SVEB13005U Husdyrernæring

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Animal Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset indeholder en introduktion til de basale begreber indenfor fagområdet husdyrernæring og fodring efterfulgt af mere specifik undervisning om herbivore (drøvtyggere og heste); omnivore (grise, fjerkræ) og carnivore (hund, kat og mink).

Kvantitativ beskrivelse af de forskellige dyrearters fordøjelse og omsætning af energi- og næringsstoffer til forskellige livsytringer (f.eks. vedligehold, vækst, reproduktion, laktation og fysisk aktivitet). Principper for bestemmelse af energi- og næringsstofbehov samt normer for produktions- og familiedyr kombineret med et grundlæggende kendskab til egnede fodermidler og foderblandinger til disse dyr.

Beskrivelse af fodermidlernes kemiske sammensætning, energi- og proteinværdi, karakteristiske egenskaber og risiko for indhold af uønskede eller ernæringsskadelige stoffer. Gennemgang af typiske bearbejdningsmetoder af fodermidler og deres betydning for næringsstoftilgængeligheden. Introduktion af vitaminer og mineraler, deres omsætning i kroppen samt symptomer på mangel og overdosering.  

Vurdering af foderplaner også i relation til ernæringens betydning som årsag til sygdom samt brug af diæter i forbindelse med forskellige lidelser særligt indenfor produktionsdyr.

Mink bruges som prototype for basale ernæringskrav hos hund og kat.

Målbeskrivelser

Kurset skal give et basalt kendskab til de grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske og syge dyr for de vigtigste husdyrarter i Danmark. 

Viden:

 • beskrive grundlæggende principper vedrørende fastlæggelse af næringsbehov og fodring af raske dyr samt opnå viden omkring forebyggelse af udvalgte ernæringsrelaterede sygdomme hos produktionsdyr.

 • udpege væsentlige faktorer af betydning for den kvantitative energi- og næringsstofomsætning.

 • nævne karakteristiske ernæringsmæssige egenskaber ved typisk anvendte fodermidler.

 • identificere egnede fodermidler til produktions- og familiedyr.

 

Færdigheder:

 • anvende ernæringsmæssige og fodringsmæssige principper, begreber og metoder til vurdering af standardfoderplaner, diæter og sammenhæng mellem ernæring og risiko for sygdom.

 • vurdere et foders anvendelighed til produktions- og familiedyr.

 • analysere forhold vedrørende sygdomsforebyggende ernæring.

 

Kompetencer:

 • samarbejde med andre rådgivere om ernæring af produktions- og familiedyr.

 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere ernæring med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalet litteratur:

P. McDonald: Animal Nutrition. Samfundslitteratur. Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Fodermiddel- og normtabeller uploades på Canvas og indgår i lærebogsmaterialet.

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
SVEBxxxx Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen
SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13013U Veterinær kemi og biokemi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger og case-baserede teoretiske øvelser.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 4
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 122
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
4,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen med opsyn på Peter Bangsvej. Den skriftlige prøve består af 1-2 case-baserede opgaver samt et antal multiple choice spørgsmål.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af besvarelsen af opgaver og multiple choice spørgsmålene.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Fodermiddel- og normtabeller, udvalgte formler, lommeregner og excel

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • kende og kunne anvende korrekte fagtermer inden for husdyrernæring
 • forstå samspillet mellem ernæring, fysiologi og mave-tarmkanalens opbygning hos de enkelte dyrearter
 • kende et fodermiddels egnethed til forskellige dyrearter
 • kende metoder til fastlæggelse af dyrs energi og næringsstofbehov samt udnyttelse af fodermidler

 

Færdigheder:

 • beregne dyrs behov for energi og næringsstoffer ved hjælp af relevante normtabeller.
 • beregne indholdet af energi og næringsstoffer i en given diæt ud fra oplysninger om diætens råvaresammensætning og ved hjælp af relevante fodermiddeltabeller

 

Kompetencer:

 • vurdere diætens egnethed til et givet produktions- eller familiedyr, herunder vurdere om diæten overholder de gængse normer for den pågældende dyreart ved en given livsytring.
 • vurdere diætens mulige konsekvenser for dyrets sundhed baseret på basale ernæringsfysiologiske mekanismer.