SVEB13030U Veterinær etik og videnskabsteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Ethics and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset vil gennem forelæsninger, øvelser, ekskursioner (besætningsbesøg) og projektarbejde sikre at den studerende:

- Bliver præsenteret for forskellige roller og opgaver, som falder inden for den veterinære profession, samt lærer at kommunikere om professionsetiske problemstillinger, som knytter sig til disse roller og opgaver.

- Får kendskab til husdyrproduktion i et jord-til-bord perspektiv.

- Kan identificere, analysere og formidle velfærdsmæssige og andre etiske problemstillinger i tilknytning til forskellige former for brug af dyr.

- Får indsigt i samfundsmæssige perspektiver på den veterinære profession.

- Får en forståelse for de forskellige muligheder og begrænsninger som videnskabelige metoder rummer og lærer at vurdere kvaliteten af forskellige typer af kilder.

- Kan samarbejde i studiegrupper og gennemføre et problemorienteret projektarbejde.

Målbeskrivelser

Kursets overoverordnede målsætning er at give den studerende redskaber til at reflektere over forskellige etiske holdninger og andre forestillinger vedrørende dyr og brugen af dyr, samt at give en præsentation af dyrlægers opgaver og roller. Emnet anskues i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Samtidig er kursets målsætning at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:


Viden:

- Identificere og forstå rationaler bag forskellige former for brug af dyr.

- Identificere de forskellige opgaver og roller, som relaterer sig til den veterinære profession, og de etiske dilemmaer og kontroverser som disse opgaver og roller kan give anledning til.

- Definere og beskrive forskellige begreber om dyrevelfærd og udvalgte etiske teorier med relevans for forholdet mellem mennesker og dyr.

- Identificere videnskabelig tænkemåde og god videnskabelig praksis.

Færdigheder:

- Analysere forholdet mellem menneske og dyr ud fra forskellige etiske teorier.

- Analysere etiske problemstillinger i relation til forskellige veterinære roller og opgaver.

- Vurdere den videnskabelige troværdighed af forskellige kilder, søge relevant videnskabelig information og angive referencer korrekt.

- Formidle faglige, herunder etiske, problemstillinger klart på skrift og tale.

Kompetencer:

- Diskutere og formidle professionsetiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med dyrlægers virke.

- Diskutere veterinærfaglige problemstillinger i et etisk samfundsmæssigt perspektiv.

- Samarbejde i studiegrupper om et problemorienteret projektarbejde.

 

 

Der bliver orienteret om kursuslitteratur på kursets Absalon-side.

 

Kurset baseres på forelæsninger, øvelser og projektarbejde. På forelæsningerne præsenteres nogle af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med veterinærfaget. Efterfølgende arbejdes med forelæsningsemner i øvelser. Sideløbende hermed foregår projektarbejde i grupper.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 53,5
 • Teoretiske øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 6
 • Projektarbejde
 • 35
 • Eksamen
 • 0,25
 • I alt
 • 123,75
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback på projektrapporterne

Point
4,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 15 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige projektrapport afleveres og evalueres inden mundtlig prøve.
Den studerende eksamineres mundtligt i kursuslitteratur med mulighed for inddragelse af projektrapporten (skriftlig aflevering).
Begge dele skal være bestået for at bestå kurset.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt i forbindelse med projektrapport (skriftlig aflevering)

Mundtlig prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur: Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:


Viden:

- Identificere og forstå rationaler bag forskellige former for brug af dyr.

- Identificere de forskellige opgaver og roller, som relaterer sig til den veterinære profession, og de etiske dilemmaer og kontroverser som disse opgaver og roller kan give anledning til.

- Definere og beskrive forskellige begreber om dyrevelfærd og udvalgte etiske teorier med relevans for forholdet mellem mennesker og dyr.

- Identificere videnskabelig tænkemåde og god videnskabelig praksis.

Færdigheder:

- Analysere forholdet mellem menneske og dyr ud fra forskellige etiske teorier.

- Analysere etiske problemstillinger i relation til forskellige veterinære roller og opgaver.

- Vurdere den videnskabelige troværdighed af forskellige kilder, søge relevant videnskabelig information og angive referencer korrekt.

- Formidle faglige, herunder etiske, problemstillinger klart på skrift og tale.

Kompetencer:

- Diskutere professionsetiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med dyrlægers virke.

- Diskutere veterinærfaglige problemstillinger i et etisk samfundsmæssigt perspektiv.