SSUA15049U Statistisk dataanalyse med computerprogrammet SAS

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Statistical data analysis using the computer program SAS

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - valgfag

Kursusindhold

Fagets mål er at give en introduktion til software-pakken SAS og at beskrive elementære metoder til databehandling, deskriptiv statistisk, og statistisk modellering

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning forventes den studerende at:

Viden

 • kunne formulere et enkelt sundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem og udføre den relevante statistiske analyse i SAS
 • kunne formidle problemstillingen og resultatet af analyserne i form af en kort rapport
   

Færdighed
 

 • være rustet til at indlæse, omkode tabeller, beskrive og analysere simple datasæt i SAS
 • kunne bruge SAS til at gennemføre simple statistiske analyser, herunder at kunne opstille statistiske modeller, estimere modellernes parametre, og foretage relevante statistiske tests
 • kunne bruge SAS til at tilpasse og sammenstille relevante variabler, udregne simple associationsmål, beregne sikkerhedsintervaller, signifikanstest og p-værdier
 • kunne bruge SAS til at fremstille tabeller med de relevante procentfordelinger, og derudfra kunne vurdere bivariate sammenhænge
 • kunne bruge SAS til at illustrere resultater i relevant, grafisk form

 

Videoforelæsninger og øvelsestimer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 22
 • Eksamen
 • 42
 • I alt
 • 70
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamen består af en hjemmeopgave med efterfølgende mundtlig eksamen uden forberedelse. Denne udformes i praksis som en skriftlig opgave, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Opgaven består af et datasæt og en række spørgsmål der skal besvares. Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på 2 eller 3 studerende og skal have et omfang af maks. 5 sider for enkelt studerende og maks. 7 sider for grupper (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en diskussion, ud fra de bedømmelseskriterier der er opstillet for kurset. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter og de første 5-10 minutter tager udgangspunkt i den skriftlige opgave, og de sidste 10 minutter går på tværs af de emner, som er indeholdt i kriterierne for bedømmelse for kurset.

Hvis den skriftlige opgave er udformet af flere studerende, kan eksaminationen ikke overværes af de øvrige medforfattere, inden de selv har været til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • kunne formulere en simpel problemstilling, så den kan belyses ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse

Færdighed

 • kunne udregne simple associationsmål og vurdere deres statistiske usikkerhed.

 • ved hjælp af SAS kunne tilpasse og sammenstille relevante variabler, og derved belyse problemstillingen ved hjælp af simple analyser herunder beregne sikkerhedsintervaller, signifikanstest og p-værdier

 • kunne formidle problemstillingen og resultatet af analyserne i form af en kort rapport

 • bruge SAS til at fremstille tabeller med de relevante procentfordelinger, og derudfra kunne vurdere bivariate sammenhænge

 • kunne illustrere resultater i relevant, grafisk form