SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Statistics and Epidemiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset omfatter opstilling af studiehypotese, karakteristik af veterinær- og produktionsmedicinske data, herunder brug af computer til oprettelse af databaser efterfulgt af deskriptiv analyse af data. I kurset indgår eksempler på, hvordan dyrenes og staldmiljøets tilstand observeres og data indsamles, herunder et besøg i en husdyrbesætning.
Data bruges i det videre forløb til opstilling af fuld epidemiologisk undersøgelse af den rumlige og tidsmæssige fordeling og udbredelse af sygdom og sundhed i dyrepopulationer (alle arter) og de herfor tilgrundliggende risikofaktorer (studiedesign, mål for sygdomsforekomst og effekt, evaluering af diagnostiske test, bias og interaktion, spørgeskemaundersøgelser samt klargøring af data til statistisk analyse).
Kurset omfatter endvidere sandsynlighedsregningens og statistikkens grundlag samt brug af statistiske metoder med sigte på biologisk anvendelse, herunder brug af computer til statistisk analyse. Kurset omfatter begreberne relativ hyppighed, sandsynlighed, variation, stikprøve og normalfordelingerne med parameterestimater og statistiske test, herunder chi-i-anden-test og t-test samt lineær regression, anova, korrelation og logistisk regression.

Mange af kursets elementer falder ind under de såkaldte digitale core kompetencer. 1) Inden for datahåndtering gennemgås indsamling og organisering af data i en database ligesom der gennemgås klassifikation af data; 2) Digital undersøgelse og metode understøttes ved indlæring af programmeringssprog samt analyseværktøjer 3) Inden for digital dannelse og refleksion er der kritisk og systematisk gennemgang af datakvalitet

Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have et overblik over fundamentale statistiske begreber samt en forståelse af en række statistiske standardmodeller og -metoder for estimation og hypotesetestning. Herudover er det målet at den studerende kan gennemføre alle elementer i en fuld epidemiologisk analyse, herunder foretage deskriptiv analyse samt statistisk hypotesetestning af epidemiologiske problemstillinger

Når kurset er færdigt forventes den studerende at:
 

Læringsmål med elementer af ”digitale core kompetencer” er efterfulgt af DCC i parentes

Viden:
- kunne redegøre for og skelne mellem begreberne sandsynlighed, fordeling, population, stikprøve og variation
- kunne redegøre for årsager til variation
- kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl
- kunne bruge computer til at udføre statistiske analyser
- kunne identificere forskellige kvantitative og kvalitative variabeltyper og måleskalaer
- kunne beskrive epidemiologiske mål for sygdomsforekomst og betydningen af risikofaktorer
- kunne redegøre for metoder til organisering og fejlkontrol af data
- kunne redegøre for metoder til analyser af populationsdata med inddragelse af interaktion og konfundering 

Færdigheder:
- kunne anvende definitioner og regneregler for sandsynligheder
- kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
- kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed 
- kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
- kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
- kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test 
- kunne anvende lineære regressionsmodeller med en eller flere forklarende variable (herunder anova) og kvantificere sammenhæng 

- kunne anvende logistisk regression
- kunne anvende statistik-programmet R
- kunne afgrænse epidemiologiske problemstillinger mhp. opstilling af relevante epidemiologiske hypoteser
- kunne opstille de nødvendige elementer i en epidemiologisk undersøgelse
- kunne beregne og fortolke relevante epidemiologiske mål for forekomst og association 
- kunne begrunde valg af relevant studiedesign
- kunne foretage beregninger af stikprøvestørrelser ved observationelle studier
- kunne foretage beregninger over validiteten af diagnostiske tests
- kunne udvælge de relevante metoder til beskrivelse og analyse af epidemiologiske data, herunder inddragelse af konfundering og interaktion 

Kompetencer:
- kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser
- kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner
- kunne foretage kritisk vurdering og fortolkning af resultater fra epidemiologiske studier
- kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
- kunne rådgive ved vægtning af betydningen af de enkelte elementer i en epidemiologisk analyse


 

Anbefalede lærebøger:

 • Samuels, Witmer & Schaffner (2012). Statistics for the Life Sciences. Pearson Education. 4th edition.
 • Houe, H., Ersbøll, A.K. and Toft, N. (Editors), 2004. Introduction to Veterinary Epidemiology. Biofolia, Frederiksberg, Denmark. 398 pp.

 

Desuden er der "Noter i logistisk regression", samt Øvelsesmateriale på Absalon.

 

Tre typer af undervisning vil indgå: forelæsninger, eksempler/cases og ”klasse”-øvelser. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås dele af den generelle teori. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, på valg af epidemiologisk og statistisk metode og på tolkning af resultaterne af den statistiske analyse. Eksempler/cases studeres indledningsvist selvstændigt af de studerende (i grupper) og følges op af plenum-gennemgang og diskussion. Ved øvelserne regnes opgaver, som hovedsageligt bygger på relevante problemer for veterinærer og indebærer analyse af forsøgsdata og data fra dyrepopulationer. Nogle af øvelserne baseres på brug af PC og en statistisk programpakke.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 31
 • Forberedelse (anslået)
 • 102,25
 • Teoretiske øvelser
 • 60
 • Ekskursioner
 • 8
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 206,25
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feed back ved teoretiske øvelser er en mulighed

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, SVEB13003E Basal statistik 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve, SVEB13004E Epidemiologi 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Begge eksaminer foregår ved KUs eksamenshuse og er skriftlige regne- og forståelsesopgaver inden for hhv. statistik og epidemiologi. Eksamen i basal statistik er en 3 timers prøve, og eksamen i epidemiologi er 2 timers prøve. Eksaminerne skal beståes enkeltvis. Vægning på eksamensbevis er: Basal statisitk 4,5 point og Epidemiologi 3 point.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende elektroniske hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. Èn bedømmer til hver deleksamen
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:
- kunne redegøre for og skelne mellem begreberne sandsynlighed, fordeling, population, stikprøve og variation
- kunne redegøre for årsager til variation
- kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
- kunne bruge computer til at udføre statistiske analyser
- kunne identificere forskellige kvantitative og kvalitative variabeltyper og måleskalaer
- kunne beskrive epidemiologiske mål for sygdomsforekomst og betydningen af risikofaktorer
- kunne redegøre for metoder til organisering og fejlkontrol af data
- kunne redegøre for metoder til analyser af populationsdata med inddragelse af interaktion og konfundering

Færdigheder:
- kunne anvende definitioner og regneregler for sandsynligheder
- kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
- kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
- kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
- kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion
- kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test
- kunne anvende lineære regressionsmodeller med en eller flere forklarende variable (herunder anova) og kvantificere sammenhæng 

- kunne anvende logistisk regression
- kunne anvende statistik-programmet R
- kunne afgrænse epidemiologiske problemstillinger mhp. opstilling af relevante epidemiologiske hypoteser
- kunne opstille de nødvendige elementer i en epidemiologisk undersøgelse
- kunne beregne og fortolke relevante epidemiologiske mål for forekomst og association
- kunne begrunde valg af relevant studiedesign
- kunne foretage beregninger af stikprøvestørrelser ved observationelle studier
- kunne foretage beregninger over validiteten af diagnostiske tests
- kunne udvælge de relevante metoder til beskrivelse og analyse af epidemiologiske data, herunder inddragelse af konfundering og interaktion

Kompetencer:
- kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser
- kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner
- kunne foretage kritisk vurdering og fortolkning af resultater fra epidemiologiske studier
- kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
- kunne rådgive ved vægtning af betydningen af de enkelte elementer i en epidemiologisk analyse