SVEB11001U Veterinær genetik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Veterinary Genetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset omfatter Mendel genetik, kromosomer, mitose/meiose, kobling og kortlægning af gener, genomscan, mutationer, kromosomfejl, DNA-teknologiske metoder, genomkendskab, populationsgenetik, indavl, sygdomsgenetik, DNA-tests.

Målbeskrivelser

Der sigtes på at opnå en forståelse af generelle genetiske principper for nedarvning af monogene egenskaber og sygdomme. Der vil blive arbejdet med genetiske problemstillinger på både individ- og populationsniveau. Kurset danner basis for den efterfølgende undervisning i husdyravl, hvor der er fokus på komplekse/kvantitative egenskaber, de kliniske fag samt fag tilhørende biomedicindifferentieringen.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
 • Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
 • Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation
 • Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
 • Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
 • Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
 • Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion
 • Beskrive principper og arbejdsgange i anvendelsen af DNA teknikker
 • Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom
 • Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
 • Kende til de vigtigste fejlkilder i genealogiske undersøgelser
 • Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
 • Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests


Færdigheder

 • Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
 • Opstille og analysere genealogiske diagrammer
 • Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i et genealogisk diagram
 • Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
 • Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt
 • Beregne fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens efter selektion
 • Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
 • Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder
 • Kunne lave en segregationsanalyse med de to metoder: Singles og X2-test


Kompetencer

 • Kunne vurdere evidensen for at en sygdom har en genetisk ætiologi
 • Kunne vurdere om en given DNA-test er valid ud fra et akademisk kendskab til, hvordan testen er etableret
 • Kunne rådgive om hvorvidt en DNA-test er relevant at anvende og i givet fald, hvordan den skal anvendes
 • Anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme
 • Arbejde selvstændigt med genetiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i husdyravl, de kliniske fag samt på biomedicindifferentieringen

 

Hartwell, L.H. et al.: Genetics - From Genes to Genomes. (McGraw-Hill).

SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB22001U Veterinær Kemi og biokemi
De anførte emneområder dækkes ved en række forelæsninger, e-læring samt teoretiske øvelser, der består af opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter.
Der skal arbejdes med to cases:
1) En tværgående, forskningsbaseret case med inddragelse af videnskabelig litteratur.
2) En praksisrelevant case med feedback i grupper.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår ved KUs eksamenshuse. Eksamen består af essay-opgaver, som kan inkludere beregninger
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. To bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

- Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
- Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
- Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation

- Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
- Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
- Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
- Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion

- Beskrive principper og arbejdsgange i anvendelsen af DNA teknikker
- Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom

- Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion

- Kende til de vigtigste fejlkilder i genealogiske undersøgelser
- Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
- Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests

Færdigheder
- Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
- Opstille og analysere genealogiske diagrammer
- Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i et genealogisk diagram
- Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
- Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt

- Beregne fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens efter selektion

- Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
- Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder

- Kunne lave en segregationsanalyse med de to metoder: Singles og X2-test

Kompetencer
 

- Kunne vurdere evidensen for at en sygdom har en genetisk ætiologi

- Kunne vurdere om en given DNA-test er valid ud fra et akademisk kendskab til, hvordan testen er etableret

- Kunne rådgive om hvorvidt en DNA-test er relevant at anvende og i givet fald, hvordan den skal anvendes

-Anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme