SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Chemistry and Biochemistry for Veterinary Students

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

 

Dette kursus giver en introduktion til organisk kemi og biokemi således at de studerende er godt forberedt til undervisningen i farmakologi og fysiologi.

 • Syrer, baser og buffere
 • Funktionelle grupper (nomenklatur, fysiske egenskaber, og biologisk vigtigste reaktioner)
 • Stereokemi
 • Energi, katalyse og biosyntese
 • Kulhydrater/polysakkarider opbygning og vigtigste reaktioner
 • Proteiners opbygning og struktur-funktion forhold
 • Lipiders opbygning og vigtigste reaktioner
 • Cellens organeller, molekylære bestanddele og deres funktion
 • DNA opbygning og replikation, reparation, og rekombination
 • RNA opbygning og transkription og genregulering.
 • Proteinsyntese: Translationsprocessens initiering og terminering, proteiners nedbrydning
 • Kendskab til laboratoriesikkerhed opnået ved besvarelse af e-læringsmodulerne "Introduktion", "Kemikalier", "Lokalsug", "Ulykker", "Stinkskabe", "Evakuering", "Risikovurdering"
Målbeskrivelser

 

Kursets hovedmålsætning er at give den studerende en grundlæggende viden om kemi og biokemi der har veterinærmedicinsk relevans. Målet forfølges ved at behandle emnerne struktur, nomenklatur, og biologisk væsentlige reaktioner af de vigtigste funktionelle grupper samt makromolekyler fra en cellulær og fysiologisk synsvinkel.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Navngive alkaner, alkener, alkoholer, ethere, aldehyder, ketoner,  estere, carboxylsyrer, amider, thioler samt beskrive deres vigtigste kemiske egenskaber.
- Beskrive den kemiske opbygning og de biokemisk vigtigste egenskaber af aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider samt nukleinsyrer.
- Beskrive sammenhængen mellem struktur og funktion for proteiner, herunder antistoffer og enzymer, samt forstå hvordan proteiners funktion reguleres.
- Identificere simple organiske forbindelser der udviser stereoisomeri og navngive disse ved brug af cis-trans, E/​Z, R/​S eller D/L-nomenklaturen.
- Beskrive simple stereokemiske begreber.
- Udvise overblik over simple syre-base ligevægte, herunder buffer-systemer.
- Beskrive væsentlige kemiske teknikker til oprensning og karakterisering af organiske forbindelser.
- Beskrive væsentligste cellulære organeller og deres hovedfunktioner
- Identificere aktiverede bærermolekyler og kende deres rolle i biosyntetiske reaktioner
- Beskrive opbygningen af eukaryote cellers kromosomer, herunder de variationer der finder sted i cellens livscyklus
- Beskrive den semikonservative DNA-replikation samt reparatoriske mekanismer
- Beskrive mekanismen bag homolog og non-homolog rekombination og de elementer, der forårsager non-homolog rekombination
- Beskrive transkriptionsmekanismen og post-transkriptionelle ændringer i eukaryoter
- Beskrive translationsprocessen og de post-translatoriske trin, der øver indflydelse på genproduktets levetid.

Færdigheder:
- Anvende kemisk og biokemisk viden til løsning af simple problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
- Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker under iagttagelse af relevante laboratoriesikkerhedsregler.

- Beskrive DNA replikationen ved PCR-teknik, herunder analytisk restriktions-enzymfordøjelse og gelelektroforese
- Anvende energetiske betragtninger på biokemiske reaktioner
- Formidle viden om problemstillinger indenfor delområder af organisk kemi og biokemi.

Kompetencer:

- Udføre simple kemiske og biokemiske undersøgelser indenfor andre fagområder.

 

J. McMurry: Fundamentals of Organic Chemistry 7. udgave (2011)
B. Alberts et al.: Essential Cell Biology 5th. ed.(2018).

 

Kursets pensum gennemgås i hovedtræk i forelæsningsform. Læring og anvendelse af stoffet støttes ved teoretisk øvelsesundervisning på mindre hold, især i form af opgaveløsning, e-læringsmoduler samt en praktisk øvelse i PCR-teknik.

Ved holdundervisningen tilstræbes et valg af eksempler, der især er relevante for veterinærer.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Forberedelse (anslået)
 • 105,5
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 12
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206,5
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
3 timers eksamen i KU-eksamenshuse.

Inden den studerende kan gå til eksamen skal laboratoriesikkerhedsmodulerne være bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende kunne:

Viden:
For at bestå eksamen skal den studerende på et acceptabelt niveau kunne:
- Navngive alkaner, alkener, alkoholer, ethere, aldehyder, ketoner, , estere, carboxylsyrer, amider, thioler samt beskrive deres vigtigste kemiske egenskaber.
- Beskrive den kemiske opbygning og de vigtigste kemiske egenskaber af aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider samt nukleinsyrer.
- Beskrive sammenhængen mellem struktur og funktion for proteiner, herunder antistoffer og enzymer, samt forstå hvordan proteiners funktion reguleres.
- Identificere simple organiske forbindelser der udviser stereoisomeri og navngive disse ved brug af cis-trans, E/​Z, R/​S eller D/L-nomenklaturen.
- Beskrive simple stereokemiske begreber.
- Udvise overblik over simple syre-base ligevægte, herunder buffer-systemer.
- Beskrive væsentlige kemiske teknikker til oprensning og karakterisering af organiske forbindelser.
- Beskrive væsentligste cellulære organeller og deres hovedfunktioner
- Identificere aktiverede bærermolekyler og kende deres rolle i biosyntetiske reaktioner
- Beskrive opbygningen af eukaryote cellers kromosomer, herunder de variationer der finder sted i cellens livscyklus
- Beskrive den semikonservative DNA-replikation samt reparatoriske mekanismer
- Beskrive transkriptionsmekanismen og hvordan genaktiviteten kontrolleres samt kunne beskrive post-transkriptionelle ændringer i eukaryoter
- Beskrive translationsprocessen og de post-translatoriske trin, der øver indflydelse på genproduktets levetid.

Færdigheder:
- Beskrive DNA replikationen ved PCR-teknik, herunder analytisk restriktions-enzymfordøjelse og gelelektroforese
- Anvende kemisk og biokemisk viden til løsning af simple problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
- Anvende energetiske betragtninger på biokemiske reaktioner