SVEB13006U Mikrobiel Fødevaresikkerhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Microbiel Food Safety

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset indeholder teoretisk undervisning i fødevaremikrobiologi med fokus på fødevarers mikrobiologiske sammensætning og indhold af patogene mikroorganismer. Der undervises i fødevareteknologi, dvs. hvordan råvarer, produktion og opbevaring påvirker fødevarers miljø og dermed den mikrobiologiske sammensætning. Der lægges vægt på forståelse af fødevarebårne patogene mikroorganismers biologi i forhold til deres transmission til og forekomst i fødevarer herunder risiko for at de forårsager sygdom. Den overordnede udvikling af zoonoser i Danmark gennemgås med fokus på den aktuelle situation.
På det teoretiske plan introduceres principperne for risikovurdering med udgangspunkt i en konkret problemstilling og anvendelsen af risikovurdering diskuteres. Fødevarebårne sygdomsudbruds epidemiologi og principperne for udbrudseftersporing gennemgås med eksempler. Endvidere undervises i principperne og forudsætninger for egenkontrol og HACCP. Kurset giver kendskab til nationale og europæiske bestemmelser på området og EU myndighedernes anvendelse af databaser til overvågning af dyre- og folkesundhed. 

Ved de praktiske øvelser undervises i kvantitative, semi-kvantitative og kvalitative mikrobiologiske metoder, der benyttes til at bestemme antal og sammensætning af mikroorganismer i fødevarer, herunder fødevarefordærvende og patogene mikroorganismer. De opnåede resultater sammenlignes med relevante mikrobiologiske kriterier og fødevarens kvalitet og sikkerhed vurderes. Endvidere kan inddrages studier af hvordan forskellige faktorer påvirker bakteriers vækst og overlevelse samt af interaktioner mellem mikroorganismer.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:
Viden:

 • Forklare den forventede mikrobiologiske sammensætning i fødevarer (herunder foder) i forhold til anvendte fødevareteknologier herunder hvordan råvarer, produktion og opbevaring påvirker fødevarers miljø og dermed den mikrobiologiske sammensætning. 
 • Med baggrund i biologien kunne forklare forekomst, spredning og transmission af de patogene bakterier i fødekæden fra jord til bord samt hvornår deres forekomst kan medføre at fødevaren bliver uegnet til konsum.
 • Beskrive forekomst og transmission af fødevarerelevante mikroorganismer med hovedvægt på patogene mikroorganismer
 • Beskrive udviklingen af zoonoser i Danmark og EU
 • Redegøre for principper for analysemetoder anvendt til detektion af mikroorganismer i fødevarer
 • Beskrive principper for risikovurdering og udbrudseftersporing
 • Opliste principper og hygiejnemæssige forudsætninger for HACCP og egenkontrol, redegøre overordnet for lovmæssige krav vedr dette herunder hygiejneforudsætninger samt kunne anvende principperne i forhold til en simpel fødevareproduktion
 • Udvise overblik over nationale og europæiske bestemmelser på området


Færdigheder:

 • Anvende viden om forekomst, vækst, overlevelse og transmission af fødevarebårne bakterier, herunder patogene mikroorganismer og kombinere denne med viden om fødevareteknologi til at forudsige den mikrobiologiske sammensætning og forekomst af patogene mikroorganismer og deres metabolitter i fødevarer
 • Opstille kriterier for og gennemføre mikrobiologiske undersøgelser af fødevarer


Kompetencer:

 • Rådgive om opbevaring og håndtering af fødevarer
 • Vurdere fødevares egnethed til konsum 

Anbefalet litteratur:

 • Food Microbiology: An introduction. by Thomas J. Monteville, Karl R. Matthews and Kalmia E. Kniel. ASM Press Third edition
 • Kompendium indeholdende supplerende materiale
 • Øvelsesvejledning og metodesamling til øvelser i mikrobiel fødevaresikkerhed

 

Undervisningen opdeles i en række temaer, der formidles ved forelæsninger, teoretiske øvelser og praktiske øvelser. I forbindelse med forelæsningerne understøttes den studerendes tilegnelse af teoretisk viden med lærestyrede teoretiske øvelser, herunder cases med tilhørende spørgsmål, quizzer, multiple choise, brug af computermodeller til simulering af vækst og overlevelse, samt diskussioner af fastlagte temaer i mindre grupper.
En række laboratorieøvelser indøver praktiske færdigheder indenfor mikrobiologiske analyser af fødevarer. De praktiske øvelser understøtter samtidig den teoretiske læring ved at egne data sættes ind i en større faglig sammenhæng. Resultatet af det praktiske arbejde afleveres i form af rapporter, der godkendes på baggrund af følgende kriterier: Ingen plagiat, alle udregninger fremgår, besvarelser af spørgsmål er begrundet og alle spørgsmål er besvaret. Resultaterne af det praktiske arbejde evalueres desuden i plenum ved studenter-fremlæggelser og efterfølgende diskussion med deltagelse af opponentgrupper, de andre studerende og underviser. Kommunikation og faglig formidling trænes således ved rapportfremlæggelser og diskussioner i plenum. For at sikre faglig sammenhæng arbejdes der desuden med cases på tværs af fagets temaer sidst i undervisningsforløbet. Afslutningsvis udvælges et antal grupper til at fremlægge resultatet af deres cases i plenum efterfulgt af diskussion med deltagelse af de andre studerende og underviser.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 102,5
 • Teoretiske øvelser
 • 17
 • Praktiske øvelser
 • 33
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve afvikles ved KUs eksamenshuse.
Eksamenssættet vil bestå af en række spørgsmål. Der kan indgå multiple choice.
Krav til indstilling til eksamen

For at opnå godkendt kursusattest kræves: Minimum 80 % fremmøde og aktiv deltagelse ved praktiske øvelser, herunder udførsel af det praktiske arbejde i laboratoriet og fremlæggelse og diskussion af grupperapporter, som skal afleveres og godkendes. Studerende kan gå til eksamen uanset kursusattest, men for at bestå kurset KRÆVES BÅDE GODKENDT KURSUSATTEST OG BESTÅET EKSAMEN.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende elektroniske hjælpemidler på KUs eksamenshuse udover standardhjælpemidlerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:
Reflektere over den forventede mikrobiologiske sammensætning i fødevarer i forhold til anvendte fødevareteknologier
- Udvise overblik over vækst og overlevelse af fødevarerelevante mikroorganismer med fokus på patogener
- Beskrive forekomst og transmission af fødevarerelevante mikroorganismer med hovedvægt patogene mikroorganismer
-beskrive udviklingen af zoonoser i Danmark og EU
-redegøre for principper for analysemetoder anvendt til detektion af mikroorganismer i fødevarer
- Beskrive principper for risikovurdering og udbrudseftersporing
- Opliste principper for HACCP og egenkontrol, redegøre overordnet for lovmæssige krav vedr dette herunder hygiejneforudsætninger samt kunne anvende principperne i forhold til en simpel fødevareproduktion
- Udvise overblik over nationale og europæiske bestemmelser på området, herunder WTO og "forsigtighedsprincippet"
 
Færdigheder:
- Anvende viden om forekomst, vækst, overlevelse og transmission af fødevarebårne bakterier, herunder patogene mikroorganismer og kombinere denne med viden om fødevareteknologi til at forudsige den mikrobiologiske sammensætning og forekomst af patogene mikroorganismer og deres metabolitter i fødevarer
- Opstille kriterier for og gennemføre mikrobiologiske undersøgelser af fødevarer herunder patogene mikroorganismer

Kompetencer:
- Rådgive om opbevaring og håndtering af fødevarer
- Vurdere fødevarers egnethed til konsum