SVEB10386U Veterinær Anatomi og Fysiologi - 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Veterinary Anatomy and Physiology - part 1

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk
Kursusindhold
Kursets alternative titel er: Bevæge-, kar-, nerve- og hudsystemets anatomi og fysiologi og almen embryologi.

Undervisningen i anatomi vil fokusere på huspattedyrenes normale struktur og opbygning fra det makroskopiske til det mikroskopiske niveau (speciel histologi). Den histologiske undervisning koordineres med Cytologi og almen histologi og Veterinær genetik. Følgende af kroppens organsystemer vil blive gennemgået: Bevægeapparatet inkluderende biomekanik, karsystemet, centrale og perifere nervesystem samt hud og hudmodifikationer.

Undervisningen i fysiologi vil hovedsageligt være rettet mod specifikke organers og organsystemers funktion, specielt muskler, blodet, hjertet, karsystemet, centrale og perifere nervesystem og mælkekirtler samt mod membranens struktur og funktion, membranproteiner og -receptorer, stofskifte- og energiomsætning og temperaturregulering.

Undervisningen i metabolisk biokemi vil omfatte omsætning af hovednæringsstoffer (protein, kulhydrat og lipid) samt vitaminer og mineraler.

Undervisningen i biofysik vil omfatte emnerne kraft, energi, belastning, biomekanik, bioelektricitet, membrantransport, lyd/ultralyd, hydrodynamik, temperaturegulering samt røntgen og isotoper.

Undervisningen i anatomi, fysiologi og biofysik søges integreret i det omfang det fremmer forståelse og indlæring af organsystemernes anatomi og fysiologi.
Målbeskrivelser
Når kurset er færdigt forventes den studerende:

Viden
Den studerende forventes at beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene amberyologi inden for det angivne pensumområde og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion. Vidensniveauet vil være differentieret efter den kliniske, hygieiniske og forskningsmæssige tyngde, hvormed de forskellige organsystemer vurderes at være relevante for efterfølgende kurser på veterinæruddannelsen samt for det endelige veterinære virkefelt.

Den studerende forventes at kunne:
- Umiddelbart forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser
- Umiddelbart identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det centrale og perifere nervesystem
- Umiddelbart identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet, karsystemet samt hud og hudmodifikationer og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
- Umiddelbart forstå principperne i den almene embryologi
- Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper så som membrantransport
- Definere samspillet mellem organer og organsystemer
- Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefra kommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
- Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler

Færdigheder
Den studerende forventes at kunne:
- Anvende sit kendskab til huspattedyrenes anatomi, specielle histologi og almene embryologi samt til dissektionsteknik som grundlag for senere kurser på studiet rettet mod såvel produktions- som hobbydyr
- Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekt anatomisk og fysiologisk nomenklatur
- Anvende fysiologiske principper til forklaring af organers funktion og regulering
- Anvende anatomisk og fysiologisk viden til at vurdere om en given tilstand afviger fra det normale
- Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser
- Foretage videnskabelig beskrivelse og analyse af anatomiske og fysiologiske problemstillinger

Kompetencer
Den studerende forventes at kunne:
- Anvende sin praktiske viden om makroskopisk anatomi, speciel histologi og almen embryologi, herunder sin erfaring med dissektion og mikroskopi, som baggrund for at søge yderligere nødvendig viden til indlæring af og stillingtagen til kirurgiske indgreb samt medicinske og patologiske problemstillinger
- Anvende kendskab til organers og organsystemers funktion til forståelse af sygdommes ætiologi
- Samarbejde med medstuderende om løsningen af anatomiske og fysiologiske problemstillinger
- Tilegne sig ny viden til løsning af problemstillinger inden for kursets fagområder
- Formidle faglige problemstillinger til kolleger og lægfolk
- Arbejde selvstændigt med henblik på udvikling af fagets videngrundlag.
Makroskopisk anatomi:
- Schaller, O. (2nd ed. 2007): Illustrated veterinary anatomical nomenclature. 
- Pasquini, C., Spurgeon, T. and Pasquini, S. (11th ed. 2007): Anatomy of domestic animals - Systemic and regional approach

Alternative bogvalg til makroskopisk anatomi:
- Dyce, K.M., Sack, W.O and Wensing, C.J.G. (3rd ed. 2002): Textbook of veterinary anatomy.
- König, H.E. and Liebich, H.-G. (2004): Veterinary anatomy of domestic animals - Textbook and colour atlas.

Speciel histologi:

- Eurell, J.A. and Frappier, B.L. (6th ed. 2 06): Dellmann's textbook of veterinary histology. 

Embryologi:
- Hyttel, P., Sinowatz, F. and Vejlsted, M. (2009): Essentials of domestic animal embryology.
 
Fysiologi:
- Cunningham, J.G. (4th ed., 2007: Textbook of veterinary physiology.
- Silverthorn, D.U. (5th ed., 2008): Human physiology.

Fysik:
- Hansen, S. (2009): Fysik for life.
SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
NPLB13006U Veterinær zoologi
Undervisningen i anatomi omfatter forelæsninger og praktiske demonstrationer, øvelser og dissektioner. Undervisningen understøttes af it-baseret undervisningsmateriale (blended learning), f.eks.vejlednings- og demonstrationsvideoer. Såvel mikroskopiske (speciel histologi) som makroskopiske øvelser foregår for hele årgangen samlet i henholdsvis histologisalene og dissektionssalen.

Dissektioner foregår i småhold. Hver dissektion afsluttes med en præsentation og frivillig spottest på dissekerede præparater, hvor de studerende kan teste deres praktiske vidensniveau.

Undervisningen i fysiologi, biofysik og biokemi omfatter forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser samt it-baseret undervisning (e-læring).

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • E-læring
 • 25
 • Forberedelse
 • 177
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 120
 • Projektarbejde
 • 6
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Praktisk skriftlig prøve, 2 time med opsyn.
Den løbende eksamen består af syv delelementer:
1) Seks internetbaserede opgaver, som præsenteres på Absalon, og som inkluderer teoretiske spørgsmål til pensum i anatomi, fysiologi og biofysik.

2) En praktisk-skriftlig spoteksamen på Instituttet. Eksamen (max 2 timer) er baseret på fremlagte præparater og teoretiske spørgsmål. Spottesten finder sted i eksamensugen i blok 3. Det tilstræbes, at 7,5 point af kursets eksamensbelastning afvikles i blok 2 og 7,5 i blok 3.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Lommeregner tilladt ved spottesten. Alle hjælpemidler tilladt ved øvrige eksamensdele.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse
Når kurset er færdigt forventes den studerende:

Viden
Den studerende forventes at beherske huspattedyrenes makroskopiske anatomi, fysiologi, specielle histologi og almene amberyologi inden for det angivne pensumområde og relatere denne viden til det levende dyrs normal funktion.Den studerende forventes således at kunne:
- Umiddelbart forstå og anvende veterinær anatomisk (latin/græsk) nomenklatur og fysiologiske veterinær medicinske betegnelser
- Umiddelbart identificere basale anatomiske strukturer og anatomiske og fysiologiske sammenhænge vedrørende det centrale og perifere nervesystem
- Umiddelbart identificere detaljerede strukturer og funktioner vedrørende bevægeapparatet, karsystemet samt hud og hudmodifikationer og sætte disse i relation til deres funktioner i det levende dyr
- Umiddelbart forstå principperne i den almene embryologi
- Identificere og huske almene fysiologiske og biofysiske principper så som membrantransport
- Definere samspillet mellem organer og organsystemer
- Beskrive organismens basale reaktioner på en række udefra kommende påvirkninger samt organismes adaptation til ændrede vilkår
- Beskrive omsætningen af hovednæringsstoffer, vitaminer og mineraler

Færdigheder
Den studerende forventes at kunne:
- Anvende sit kendskab til huspattedyrenes anatomi, specielle histologi og almene embryologi samt til dissektionsteknik som grundlag for senere kurser på studiet rettet mod såvel produktions- som hobbydyr
- Læse og forstå anatomiske beskrivelser i international litteratur samt kommunikere om faglige emner med inden- og udenlandske kolleger i korrekt anatomisk og fysiologisk nomenklatur
- Anvende fysiologiske principper til forklaring af organers funktion og regulering
- Anvende anatomisk og fysiologisk viden til at vurdere om en given tilstand afviger fra det normale
- Beregne og/eller estimere fysiologiske størrelser
- Foretage videnskabelig beskrivelse og analyse af anatomiske og fysiologiske problemstillinger