SVEB13009U Basal klinisk teori hos mindre husdyr

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Small Animal Basic Clinical Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Kursusindhold

Basal klinisk teori, mindre husdyr (medicin, kirurgi, anæstesi, klinisk ernæring og adfærd) har fokus på tilgangen til kliniske manifestationer ved organ og systemiske sygdomme. Derudover introduceres principper for medicinsk og kirurgisk diagnostik (problem-orienteret medicinsk journal – POMR). Kurset adresserer almene sygdomsbegreber, smittespredning og profylakse (individ og mindre populationer).
Undervisningen dækker endvidere basale kliniske ernæringsmæssige aspekter samt principper for klinisk anæstesi, der er nødvendige for at opnå følelsesløshed, analgesi, amnesi og immobilitet.

Følgende hovedområder adressseres:

 • Problem Orienteret medicinsk journal
 • Systematiske tilgang til kliniske manifestationer af organ og systemiske sygdomme hos hund og kat
 • Kirurgiske principper
 • Principper for klinisk anæstesi
 • Principper for klinisk ernæring
 • Principper for akut medicin og den intensive patient
 • Principper for tilgang til adfærdsproblemer
 • Klientkommunikation
 • Euthanasia
Målbeskrivelser

Formålet med dette teoretiske kursus er at introducere principper ved tilgangen til den medicinske og kirurgiske patient i smådyrspraksis.
 

Efter kurset vil den studerende være i stand til:

Viden:

 • Udvise omfattende forståelse af principper i almen medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetode og diagnostik
 • Forklare de 4 faser i den problemorienterede medicinske journal til brug ved udredning af kliniske manifestationer af organ-og systemiske sygdomme hos patienter i smådyrspraksis
 • Forklare principper og enkelt elementer i klinisk anæstesi
 • Beskrive smådyrspraktiserende dyrlægers funktion
 • Forklare indikationer og valg af kliniske diæter såvel som betydningen af klinisk ernæring i smådyrspraksis

 

Færdigheder:

 • Kommunikere viden i basale medicinske koncepter og terminologi med andre professionelle indenfor det sundhedsvidenskabelige område
 • Praktisere den problemorienterede medicinske journal mhp at
  • Organisere og huske informationer
  • Dokumentere patientens problemer og kliniske fund
  • Dokumentere klinisk ræsonnement
  • Dokumentere sygdomsforløb
  • Fremme klar interkollegial kommunikation
 • Kunne principperne for den systematiske tilgang til kliniske manifestationer ved organ- eller systemiske sygdomme ved brug af de 4 faser af POMR


Kompetencer:

 • Udarbejde en korrekt problemliste og plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POMR
 • Kunne vælge relevant klinisk diæt til hund og kat
 • Diskutere etiske aspekter i forbindelse med diagnostiske og terapeutiske interventioner i relation til dyrevelfærd

 

Anbefalede lærebøger:

 • Small Animal Internal Medicine, 5th edition by Nelson and Couto, Mosby Title
  ISBN: 978-0-323-08682-0

 • Small Animal Surgery Textbook 5th edition, Fossum, Elsevier, ISBN:

  9780323443449

 • BSAVA Manual of Canine & Feline Anaesthesia & Analgesia, 3rd ed. 2007. Edited by Chris Seymour and Tanya Duke-Novakovski.


Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave af disse lærebøger der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Artikler, forelæsningsslides og kompendier kan ligeledes indgå i lærebogsmaterialet.

 

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen SVEB13021E/SVEB13022E
SVEB13015U Husdyravl
SVEB13005U Husdyrernæring
SVEB13025U Immunologi, almen patiologi og patofysiologi
SVEB13018U Basal farmakologi, toksikologi og farmaci
SVEB13006U Mikrobiel fødevaresikkerhed
SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
NPLB13006 Veterinær zoologi
SVEB10406U Basal statistik og epidemiologi
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
Forelæsninger: interaktiv-case baseret undervisning mhp at aktivere den studerendes viden og bygge ovenpå; at give redskaber og skabe overblik af den kliniske udredning og specifikke kliniske emner; at introducere til kliniske problemstillinger.
Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 63
 • Forberedelse (anslået)
 • 141,25
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen foregår ved KU-eksamenshus. Den skriftlige prøve udgøres af 1-2 hovedspørgsmål (essay question) i et case-baseret (POMR) format samt et antal multiple choice spørgsmål. Bedømmelsen er en samlet vurdering af hovedspørgsmål og multiple choice spørgsmålene.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Udvise omfattende forståelse af principper i almen medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetode og diagnostik
 • Forklare de 4 faser i den problemorienterede medicinske journal til brug ved udredning af kliniske manifestationer af organ-og systemiske sygdomme hos patienter i smådyrspraksis
 • Forklare principper og enkelt elementer i klinisk anæstesi
 • Forklare indikationer og valg af kliniske diæter såvel som betydningen af klinisk ernæring i smådyrspraksis

 

Færdigheder:

 • Kommunikere viden i basale medicinske koncepter og terminologi
 • Praktisere den problemorienterede medicinske journal mhp at
  • Organisere informationer
  • Dokumentere patientens problemer og kliniske fund
  • Dokumentere klinisk ræsonnement
  • Dokumentere sygdomsforløb
  • Fremme klar interkollegial kommunikation
 • Kunne principperne for den systematiske tilgang til kliniske manifestationer ved organ- eller systemiske sygdomme ved brug af de 4 faser af POMR

 

Kompetencer:

 • Udarbejde en korrekt problemliste og plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POMR

 

Bedømmelsen vil blandt andet lægge vægt på evnen til at udarbejde en korrekt problemliste og diagnostisk plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POMR. Desuden vil bedømmelsen baseres på en omfattende forståelse af kliniske og parakliniske manifestationer ved organ og systemiske sygdomme, basale kliniske ernæringsmæssige aspekter herunder valgt af diæter, principper og enkelt elementer for klinisk anæstesi og analgesi. Desuden lægges der vægt på forståelse og anvendelse af korrekt klinisk terminologi, almene sygdomsbegreber samt viden om smittespredning og profylakse for enkeltdyr og på populationsniveau samt evnen til at anvende og indarbejde disse elementer i udarbejdelsen af en POMR for en given patient.