SVEB13018U Veterinær farmakologi og toksikologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Pharmacology and Toxicology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 6 teoretiske moduler samt et praktisk øvelsesmodul  tilhørende Forsøgsdyrskundskab:

Modul 1: Farmaci og basal farmakologi

Farmaci angår lægemidelformer, bestemmelser for rekvirering og distribution af veterinære lægemidler og receptskrivning. Basal farmakologi, herunder farmakokinetik, angår absorption, fordeling, metabolisme, ekskretion af lægemidler, compartment modeller, beregning af dosisregimer samt farmakodynamik inklusiv dosis/virkningsrelationer og receptordynamik.

Modul 2-5: Klinisk farmakologi

Modulerne gennemgår de væsentligste lægemidler, der anvendes i veterinærklinikken. Fokus er på deres virkningsmekanismer, rationel dosering og evt. anvendelse sammen med andre lægemidler. Lægemidlerne omfatter primært midler som anvendes til produktionsdyr og familiedyr ved:

 • Bedøvelse
 • Beroligelse
 • Smertelindring
 • Kredsløbslidelser
 • Metaboliske sygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Parastitsygdomme

 

Modul 6: Toksikologi

Modulet introducerer de vigtigste grupper af toksiske forbindelser af relevans for veterinære forgiftninger. Fokus er på deres oprindelse, forekomst og toksiske effekter. Meanismerne bag hyppigste årsager til forgiftning af produktionsdyr og familiedyr gennemgås, herunder diagnostik og behandling. Endvidere introduceres til toksikologiske testmetoder og til baggrunden for beregning af acceptabel daglig indtagelse (ADI) samt maksimale grænseværdier (MRL) for kemiske forbindelser i levnedsmidler. Principper for opstilling af relevante toksikologiske risikoanalyser gennemgås også.

Praktisk øvelsesmodul:

Modulet omfatter praktisk brug af lægemidler, herunder principperne for forskellige injektionsteknikker samt blodprøvetagning, samt håndtering og eutanasi af forsøgsdyr. Procedurerne trænes på bedøvede mus og rotter.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive relevante farmakologiske modeller og formler
 • beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder
 • beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler
 • beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

 • vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler
 • udarbejde et behandlingsforslag herunder forklarer farmakologiske principper bag valget af lægemiddel
 • skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin
 • identificere forgiftninger hos produktionsdyr og familiedyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.
 • anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde
 • håndterer forsøgsdyr, herunder aflivning, blodprøvetagning og infusioner

 

Kompetencer:

 • Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.

Anbefalede lærebøger:

 • Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Riviere JE and Papich MG (eds.), 10 ed., 2018
 • Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles, Gupta R (ed.), 3 ed., 2018

 

Andet:

 • Forelæsningsnoter med og uden speak
 • Korte essayopgaver og caseopgaver, regneopgaver og MCQ-opgaver på Absalon
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser, blended-learning og praktiske øvelser. Uden for undervisningen er det obligatorisk for den studerende at gennemføre kursets selvtests på Absalon samt at indgå i gruppearbejder.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 87,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 197
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • E-læring
 • 120
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 426,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen er ved KUs eksamenshuse. Prøven består af korte essay- og regneopgaver, korte case-baserede opgaver, samt MCQ opgaver inden for kursets læringsmål og af samme type og sværhedsgrad som opgaver stillet i løbet af kurset.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest:(1) obligatorisk on-line aflevering af opgavesæt, (2) studenter feedback på andre studerendes essays (peer-review), (3) besvarelse af MCQ-tests inden for hver af de 6 undervisningsmoduler, (4) besvarelse af den samlede afsluttende MCQ-test indeholdende spørgsmål fra alle undervisningsmoduler, samt (5) godkendt deltagelse i det praktiske øvelsesmodul med forsøgsdyr. Det skal understreges, at det er ABSOLUT PÅKRÆVET at den studerende løfter, holder og håndterer vågne mus og rotter. Studerende, som pga. angst eller fobi ikke er i stand til at håndtere dyrene, kan ikke påregne at bestå denne kursusattest. De skriftlige opgavesæt er en blanding af korte essay- og regneopgaver, mens MCQ-testene er selvrettende opgaver på Absalon. Alle opgaver afspejler læringsmålene for de pågældende undervisningsmoduler, og er af samme type og sværhedsgrad, som de opgaver, der stilles til afsluttende eksamen. Disse opgaver og MCQ-tests skal være besvaret og afleveret individuelt via Absalon, som angivet i skemaet på Absalon. Peer-review af andre studerendes opgavesæt gennemføres i grupper af maksimalt 4 personer og skal være afleveret via Absalon, som angivet på Absalon. Den samlede MCQ-test, skal være besvaret senest blok 4, uge 8 med mindst 80% korrekt besvarelser. Studerende har ubegrænset antal forsøg til besvarelse af alle MCQ-tests. Kursusattesten afvikles i hele kursus perioden.
For studerende der ikke bestod kursusattest ved kursusafslutning vil obligatoriske opgaver, peer-review og MCQ-tests blive åbnet for besvarelse inden skriftlige reeksamen i august for studerende. Kursusattesten på kurset Veterinær farmakologi og toksikologi er også gældende for at kunne gå til eksamen i Retsmedicin og forsøgsdyrskundskab SVEB13024E.
De studerende kan gå til eksamen uanset godkendt kursusattest MEN for at bestå kurset kræves både godkendt kursusattest og bestået skriftlig eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

• beskrive relevante farmakologiske modeller og formler

• beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder

• beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler

• beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

• vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler

• Udarbejde et behandlingsforslag herunder forklare farmakologiske principper bag valget af lægemiddel

• skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin

• identificere forgiftninger hos produktionsdyr og familiedyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.

• anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde

 

Kompetencer:

• Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.