SVEK13006U Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Practical Herd Health Management and Meat Inspection

Uddannelse
Kandidat i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold

Praktisk besætnings management

Kurset omfatter diagnostik på enkeltdyrs- og besætningsniveau, terapi og profylakse ved almindeligt forekommende sygdomme, forståelse af typiske produktionssystemer, risikofaktorer for sygdomme samt management af zoonoser og infektionssygdomme. Der tages udgangspunkt i danske forhold og aktuel lovgivning. Undervisningen er baseret på forelæsninger, besætningsbesøg med kliniske undersøgelser af enkeltdyr og staldafsnit, øvelser og selvstændigt arbejde med cases og rapportskrivning.

De studerende skal efter at have gennemført kurset være i stand til at forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for at løse sygdomsmæssige problemer på besætningsniveau inklusive kvantitative metoder for besætningsdiagnoser. De studerende vil opnå kompetencer i kommunikation og formidling og være i stand til at implementere en etisk og dyrevelfærdsmæssig ansvarlig holdning overfor dyr, klienter og forbrugere.

 Praktisk kødkontrol

Dansk lovgivning og dermed forbundne regler, inspektion, veterinære certifikater, audit, HACCP og egenkontrol samt rollen for den offentlige veterinærtjeneste for kontrol med zoonotiske agens i slagterier vil blive dækket af forelæsninger

Praktisk kødinspektion og -kontrol inklusive udvidet testning (verifikation) indøves ved besøg på kvæg- og svineslagterier samt ved brug af patologiske præparater.

Der skrives en hygiejnerapport på basis af egne hygiejneinspektioner samt baseret på eksisterende lovgivning for slagterier og kødproducerende virksomheder, som er godkendte til eksport af produkter. I rapporten skal også opstille et kontrolprogram i henhold til HACCP principperne. Ved hjælp af en serie af demonstrationer samt ved selvstudier dækkes de samme fødevarehygiejnemæssige emner for fisk og fiskeprodukter som derefter præsenteres af grupper af studerende.

De studerende vil opnå kendskab til principperne for kødkontrol i henhold til kødkontrolcirkulæret samt kødkontrolrelaterede aspekter for korrekt identifikation af parametre som berører animalske fødevarers kvalitet og sikkerhed.

Kurset vil stimulere de studerende til at søge relevant litteratur samt træne deres evne til at løse kliniske problemer i en besætningsmæssig sammenhæng eller i en public health sammenhæng.

Målbeskrivelser

De studerende skal udvise kendskab, færdigheder og kompetencer nødvendige for at opfylde kravene til funktionen som rådgivningsdyrlæge i besætninger samt varetage den veterinære kødkontrol.

Viden:

• Kunne beskrive principperne for praktisk besætningsmanagement i produktionssystemer.

• Forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for løsning af medicinske problemer på enkeltdyrs- og besætningsniveau, inklusive kvantitative metoder for besætningsdiagnoser.

• Beskrive praktisk kødkontrol og hygiejne inspektion i henhold til Dansk lovgivning.

Færdigheder:

• Foretage en klinisk bedømmelse af alle grupper af dyr i kvæg- og svinebesætninger.

• Bedømme mangler i fodring, klima, stalde samt management.

• Bedømme nøgleindikatorer for sundhed, produktion, reproduktion og velfærd.

• Bedømme rapporter for kødkontrol samt overvågning af sygdomme og zoonotiske agens.

• Bedømme besætningsmæssige sundhedsproblemer.

• Anvende principper og metoder for praktisk kødkontrol og overvågning af rengøring.

• Udøve post-mortem undersøgelser af fisk.

Kompetencer:

• Kunne håndtere komplekse situationer omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.

• Kunne håndtere dyrlægens rolle indenfor fødevaresikkerhed, hygiejne og public health sammenhænge.

• Kunne virke i den officielle veterinære rolle i henhold til EU Regulativ 854/2004. Den Danske Fødevarestyrelse afgør hvorvidt den studerende efter beståelse af kurset kan arbejde med kontrol.

Praktisk besætnings management:

Litteraturlisterne vedr. kvæg og svin til LVEB 10407, LVEB 10408 og LVEK 11008. Udvikling af kompetence til selvstændig opsøgning og vurdering af den aktuelle litteratur på et givet område er en del af kursus.

Pig Diseases, (Eight Edition) by DJ. Taylor. ISBN 0 9506932 7 8

Relevant lovgivning indenfor velfærd, dyrehold, medicinanvendelse samt funktionen som Besætningsdyrlæge (Sundhedsrådgivningsaftalebekendtgørelserne for kvæg og svin)

Buchmann, K., Bresciani, J., Pedersen, E. A., Dalsgaard, I., Madsen, L. (2009). Fish Diseases - An Introduction. Biofolia Press. Frederiksberg, Denmark

 

Praktisk kød kontrol:

Kødkontrol - Det patoanatomiske grundlag.

Jensen, H.E:, Leifsson, P.S., Nielsen, O.L., Agerholm, J.S. & Iburg T.

Forlag: Biofolia, 2006.

Hygiejneforordningen 852/2004,

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004 med ændringsforordninger

Kontrolforordningen for animalske fødevarer 854/2004 med ændringsforordninger

Cirkulære nr. 9724 af 26.

Godkendte kursusattester fra kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004 og kursus i Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005.
Forelæsninger, øvelser og ekskursioner

Praktisk besætnings management:
I alt 5 dage med besætningsbesøg i svine- og kvægbesætninger, hvor der undersøges enkeltdyr og grupper af dyr, gennemgås besætningens logistik, management og rutiner. Derudover 5 dage med seminar og teoretisk undervisning vedr. besætningsrådgivning, lovgivning, hyppigt forekommende sygdomme og behandlings- og forebyggelsesstrategier på besætningsniveau. Endvidere statistiske øvelser og gennemgang og fortolkning af besætningernes nøgletal.

Praktisk kødkontrol: Ialt 3 dage på Slagteriskolen i Roskilde, bestående af 1 dags teoretisk undervisning omhandlende teori om tilsyn/audit hhv. GMP/HACCP. Rengøringskontrol, flow processer på slagteri; 1 dag omhandlende tilsyn og audit på slagteri og detail samt 1 dag omhandlende praktisk rutine kontrol på et svineslagteri. Derudover undervises ½ dag omhandlende praktisk rutine kontrol på et kvægslagteri samt endelig 1 ½ dags teoretisk undervisning på KU-SUND omhandlende introduktion til kursus, lovgivning, dyrevelfærd, praktisk kødkontrol samt status for kødkontrol i Danmark og perspektiverne for fremtidens kødkontrol.
I Praktisk kødkontrol vil en del af undervisningen foregå på UCR (Slagteriskolen) i Roskilde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 0
 • Forberedelse
 • 83
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 9
 • Projektarbejde
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamination finder sted på de respektive undervisningssteder.

Praktisk besætnings management: Mundtlig og skriftlig eksamen baseret på reporter og case noter.

Praktisk kødkontrol: Port folio eksamination baseret på HACCP og hygiejnerapporten udarbejdet i forbindelse med besøg på slagteri eller kødproducerende virksomhed.

Vægtning: Både mundtlig og skriftlig samt port folio eksamination skal bestås.
Krav til indstilling til eksamen
Mindst 80 % aktiv deltagelse i praktiske øvelser og aflevering cases notes og kursusrapporter på hhv. besætningsrådgivningsdelen og Kødkontroldelen for at opnå godkendte kursusattester for de respektive kursusmoduler.
Studerende kan gå til deleksaminerne uanset kursusattest, men for at bestå kurset KRÆVES BÅDE GODKENDT KURSUSATTEST OG BESTÅET EKSAMEN for begge kursusmoduler.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal udvise kendskab, færdigheder og kompetencer nødvendige for at opfylde kravene til funktionen som rådgivningsdyrlæge i besætninger samt varetage den veterinære kødkontrol.

Viden:

• Kunne beskrive principperne for praktisk besætningsmanagement i produktionssystemer.

• Forstå basale diagnostiske, terapeutiske, præventive og sundhedsfremmende principper for løsning af medicinske problemer på enkeltdyrs- og besætningsniveau, inklusive kvantitative metoder for besætningsdiagnoser.

• Beskrive praktisk kødkontrol og hygiejne inspektion i henhold til Dansk lovgivning.

Færdigheder:

• Foretage en klinisk bedømmelse af alle grupper af dyr i kvæg- og svinebesætninger.

• Bedømme mangler i fodring, klima, stalde samt management.

• Bedømme nøgleindikatorer for sundhed, produktion, reproduktion og velfærd.

• Bedømme rapporter for kødkontrol samt overvågning af sygdomme og zoonotiske agens.

• Bedømme besætningsmæssige sundhedsproblemer.

• Anvende principper og metoder for praktisk kødkontrol og overvågning af rengøring.

• Udøve post-mortem undersøgelser af fisk.

Kompetencer:

• Kunne håndtere komplekse situationer omfattende sundhed og velfærd i produktionssystemer.

• Kunne håndtere dyrlægens rolle indenfor fødevaresikkerhed, hygiejne og public health sammenhænge.

• Kunne virke i den officielle veterinære rolle i henhold til EU Regulativ 854/2004. Den Danske Fødevarestyrelse afgør hvorvidt den studerende efter beståelse af kurset kan arbejde med kontrol.