SVEK13023U Almen klinisk praksis - familiedyr

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

General Clinical Practice, Companion Animal

Uddannelse

Kandidatkursus i veterinæruddannelsen - obligatorisk

Kursusindhold

Der er skemalagt kursusaktivitet i alle 9 uger af blokken. Efter en uges fælles introduktion til arbejde i almen klinisk praksis deltager de studerende efterfølgende i 2-ugers rotationer. Rotationerne foregår primært på Universitetshospitalet for Familiedyr men også i ekstern klinisk praktik.
Rotationener består af:
a) Almen klinisk praksis - modtagelsen
b) Almen kirurgi
c) Casearbejde
d) Eksternt praktikophold (EPT) i privat dyrlægepraksis for familiedyr.

På kurset vil den studerende blive trænet i brug af den problem orienterede patient tilgang (Problem Oriented Appoach (POA)), som den anvendes i klinisk almen praksis med fokus på dag 1 kompetencer. Den studerende forventes at anvende denne tilgang til alle medicinske og kirurgiske patienter i klinikken. Den studerende trænes i klient kontakt, kommunikation og ejerinformation i situationer, hvor både patient og klient er tilstede.

ad a) Almen klinisk medicinsk og kirurgisk praksis: Under tæt supervision af dyrlæge og veterinærsygeplejerske modtager, undersøger, diagnosticerer og behandler den studerende medicinske og kirurgiske patienter med sygdomsproblemer der forekommer i almen praksis. Studerende foretager vaccinationer, sundhedsundersøgelser og udfylder pas og attester i samarbejde med dyrlægen. De studerende har desuden (under supervision) primær kontakt med de syge dyrs ejere. De studerende samler sammen med de undervisende dyrlægerne op på patientforløb ved stuegange, emnegennemgange, case-fremlæggelser og diskussion af aktuelle patienter.
ad b) Almen kirurgi:her udfører den studerende almen kirurgiske procedurer inklusiv tandbehandling og elektive kirurgi på hunde og katte under tæt supervision.
ad c) Den studerende arbejder med specifikke medicinske og kirurgiske cases, hvor evnen til at anvende teoretiske viden og relevant litteratur på  komplicerede patient case testes og de studerende trænes i hvad en klinisk journal skal indeholde
ad d) Den studerende får via eksternt praktikophold (EPT) i familiedyrs almen praksis et indblik i kommunikation, praksismanagement og patientmateriale i privat dyrlægepraksis jvf læringsmålene.

Indgåelse af aftale om det obligatoriske eksterne praktikophold (EPT) påhviler de studerende, herunder afholdelse af alle udgifter i forbindelse med opholdet. 

Målbeskrivelser

 

 I kurset sker en indføring i klient-kommunikation, praksis management samt problemorienteret undersøgelse, diagnosticering og behandling af medicinske og kirurgiske patienter. I øvelserne indgår patienter med sygdomsproblemer forekommende i almen praksis, sundhedsundersøgelser og attester, vaccination samt patienter undersøgt og/eller indlagt til basale kirurgiske indgreb.
Kurset relaterer til Lov om dyrlæger (lov nr. 433 af 09/06-2004) §12 stk 2.

Viden:

- Med egne ord kunne beskrive organisation og management af en dyrlægepraksis.
- Redegøre for sundhedsundersøgelser, profylakseprogrammer, ernæringsrådgivning og basal adfærdsvejledning. 
- Beskrive almindeligt forekommende medicinske og kirurgiske sygdomme i almen praksis.
- Udvise overblik over problemorienteret undersøgelse, tolkning og lokalisering af kliniske symptomer, udredning, diagnosticering, behandling, monitorering og henvisning af medicinske og kirurgiske patienter i almen familiedyrspraksis. 
- Redegøre for etiske problemstillinger forekommende i familiedyrspraksis og herunder dyreværnslovens betydning og anvendelse.

- Udvise forståelse for styrken i god kommunikation mellem dyrlæge og ejer. 


Færdigheder:
- Anvende den problemorienterede medicinske journal og den problemorienterede håndtering af den raske eller syge patient
- Optage en fyldestgørende anamnese
- Udføre en klinisk undersøgelse omfattende hud, kardio-vaskulære system, respiratoriske system, gastro-intestinale system, urogenitale system, muskuloskeletale system, neurologiske system, lymfatiske system, øjne og ører
- Vælge og begrunde diagnostik, behandling og prognose for en specifik patient.
- Vælge, begrunde og tolke relevante parakliniske- og kliniske undersøgelser
- Udtage og praktisk bearbejde diagnostiske prøver 
- Udføre basale kirurgiske indgreb som sterilisation, kastration, tandbehandling samt andre mindre kirurgiske indgreb og procedurer.
 - Identificere og henvise patienter, der ligger uden for den basale medicins område.
- Kommunikere information til ejer og kollegaer samt kunne rådgive om forebyggende tiltag for aktuelle sygdomme.

-Kommunikere specifik sygdomsbeskrivelse og behandling til klienter på en forståelig og betryggende måde. 
·
Kompetencer:
- Identificere, evaluere og fortolke problemstillinger i forbindelse med optagelse af anamnese samt klinisk- og paraklinisk undersøgelse af patient samt formulere og implementere diagnostisk- og terapeutisk plan.
- Indgå i konstruktivt og positivt samarbejde med klienter og kolleger
- Anvende faglig og professionel kommunikation ved implementering af veterinærmedicinsk terminologi

-Udøve tillidsskabende kommunikation i mødet med dyreejere i form af lydhørhed og betryggende sprogbrug samt empatisk tilgang til patienten.

 

 

Litteraturliste: bøger anvendt til at opnå teoretisk viden om medicinske og kirurgiske sygdomme på basal klinisk teori og MKR kurserne, artikler relevante for specifikke medicinske og kirurgiske lidelser i forbindelse med caseugerne

Godkendt kursusattest i Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004U
Godkendt kursusattest samt bestået eksamen i Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005U/E.
Kravene er gældende fra og med rotationsforløb der starter i blok 3 2019.
De studerende har heldagsklinik-undervisning i 9 uger fordelt over en blok. Der er en fælles introduktionsuge som indledning til kursusforløbet. Introduktionsugen indeholder bl.a. praktisk øvelsesbaseret læring indenfor kommunikations håndtering, hospitalslogistik og psykologisk forholden sig til balancen mellem professionalisme og empatisk indlevelse. Desuden klinisk ernæring og e-learning forløb vedrørende vaccinationsprocedurer, attestprocedurer, sundhedsundersøgelse af hvalp og killing samt hvordan man agerer i en praktisk klinisk konsultationssituation. Herefter fortsætter undervisningsforløbet i praktisk klinisk almen medicin og kirurgi service. Den daglige undervisning har sit udgangspunkt i patienter i almen praksis. Den består af klinikundervisning, øvelser, stuegange, emnegennemgange, case fremlæggelser og eksterne praktikophold.

Rotationener efter introugen består af:
a) Almen klinisk praksis - modtagelsen (2 uger)
b) almen kirurgi (2 uger)
c) casearbejde (2 uger)
d) eksternt praktikophold (EPT) i privat dyrlægepraksis for familiedyr (2 uger)

Evalueringsmodel: Spørgeskema
45 dage af ca. 7,5 timer daglig i tidsrummet 8:00-16:00
Studerende deltager i kliniske rotationer i almen klinisk medicinsk og kirurgisk praksis på Universitetshospitalet for Familiedyr i løbet af en 9 ugers blok inklusiv introduktion, casearbejde og eksternt praksis praktik ophold.
eksterne praktikophold skal foregå i almen klinisk praksis med fokus på familiedyr, kun henvisningspraksis hvis der er en almen klinisk praksis i forbindelse med denne og ikke i shelters/dyreinternater.
De eksterne praktikuger kan afholdes 2 uger samme sted eller 1 uge på 2 forskellige klinikker og de kan placeres udenfor kursusforløb, f.eks. i sommerferie eller mellemuger, dog ikke før den studerende har haft kurset. Godkendt kursusattest vil først blive opnået når praktikopholdet er gennemført og godkendt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • E-læring
 • 5
 • Klinik
 • 176
 • Praktik
 • 75
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
De studerende bliver løbende individuelt evalueret på basis af deres præstation under det kliniske arbejde og ved casefremlæggelser til stuegang, og evnen til at reflekterer over kliniske praktikophold. Derudover skal den studerende bestå casefremlæggelse og opponent rolle i casemodulet. samt aflevere refleksionspapirer for kliniske rotationer inklusiv eksterne praktik ophold (EPT)
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80% aktiv deltagelse i hhv. introduktionsugen og i hver af de enkelte kliniske rotationer, samt aflevering af logbog og reflektionspapir for hver uge.

aktiv deltagelse i casefremlæggelsesdagen

Aktiv deltagelse betyder at den studerende deltager aktivt i det kliniske arbejde med patienterne og den samlede præstation i undervisningen, herunder forståelse af og udførelse af basale kliniske procedurer indgår i vurdering af aktiv deltagelse.

Eksterne praktikophold (EPT) - 80% tilstedeværelse, aflevering af logbog og refleksionspapir (evaluering af praktikophold og patientmateriale)


Kursusansvarlig afgør hvorledes den studerende kan kompensere for manglende tilstedeværelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Ud over generel bedømmelse af den studerendes løbende præstation i relation til de beskrevne Målbeskrivelser (se dette), vil følgende kriterier specifikt indgå i evalueringen af den studerende i de kliniske rotationer:

Viden:

 • Evne til at kunne redegøre for sygdomme hos mindre husdyr generelt og specifik viden om de sygdomme som bliver præsenteret i klinkken og i casemodulet
 • evne til at redegøre for sundhedsundersøgelser, profylakseprogrammer, ernæringsrådgivning og basal adfærdsvejledning. 
 • Evne til at diskutere etiske problemstillinger forekommende i familiedyrspraksis og herunder dyreværnslovens betydning og anvendelse.
   

Færdigheder:

 • Evne til at håndtere patienterne hensigtsmæssigt
 • Evne til at optage en fyldestgørende anamnese og foretage en klinisk undersøgelse
 • Evne til at udføre praktiske kliniske procedurer
 • Evne til at udføre basale kirurgiske procedurer
 • Evne til at skrive en dækkende patient journal samt hjemsendelses instruks
   

Kompetencer:

 • Patient vurdering og evne til at udarbejde en diagnostisk og terapeutisk plan for en given patient
 • evne til at udvise overblik over problemorienteret undersøgelse, tolkning og lokalisering af kliniske symptomer, udredning, diagnosticering, behandling, monitorering og henvisning af medicinske og kirurgiske patienter i almen familiedyrspraksis. 
 • Evne til at kommunikere og interagere professionelt med kolleger og klienter