SVEB10408U Besætnings- og folkesundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Herd Health and Public Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin.

Kursusindhold

Kurset indeholder fire overordnede emneområder:

• Kædebetragtninger vedrørende miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed herunder risikoanalyse, kvalitetsstyring, antibiotika resistens, globalisering, stald-, foder- og vand- hygiejne samt affaldshåndtering (1,5 ECTS)

• Produktions- og sundhedsstyring herunder basal besætningsanalyse, - rådgivning samt økonomi med særlig fokus på kvæg, fjerkræ og i mindre grad pelsdyr (2.0 ECTS) 

• Besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, patogenese, diagnostik, -terapi, profylakse og hygiejniske aspekter i relation til svin (2.0 ECTS)

• Besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi, – profylakse og miljøforhold i relation til fisk (2.0 ECTS)

Målbeskrivelser

Kursets formål er at give de studerende basale forudsætninger for at varetage funktionen som besætnings- og embedsdyrlæge, som senere trænes i praktiske kurser på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin. Basal produktions- og sundhedsstyring dækkes for produktionsdyrsarterne kvæg, svin, fisk, fjerkræ og pelsdyr. Teoretiske besætningsdyrlægekompetencer indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og -profylakse vil blive dækket indenfor svin og fisk.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Beskrive de vigtigste metoder til og principper for sundhedsstyring hos kvæg, svin, fisk, fjerkræ, og pelsdyr
 • Beskrive relevant lovgivning og de vigtigste miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed.
 • Redegøre for de vigtigste enzootiske og eksotiske sygdomme hos svin og fisk

 

Færdigheder:

 • Anvende simple metoder til analyse af besætningers produktion og sundhed
 • Tolke simple analyser af besætningsdata
 • Vurdere problemstillinger indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og –profylakse hos svin og fisk.

 

Kompetencer:

 • Forholde sig til sundhed, velfærd og produktionsøkonomi i husdyrbesætninger
 • Forholde sig til dyrlægens rolle som embedsmand indenfor fødevaresikkerhed, miljøhygiejne dyrevelfærd og folkesundhed
 • Kunne anvise diagnostik, terapi og profylakse i relation til sygdomme hos svin og fisk

Anbefalede lærebøger:

 • Buchmann, K. & Pedersen, K (2009) Fish Diseases. BioFolia, Frederiksberg, Denmark
 • D.J. Taylor (2013) Pig Diseases. Ninth edition
SVEB13026U Infektionsmikrobiologi
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
SVEB13006U Mikrobiel fødevaresikkerhed
SVEB13031U Speciel patologi og fjerkræsygdomme - teori
SVEB13032U Speciel patologi og fjerkræsygdomme - praksis
Undervisningen gennemføres primært som forelæsninger og teoretiske øvelser i hold af 180 studerende. Endvidere gennemføres ekskursion til fjerkræbesætninger i hold af 60 studerende. Herved møder de studerende undervisere fra de involverede fagområder, og inspireres til teoretiske studier af det brede pensum. E-læring anvendes til at motivere og demonstrere principper i undervisningen. Syntese og praktisk anvendelse af de opnåede kompetencer sker på kandidatdelen bl.a. i kurset Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol.

Evalueringsmodel: Dialogbaseret.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 13
 • E-læring
 • 8
 • Ekskursioner
 • 8
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen afholdes ved KUs eksamenshuse og består af multiple choice (MC) opgaver:
• Opgaver i produktions- og sundhedsstyring med særlig vægt på kvæg, svin, fisk og fjerkræ og i mindre grad pelsdyr
• Opgaver i samspil mellem miljøhygiejne, husdyrproduktion og folkesundhed
• Opgaver i sygdomme hos svin
• Opgaver i sygdomme hos fisk

Vægtning: Ved karaktergivning vægtes alle MC-opgaver lige. For at et opgavesæt er tilfredsstillende besvaret skal to krav være opfyldt: 1. Mindst 60% af opgaverne i det samlede opgavesæt skal være korrekt besvaret 2. Mindst 50% af opgaverne i hver af de 4 MC-kategorier skal være korrekt besvaret.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved eksamen vil der være følgende:

 http://www.retsinformation.dk

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden:
• Identificere de vigtigste metoder til og principper for sundhedsstyring hos kvæg, svin, fisk, fjerkræ, og pelsdyr
• Identificere relevant lovgivning og de vigtigste miljø- og fødevaresikkerhedsaspekter i relation til husdyrproduktion og folkesundhed
• Identificere for de vigtigste enzootiske og eksotiske sygdomme hos svin og fisk
 
Færdigheder:
• Anvende korrekte simple kvantitative og kvalitative  metoder til analyse af  produktion og sundhed på populationsniveau
• Tolke simple analyser af besætningsdata
• Vurdere problemstillinger indenfor sygdomsætiologi, -patogenese, -diagnose, -terapi og –profylakse hos svin og fisk
 
Kompetencer:
• Forholde sig til afvejninger af sundhed, velfærd og produktionsøkonomi i husdyrbesætninger
• Forholde sig til dyrlægens opgaver og ansvar indenfor fødevaresikkerhed, miljøhygiejne dyrevelfærd og folkesundhed
• Kunne anvise diagnostik, terapi og profylakse i relation til sygdomme hos svin og fisk