SVEK13004U Medicin, Kirurgi og Reproduktion - Store husdyr

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medicine, Surgery, Reproduction and Obstetrics- Large Animal

Uddannelse

Kandidat i Veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kursusindhold:

Formålet med dette kursus er at give de studerende en bred viden om og forståelse for organsygdomme og infektionssygdomme i store dyr indenfor medicin, kirurgi, reproduktion og obstetrik. Kompleksiteten af sygdomme vil tage sit udgangspunkt i det enkelte dyr og miljøets indflydelse på disse.
Forelæsninger vil være i medicin, kirurgi, reproduktion og obstetrik. Forekomst, ætiologi, patogenese, diagnostik og terapi af medicinske, kirurgiske, reproduktive og obstetriske sygdomme hos de store husdyr. Den studerende skal opnå en fundamental viden om og forståelse for de generelle mekanismer i relation til sygdomme og sundhed hos de store husdyr samt et basalt kendskab til reproduktion hos de store husdyr. Forelæsningerne vil give den teoretiske baggrund for de praktiske øvelser samt give den basale viden, der er nødvendig for at følge kurset.

Klinisk undersøgelsesmetodik (KUM)

Modulet giver grundlag for den kliniske undersøgelse og behandling af de store husdyr. Målet er at lære de studerende at foretage en systematisk klinisk undersøgelse af både det enkelte dyr men også på besætningsniveau. Kurset underviser i vigtigheden af korrekt og præcis klinisk undersøgelse og dokumentation herfor. I de praktiske øvelser vil ligeledes indgå udtagelse af prøver og basal laboratorieundersøgelse og diagnostisk (bl.a. fæces, mælk, blod og vomindhold).

Kirurgisk teknik – Store husdyr

Modulet er grundlaget for kirurgiske procedurer hos de store husdyr (hest, kvæg, små drøvtyggere og svin).

Der vil blive undervist i basale kirurgiske teknikker og procedurer samt i basal og praktisk anæstesi.

Fokus vil være:

 • Injektionsteknikker og håndtering af medicin
 • Basale procedurer i anæstesi og opvågning
 • Aseptik og håndtering af manglende aseptik
 • Forberedelse til operation af patient og operatør
 • Basal sutureringsteknik
 • Basale kirurgiske indgreb

 

Målbeskrivelser

 Den studerende forventes efter endt kursusforløb at være i stand til at:

Viden:

 • Redegøre for de mest almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktive sygdomme hos de store husdyr i Eu med hensyn til forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, terapi og prognose
 • Redegøre for principper for forebyggelse af sygdomme
 • Forklare optimale udrednings- og behandlings-planer for udvalgte sygdomme
 • Anvende korrekt nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund og udrednings- og behandlingsprocedurer
 • Redegøre for diagnostiske modaliteter, som kan anvendes som diagnostiske hjælpemidler under anvendelse af sikkerhed for patient og dyrlæge.
 • Redegøre for anvendelse af sedation, universel og regional anæstesi samt smertevurdering og behandling.

 Færdigheder:

 • Have et basalt kendskab til veterinærvæsenet.
 • Optage en præcis og relevant anamnese på det individuelle dyr eller besætning og dets/dens omgivelser, og udarbejde kliniske journaler i en form, som er forståelig for kolleger og lægfolk.
 • Opsamle, opbevare og transportere prøvemateriale, udføre standard laboratorieundersøgelser og fortolke egne resultater samt externe resultater.
 • Have kendskab til smitsomme og anmeldepligtige sygdomme i Danmark.
 • Kommunikere, herunder formidle og diskutere medicinske og kirurgiske lidelser hos store husdyr med kollegaer, klienter og lægmand under anvendelse af relevant sprogbrug
 • Identificere og integrere nuværende relevant litteratur til diagnostiske og terapeutiske planer
 • Håndtere og fiksere et dyr på en sikker og human måde samt instruere andre i at udøve disse teknikker.
 • Udføre en klinisk undersøgelse af en patient
 • Forberede en patient til kirurgisk procedure
 • Foretage en aseptisk forberedelse til operation
 • Udføre grundlæggende kirurgi inden for det følgende: Atraumatisk vævshåndtering, suturing, instrument håndtering, hæmostase, håndtere komplikationer i forbindelse med kirurgisk procedure
 • opnår praktiske færdigheder i at kunne diagnostisere, forebygge og behandle de almindeligste sygdomme hos store husdyr,
 • Være opmærksom på personlig begrænsning, og være opmærksom på hvornår og hvor man skal søge professionelle råd, assistance og support.

Kompetencer:

 • Være opmærksom på de økonomiske og følelsesmæssige forhold i hvilken veterinæren arbejder og reagere passende selv i pressede situationer
 • Erkende hvornår aflivning er nødvendig og udføre dette på en human måde ved brug af anerkendte metoder. Endvidere udvise forståelse for ejers og andres følelser i relation til dette og sørge for sikkerhed i relation til aflivningen samt rådgive om fjernelse af kroppen
 • Handle på en professionel måde med hensyn til dyrlægens professionelle og juridiske pligter samt at forstå og anvende de etiske regler i de relevante tilsynsmyndigheder.
 • Være opmærksom på veterinærens etiske ansvar i relation til det individuelle dyrs pleje og ejer relationer, og på et mere generelt plan i  samfundet i relation med dets mulige indflydelse på omgivelser og samfund som sådanne.
 • Anvende ens professionelle evner til at bidrage til, så langt som muligt udbredelse af den veterinære viden for at bedre dyrs pleje, velfærd og veterinær folkesundhed (evidens baseret medicin).
 • Forstå behov for en professionel forpligtelse til videreuddannelse og professionel udvikling gennem det professionelle liv, herunder erkendelse af den forskningsbaserede viden bag veterinærens aktiviteter

Anbefalet litteratur:

Large Animal Internal Medicine

Bradford P. Smith 6th ed. Mosby Elsevier, 2019.

 

Equine Surgery

Jorg A. Auer & John A. Stick. 5th ed. Elsevier Saunders, 2018.

 

Bovine Surgery and Lameness

Weaver, St. Jean and Steiner:. 3nd ed. Blackwell Publishing, 2018.

 

Klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning

Eriksen, L.:. DSR, 1991.

 

Veterinary Anaesthesia

Clarke, Trim & Hall: 11th ed. Elsevier Ltd., 2014, ISBN: 978-0-7020-2793-2

 

Veterinary Reproduction and Obstetrics,

Noakes, Parkinson & England, 9th edition. Saunders Elsevier.

 

Equine Emergencies, Treatment and Procedures

James A. Orsini and Thomas J. Divers. 3rd edition. Saunders Elsevier.

Forelæsninger og praktiske øvelser
De praktiske dele er: Kirurgisk teknik, som har et øvelsesforløb på i alt 20 dage. Dette foregår i samarbejde med Mindre Husdyr.
Klinisk Undersøgelsesmetodik (KUM) har et øvelsesforløb på 12 dage.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 206
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 90
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen afholdes som hovedregel medio-november ved KU-eksamenshuse. Prøven består af spørgsmål inden for indenfor medicin, kirurgi og reproduktion. Fagområderne vægtes ens. Der kræves basal forståelse inden for alle nævnte fagområder for at bestå.
Krav til indstilling til eksamen

De studerende skal aktive deltage med 80% mødepligt i hver af de praktiske dele af kurset.

Ved aktiv deltagelse menes tilstedeværelse samt engageret deltagelse i fysiske øvelser og teoretiske diskussioner.

Desuden skal studerende efter hver praktisk øvelsesmodul gennemfører en praktisk-skriftlig opgave på acceptable niveau for at opnå godkendt Kursusattest. Studerende kan gå til eksamen uanset kursusattest, men for at bestå kurset kræves både godkendt kursusattest og bestået eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Forklare/beskrive de mest almindelige medicinske, kirurgiske og reproduktive sygdomme hos de store husdyr i Eu med hensyn til forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose/​sandsynlighedsdiagnose, terapi og prognose
 • Forklare optimale udrednings- og behandlingsplaner for udvalgte sygdomme
 • Anvende korrekt nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund og udrednings- og behandlingsprocedurer
 • Identificere og integrere nuværende relevant litteratur til diagnostiske og terapeutiske planer

 

 Færdigheder:

 • Have et basalt kendskab til veterinærvæsenet.
 • Forberede en patient til kirurgiske procedure
 • Forklare de grundlæggende kirurgiske principper inden for følgende: Atraumatisk vævshåndtering, suturing, instrument håndtering, hæmostase, håndtere komplikationer i forbindelse med kirurgisk procedure
 • Forklare de grundlæggende elementer vedr. udredning af udvalgte medicinske, kirurgisk og reproduktive sygomme hos de store husdyr
 • Opstille en prioriteret problemliste og udforme en meningsfuld diagnostisk og behandlingsplan for en patient med et medicinsk, kirurgisk og/eller reproduktivt problem
 • Forklare overvejelser omkring manøvering i et aseptisk miljø

 

Kompetencer:

 • Være opmærksom på de økonomiske og følelsesmæssige forhold i hvilken veterinæren arbejder og reagere passende selv i pressede situationer
 • Erkende hvornår aflivning er nødvendig. 
 • Handle på en professionel måde med hensyn til dyrlægens professionelle og juridiske pligter samt at forstå og anvende de etiske regler i de relevante tilsynsmyndigheder.
 • Være opmærksom på veterinærens etiske ansvar i relation til det individuelle dyrs pleje og ejer relationer, og på et mere generelt plan i  samfundet i relation med dets mulige indflydelse på omgivelser og samfund som sådanne.