentation og efterfølgende eksamination foregå på skandinavisk eller engelsk.

Projektrapporten skal afleveres som en videnskabelig rapport eller artikel, der overholder IMRaD-normen indenfor følgende skriftlige format:
- Maksimum 40 A4-sider (forside og referencer tæller ikke med)
- Times New Roman, fond størrelse 12
- Linjeafstand 1,5
Formkravene gælder uanset om specialet skrives i gruppe eller individuelt.

Specialet bedømmes senest 2 uger efter afleveringsfrist.

Der gives én samlet karakter for projektrapport og præsentation ved forsvaret. Hovedvægten (60%) lægges på projektrapporten. Præstationen og efterfølgende mundtlige forsvar vægtes med 40%.

Ved bedømmelsen vægtes den faglige og metodiske del lige. Udover det faglige indhold skal der også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog der anvendes i specialet og ved præsentationen, idet evnen til at formidle stoffet indgår i den samlede vurdering.

Ved gruppeeksaminer skal den skriftlige projektopgave bedømmes som en fælles opgave, uanset om de studerende kan definere, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Med udgangspunkt i vurderingen af den fælles skriftlige opgave og efterfølgende individuelle mundtlige præstationer og individuelle præstationer i forbindelse med eksaminationen gives en individuel bedømmelse af de enkelte studerende.

Den samlede bedømmelse gives umiddelbart i forlængelse af det mundtlige forsvar.

NOTE:
Såfremt der i specialeprojektet indgår en fortrolig del, kan der i tilslutning til eksamensseminaret afholdes et lukket møde om denne del af specialet. I mødet deltager de(n) studerende, eksaminator og censor. Hele specialet kan ikke forelægges på et lukket møde. Dekanen kan dog i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen om, at hele specialet ikke kan forelægges på et lukket møde.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af specialet skal ske senest til fastsatte afleveringsdato. Afleveringen skal ske elektronisk via det Digitale Eksamenssystem (DE). 

Se KU.net for flere oplysninger om afleveringsfrister og -procedurer.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende ChatGPT og lignende teknologier (Large Language Models – LLM) som hjælpemiddel under forudsætning af, at KU’s regler og retningslinjer for anvendelse overholdes ( link til KU-net). ChatGPT eller anden LLM er en kilde, hvilket stiller samme krav om brug af citationstegn og kildehenvisning som ved alle andre kilder, da der ellers vil være tale om plagiat. 

Evt. brug af ChatGPT skal angives i metodeafsnit.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamen aftales med hovedvejleder. Specialet bedømmes senest 2 uger efter afleveringsfrist.

Reeksamen

Aftales med studieleder i samarbejde med hovedvejleder

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende beherske følgende kompetencer i relation til specialet:

Viden

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for specialets fagområder
 • sammenfatte et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af specialets problemformulering
   

Færdigheder

 • anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger, anvendt i specialet
 • vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning
 • diskutere videnskabelige og erhvervsrelaterede problemstillinger, der opstår af specialet
 • vurdere resultaternes troværdighed baseret på relevant behandling af data


Ved et speciale med eksperimentelt indhold/egenproduktion af data kan den studerende endvidere:

 • begrunde ideen med at eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen
 • bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist
   

Kompetencer

 • konkludere entydigt, og på videnskabelig vis, i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet
 • diskutere teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed
 • bedømme specialets faglige, videnskabelige og samfundsmæssige betydning