SVEK13045U Veterinær retsmedicin og dyrevelfærdsvurdering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare Assessment

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold


Kurset gennemføres som 100% e-læring.
Kurset er inddelt i emneafgrænsede moduler med tilhørende teoretiske anvendelsesorienterede øvelser vedrørende lovgivning om

- dyrlægegerning og opbygningen og funktion af det veterinære administrative system,

- strategier for bekæmpelse af husdyrsygdomme, planlægning og gennemførelse af bekæmpelsesprogrammer og beredskabsøvelser,

- EU veterinære forhold, 

- foder og destruktionsanstalter,

- sæd og æg og embryoner,

- omsætning af dyr og eksport og import af dyr og animalske produkter, samt avlsforhold

- velfærdsvurdering.

- Der gennemgås teori og øvelser i at kunne kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Det skal sætte den studerende i stand til at udføre sygdomsbekæmpelse og dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings-, syns- og skønssager.

Kurset omfatter også moduler og anvendelsesorienterede øvelser om

- principper for vurdering af dyrevelfærd på enkeltdyrs- og besætningsniveau. Der gives en baggrund for de forskellige mål, der anvendes ved forskellige metoder til velfærdsvurdering, samt en oversigt over de videnskabelige resultater, der ligger til grund for de forskellige mål, og dels over de etiske og teoretiske ræsonnementer, der indgår i en velfærdsvurdering. Fordele og ulemper ved management-, ressource- og dyre-baserede mål gennemgås og diskuteres. Øvelserne giver den studerende mulighed for at afprøve dele af velfærdsvurderingsskemaer.
 

Målbeskrivelser

Det er kursets mål at lære den studerende at forvalte gældende regler vedrørende veterinærvæsen og husdyrsygdomme og dyrevelfærdsvurdering og -kontrol fordi kursus i forvejen omfatter hele dyreværnslovgivningen. Denne hviler dels på etologisk viden, og dels er der mange gråzoner, hvor en juridisk afgørelse baserer sig på et skøn af om grænsen for dårlig velfærd er overskredet, og dermed i en teknisk juridisk forstand fører til en krænkelse af dyreværnsreglerne.

Endvidere skal den studerende kunne anvende principper til at kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. På det grundlag skal den studerende kunne udtrykke sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, forsikrings-, syns- og skønssager.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne følgende:
Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd, og principper for dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Kende og forstå procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • Forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • Forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • Forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov
 • Kendskab til databaser for online søgning af veterinær lovgivning samt litteratur om dyrevelfærd


Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen, husdyrsygdomme og dyrevelfærd.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retsinstanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne vurdere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.
 • Anvende databaser for online søgning af veterinær lovgivning og litteratur


Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.
 • Informationssøgning vha. digitale værktøjer. Det bidrager til forståelse af teknologiens funktion, og til at forholde sig kritisk til søgeresultater fra online søgning af veterinær lovgivning.

 

 

 


I. Veterinær lovgivning er tilgængelig i lovdatabaser for Danmark og EU via kub.kb.dk/sund. Klik ”Andre informationskilder” og ”lovgivning”.   For Danmark er der adgang til Retsinformation samt Fødevare- og veterinærportalen (Schultz Forlag). For EU er der adgang til EUR-Lex samt Animal Health and Welfare in the EU. Se følgende links:

http:/​/​fodevet.lovportaler.dk

http:/​/​www.retsinformation.dk

http://www.detvetsund.dk

https:/​/​eur-lex.europa.eu/​homepage.html?locale=da

https:/​/​ec.europa.eu/​food/​animals_en

https:/​/​www.foedevarestyrelsen.dk/​Leksikon/​Sider/​Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrol+af+bes%c3%a6tninger&

Desuden er Fødevarestyrelsens hjemmeside god at bruge, se http:/​/​www.foedevarestyrelsen.dk

II. Kapitler i lærebogen "Veterinær Retsmedicin" af JF Agger et al., som udgives og købes på forlaget Samfundslitteratur. og som e-bog hos VitalSource

IV. Andet relevant materiale, henvisninger til videnskabelige artikler og vejledninger lægges på Absalon.

Alle kurser på kandidatdelens tre første semestre forudsættes gennemført. Begrundelsen er, at kursusdeltagerne skal have god indsigt i medicinske sygdomme, reproduktion og obstetrik, praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol og akutmedicin, som biologisk grundlag for at forstå lovgivningen.
Undervisningen gives som E-læring, som man kan tilgå i hele blok 4. Kursus er opbygget i moduler med introduktion af emner, instruktioner, samt øvelser som er obligatoriske at besvare.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
 • Kategori
 • Timer
 • Øvelser
 • 52,5
 • E-læring
 • 40
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 96,5
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Point
3,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen med individuel besvarelse af opgaver af samme type som brugt i undervisningen. Eksamen foregår ved KUs eksamenshuse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Der er adgang til følgende internethjemmesider:

http://fodevet.lovportaler.dk

http://www.foedevarestyrelsen.dk

http://www.retsinformation.dk

http://www.detvetsund.dk

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

https://ec.europa.eu/food/animals_en

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrol+af+bes%c3%a6tninger&

Endvidere gives der adgang til abonnement for e-lørebøger under VitalSource.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer for hhv. retsmedicin og dyrevelfærdsvurdering.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd og dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Kende og forstå procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • Forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • Forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • Forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov
 • Kendskab til databaser for online søgning af veterinær lovgivning


 • Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen og husdyrsygdomme og dyrevelfærd.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retsinstanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne vurdere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.
 • Anvende databaser for online søgning af veterinær lovgivning

 •  

 • Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.
 • Kompetence i informationssøgning vha. digitale værktøjer. Det bidrager til forståelse af teknologiens funktion, og til at forholde sig kritisk til søgeresultater fra online søgning af veterinær lovgivning.