SVEB13011U Retsmedicin og Forsøgsdyrskundskab

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Laboratory Animal Science

Uddannelse
Uddannelsen i veterinærmedicin - Obligatorisk
Kursusindhold

Retsmedicin:
Der undervises i lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsenets opbygning,  hold af dyr, dele af lovgivning om dyreværn og dyrevelfærd, forsøgsdyr, lægemidler og rådgivningsaftaler.

Der gives forelæsninger og gennemføres øvelser i ovennævnte emner og deres integrering i veterinærmedicinske problemstillinger (medicinsk, patologisk og klinisk viden i relation til årsagsmæssige rækkefølger) i det omfang forudsætningerne er opfyldt  i hht. bachelorstudieplanen.


Forsøgsdyrkundskab:
Kursus omfatter følgende emner relateret til forsøgsdyr: Aspekter af etik, velfærd og lovgivning; Biologi, anatomi og patologi; Pasning og ernæring; Genetik; Avl; Transgenese; Anæstesi og analgesi af laboratoriedyr; Eksperimentelle teknikker og procedurer; Alternativer til brug af dyr.

Målbeskrivelser

 

 

Retsmedicin:
Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:
Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.

Færdigheder:
Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningen.

Kompetencer:
Omsætte lovtekster til den praktiske situation.
Samarbejde med dyreejere og dyrlæger (herunder myndighedsansatte).
Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles retsmedicinsk projekt.
Tage ansvar for egen opdatering af kendskab veterinærrelateret lovgivning.

Forsøgsdyrkundskab:
Kursus er et kategori B kursus i overensstemmelse med FELASA guidelines ( "Federation of European Laboratory Animal Science Associations") og anerkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri jf. ministeriel bekendtgørelse nr. 1016 fra 12. december 2001.
Kursus give en praktisk og teoretisk introduktion til håndtering, indhusning og brug af laboratoriedyr, og hvorledes man kan erstatte, raffinere og reducere brug af levende dyr i forskning.

Når kurset er færdigt, og efter gennemførelse af den afsluttende eksamen, forventes den studerende at have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
- Forstå at dyreksperimentelt arbejde er kompliceret og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
- Forstå basal biologi om avl , opstaldning og brug af forsøgsdyr, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
- Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimentelt arbejde med dyr, samt principperne om de tre R'er.
-have kendskab til grundlæggende anæstesi og smertebehandling i forbindelse med eksperimentelle procedurer samt aflivning af mus og rotter

Færdigheder 
- Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
- Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning

Kompetencer 
- Basal håndtering af mus og rotter i forsøg
- På lovligt grundlag at deltage i eksperimenter med dyr under en anden persons forsøgsdyrslicens og vejledning

 

 

Retsmedicin:
I. Veterinær lovgivning, udgivet elektronisk af Schultz Forlag (www.schultz.dk) (Abonnement tegnes af Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek - Frederiksberg Campus). Alternativt kan lovgivning hentes på www.retsinfo.dk.

Forsøgsdyrkundskab:
Forsøgsdyrhåndbogen - Håndbog for kategori B kursus. 3. udgave. Ed.: Thomas Krohn. (kursushjemmeside på Absalon).

Alle kurser til og med blok 3 på 3. bachelorår
Retsmedicin:
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og skriftlige opgaver vedrørende anvendelse af lovtekster.

Forsøgsdyrkundskab:
Faget vil blive undervist i elementer fordelt på kurserne på bachelor-delen og undervisningsformen vil således være defineret i forhold til bachelor-kursus/emne, der er tale om (se nedenfor under bemærkninger)
Håndteringsøvelser og praktiske øvelser (injektionsteknikker og blodprøvetagningsteknikker) vil blive undervist på Kursus i Basal Farmakologi, toksikologi og farmaci dels ved brug af dummies, dels ved brug af levende mus og rotter.
Undervisning og pensum i forsøgsdyrkundskab er integreret i følgende ETCS-givende kurser på bacheloruddannelsen i veterinærmedicin:
SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
NPLB13006U Zoologi
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal Statistik og Epidemiologi
SVEB13002U Immunologi, almen patologi og patofysiologi
SVEB13016U Infektionsmikrobiologi
SVEB13018U Veterinær farmakologi og toksikologi
SVEB13015U Husdyravl
SVEB13005U Husdyrernæring
SVEB13006U Mikrobiel fødevaresikkerhed
SVEB13007U Anvendt etologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB10408U Besætnings- og folkesundhed
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • E-læring
 • 2
 • Forberedelse
 • 8
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • I alt
 • 55
Point
2 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, SVEB13012E Forsøgsdyrkundskab: 30 min. med opsyn.
Skriftlig prøve, SVEB13011E Retsmedicin:1,5 time med opsyn.
De skriftlige eksaminer foregår på Frederiksberg Campus, og afholdes i umiddelbar forlængelse af hinanden.
Vægtning: Begge eksaminer skal beståes hver for sig.
Krav til indstilling til eksamen
Retsmedicin deleksamen: Besvarelse og aflevering af skriftlige opgaver

Forsøgsdyrskundskab B: Aktiv deltagelse i praktiske øvelser vedr. håndtering, medicinering, anæstesi, analgesi og euthanasi af forsøgsdyr på SVEB13018 Veterinær farmakologi og toksikologi. Alternativt kursusattest fra det gamle SVEB13017U Basal farmakologi, toksikologi og farmaci udbudt første gang 201/2013.
(dispensation gives IKKE).
Det skal understreges, at det er ABSOLUT PÅKRÆVET at den studerende løfter, holder og håndterer vågne mus og rotter. Studerende, som pga. angst eller fobi ikke er i stand til at håndtere dyrene, kan ikke påregne at bestå kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende egen computer ved eksamen i retsmedicin, men ikke ved eksamen i forsøgsdyrskundskab.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn bedømmer for hvert fagområde (hhv. Retsmedicin og Forsøgsdyrskundskab B)
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

 

Retsmedicin:Viden:
Beskrive dyrlægers professionelle arbejdsområder.
Kende og forstå lovgivning om dyrlægegerning, veterinærvæsen, hold af dyr, dyreværn og -velfærd, brug og håndtering af forsøgsdyr, og om anvendelse af lægemidler.

Færdigheder:
Anvende og forvalte lovgivning om dyrlægearbejde og veterinærvæsen, og kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger til et niveau af faglige problemstillinger, der svarer til bachelorstudieordningen.

Kompetencer:
Omsætte lovtekster til den praktiske situation.
Samarbejde med dyreejere og dyrlæger (herunder myndighedsansatte).
Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles retsmedicinsk projekt.
Tage ansvar for egen opdatering af kendskab veterinærrelateret lovgivning.

Forsøgsdyrkundskab:
Viden
- Forstå at eksperimenter med dyr er komplicerede og kræver vedvarende træning for at sikre dyrenes velbefindende og et godt videnskabeligt udbytte
- Forstå basal biologi om avl af laboratorie dyr og vedligehold, inklusiv basal genetik og reproduktion, og monitorering af sundhed og velfærd
- Forstå det lovmæssige grundlag for eksperimenter med dyr, samt principperne om de tre R'er og om muligheder for alternative metoder

Færdigheder 
- Anvende de basale principper for brug af dyr i forskning
- Bedømme det etiske grundlag for brug af dyr i forskning

Kompetencer 
- Basal håndtering af mus og rotter i forsøg
- På lovligt grundlag at deltage i eksperimenter med dyr under en anden persons forsøgsdyrslicens og vejledning