SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology part 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 3 moduler.

Modul 1: Molekylær fysiologi og basale elementer i bevægeapparatet

Modulet indeholder - Anatomi: Den grundlæggende opbygning, funktionelle klassifikation, identifikation samt topografi, artsvariationer, funktion og samspil af bevægeapparatets knogler. Derud over makroskopisk myologi samt dertil relaterede strukturer. Endvidere cellens membrantransportsystemer og deres rolle i sekretoriske og absorptive celler.

Fysiologi: Beskrivelse af cellens membrantransportsystemer og deres rolle i sekretoriske og absorptive celler. Desuden ion-gradienter ion-kanalers betydning for membranpotentialet samt basale elementer af begreberne kraft, energi, moment og belastning

 

Modul 2: Nervefysiologi og muskler på lemmer og truncus

Modulet indeholder - Anatomi: Opbygning, funktionel klassifikation, identifikation, topografi, funktion og samspil af huspattedyrenes muskulatur på lemmer og truncus under normale funktioner samt nerve og karforsyning og andre klinisk relevante tilknyttede strukturer. Herunder også det mekaniske støtteapparat og led.

Fysiologi: Beskrivelsen af nervens fysiologi, herunder aktionspotentialet og dets udbredning, mekanismerne for udløsning af aktionspotentialer og synaptisk transmission. Der introduceres en række af de vigtigste af pattedyrenes neuroreceptorer og neurotransmittere.

 

Modul 3: Muskelfysiologi og Funktionel anatomi

Modulet indeholder Anatomi: Overordnede biomekaniske sammenhænge samt funktionel anatomi i forbindelse med forskellige former for bevægelse hos huspattedyr. 

Fysiologi: Beskrivelse af mekanismerne for og reguleringen af muskelkontraktion.

Undervisningen i anatomi vil fokusere på huspattedyrenes normale struktur og opbygning på det makroskopiske niveau. Undervisningen vil desuden fokusere på bevægeapparatet inkluderende biomekanik.


Undervisningen i fysiologi vil hovedsageligt være rettet mod specifikke organers og organsystemers funktion, specielt muskler og det perifere nervesystem. Undervisningen vil desuden omfatte cellens og cellemembranens funktion, inklusive betydningen af membranproteiner og –receptorer.
 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi og fysiologi i relation til de underviste emner og relatere denne viden til det levende dyrs normale funktion.

  Færdigheder

 • Forstå og anvende veterinær-anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær-medicinske betegnelser

 • Identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende muskelfunktion og neuroners funktion

 • Identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr

 • Identificere og huske almene fysiologiske og kvantitative principper og anvende disse ved simple beregninger

 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefrakommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår

   Kompetencer

 • Anvende sit kendskab til huspattedyrenes anatomi samt til dissektionsteknik som grundlag for senere kurser på studiet rettet mod såvel produktions- som hobbydyr

 • Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekt anatomisk og fysiologisk nomenklatur

 • Anvende fysiologiske principper til forklaring af organers funktion og regulering

Anvende anatomisk og fysiologisk viden til at vurdere om en given tilstand afviger fra det normale

 

Anbefalede lærebøger:

Makroskopisk anatomi:
- Dyce, Sack and Wensing (2018): Textbook of veterinary anatomy. 5th edition.

Desuden anbefales som supplement: König, H.E. and Liebich, H.-G. (2020): Veterinary anatomy of domestic animals - Textbook and colour atlas. 7th edition.

- Elbrønd, VS (2011): Funktionel osteologi. Kompendium uploadet på Absalon.

Veterinær nomenklatur:
-Schaller, O. (2007): Illustrated veterinary anatomical nomenclature. 2nd edition.

- Nørgaard, J.R. og Holmboe, K. (2008): Anatomiens navne – oprindelse og betydning. 8. udgave. Andre udgaver kan også bruges.

Speciel histologi:
- Liebich, H-G (2019): Veterinary histology of domestic mammals and birds. 5th edition.

- Löf, A.C. (2010): Præparatnoter til kursus i speciel histologi. Kompendium uploadet på Absalon.

Embryologi:
- Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology.

Fysiologi:
- Cunningham, J.G. (seneste udgave): Textbook of veterinary physiology.
- Silverthorn, D.U. (seneste udgave): Human physiology.
- Desuden udleverede noter, øvelsesvejledninger o.l.

NPLB13006U Veterinær zoologi
SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, E-læring herunder selvtests, blended-learning, diskussionsforelæsninger og praktiske øvelser. Kurset er desuden baseret på, at den studerende løbende gennemfører og besvarer kursets IT-baserede tests og opgaver på Absalon i forbindelse med hvert modul, samt indgår i gruppearbejder i forbindelse med opgaver, øvelser og dissektioner.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret evaluering
Kurset forbereder studerende til den afsluttende eksamen i Veterinær anatomi og fysiologi – integreret eksamen SVEB13028E/SVEB13029E
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 129
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • E-læring
 • 5
 • I alt
 • 206
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende bedømmelse
For at opnå bestået kursusattest skal den studerende have gennemført og besvaret de obligatoriske øvelser og formative tests og opgaver i anatomi og fysiologi, som stilles i forbindelse med hvert af de 3 moduler
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur.
Eksamensperiode

Løbende bedømmelse

Reeksamen

De studerende oplyses om muligheder for reeksamen

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene embryologi og relatere denne viden til det levende dyrs normalfunktion.

Færdigheder:

 • Forstå og anvende veterinær-anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær-medicinske betegnelser

 • Identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det perifere nervesystem

 • Identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr

 • Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper så som membrantransport

 • Beskrive samspillet mellem organer og organsystemer

 • Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefrakommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår

 • Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler

 • Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser