SSUA15041U Kandidatspeciale, sundhedsfaglig kandidat

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Master's Thesis, Health Science

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med specialet er, at den studerende erhverver sig kompetence af forskningsmæssig karakter ved at dokumentere færdighed i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset sundhedsfagligt problemfelt. Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. Inddragelse af empiri i analysen er således en mulighed, men ikke en nødvendighed. Specialeemnet skal godkendes af specialevejleder samt af studieleder.

Målbeskrivelser

Efter endt projektforløb forventes den studerende at kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling
Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.
Vejledning:

1 studerende: 60 timers vejledning
2. studerende: 75 timers vejledning
3 studerende: 80 timers vejledning

Vejledningstimerne indbefatter også eksamen, vejleders forberedelse, emailkorrespondancer mm.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 764
 • Vejledning
 • 60
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 825
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 60 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen, varighed 60 minutter, fordelt på ca. 15 minutters indledende mundtlig fremlæggelse af specialet, m. mulighed for anvendelse af AV-udstyr, efterfulgt af ca. 30 minutters diskussion med udgangspunkt i den studerendes speciale.

Krav til Kandidatspeciale:
Kan udarbejdes af 1-3 studerende.
Skal være i overensstemmelse med den godkendte specialekontrakt.

Omfang:
Ved 1 studerende maks 84.000 tegn (inkl. mellemrum). 2 studerende maks 108.000 tegn, 3 studerende maks 120.000 tegn.
Al tekst, tabeller og figurer, tilhørende tabel- og figurtekster tæller med i sidetal. Forside, indholdsfortegnelse og referencer tæller ikke med i sidetal.

Speciale skrevet i gruppe:
Det skal tydeligt fremgå, hvilke dele af specialet det enkelte gruppemedlem er ansvarlig for. Op til 1/3 af specialet må være udarbejdet med kollektivt ansvar for de gældende afsnit. Der skal vedlægges en redegørelse for opdelingen (Redegørelsen er ikke del af selve specialet).

Specialet skal udstyres med et resumé på dansk og engelsk på hver højst 1 A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusion. Resuméet og abstrakt indgår i den samlede bedømmelse af specialet.

Bilag/appendiks skal ikke uploades i hoveddokumentet sammen med specialet. Bilag/appendiks og andet supplerende materiale uploades selvstændingt,men kan ikke forventes at blive læst og indgår ikke i den samlede bedømmelse af specialet.

Specialet afsluttes med mundtlig eksamen (forsvar). Ved bedømmelsen af specialet lægges der, ud over det faglige indhold, vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægtes tungest.

Krav til speciale som artikel:
Kandidatspecialet kan udgøres af en publiceret eller upubliceret videnskabelig
artikel inden for det sundhedsvidenskabelige forskningsområde.

Et speciale som ønskes afleveret som artikel består af to dele:
1) Artikelmanuskript målrettet indsendelse til navngivet peer reviewed tidsskrift
2) Kappe
Den studerendes artikelmanuskript og kappe skal tilsammen opfylde læringsmålene i kursusbeskrivelsen.

Krav til Artikelmanuskript:
Den studerende skal angive hvilket tidsskrift, artikelmanuskriptet ønskes publiceret i, artikelmanuskriptet skal følge anvisningerne for dette tidsskrift. Den studerende skal vedlægge ’Author guideline’ for det valgte tidsskrift i appendix. Artikelmanuskriptet skal være submitted eller klar til submission.

Den studerende skal være førsteforfatter. Ved 2 studerende skal der være delt førsteforfatterskab. Medforfattererklæring, underskrevet af den studerende og specialevejleder, skal vedlægges og uploades som et appendix.
Af erklæringen (Declaration of co-authorship) skal det fremgå hvilken rolle den/de studerende har i det skrevne artikelmanuskript.

Krav til Kappe:
Kappen kan variere i indhold, afhængig af i hvilken udstrækning artikelmanuskriptet opfylder de læringsmål, der gælder for specialet.

Kappen skal indeholde:
➢ En dansk titel på specialet og et dansk abstrakt.
➢ En engelsk titel på specialet og et engelsk abstrakt.
Kappen kan derudover indeholde:
➢ Udvidet baggrundsafsnit, fx med gennemgang af systematisk litteratursøgning og videnskabsteoretisk positionering af specialet og andet relevant der ikke er detaljeret beskrevet og begrundet i artikelmanuskriptet.
➢Udvidet metodeafsnit med argumentation for valg af metoder og analyser, fx validitet og reliabilitet af anvendte målemetoder
➢ Udvidet diskussion, særligt med fokus på refleksion over valg af metode samt perspektivering af specialeprojektet.
➢ Litteraturliste.

Omfang:
Artikelmanuskriptets længde vil variere efter krav i den valgte ’Author guideline. Artikelmanuskriptets første side skal være et titelblad, der beskriver antal ord, figurer og tabeller. (Author guideline skal indgå som bilag i appendiks).
Kappens omfang: Ved 1 studerende 19.200- 28.800 anslag (tegn inkl. mellemrum). Ved 2-3 studerende 28.800- 38.400 anslag. Al tekst, tabeller og figurer, tilhørende tabel- og figurtekster tæller med i sidetal. Forside, indholdsfortegnelse og referencer tæller ikke med i sidetal.

Ved flere studerende skal der fremgå, hvilke dele af Kappen den enkelte er ansvarlig for. Op til 1/3 af Kappen kan være udarbejdet med kollektivt ansvar.
Redegørelse for opdelingen vedlægges som bilag i apendix ved specialeafleveringen og indgår ikke i bedømmelsen og kan ikke forventes læst af censor.

Specialet såvel som mundtligt forsvar kan afvikles på dansk eller på engelsk. Mundtlig eksamen skal afvikles på samme sprog som specialet er udarbejdet på.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen
 • Samtlige kurser og eksaminer på de første 3 semestre skal være godkendt/bestået. For valgfag gælder dog, at disse blot skal være afsluttede inden afslutning af kandidatuddannelsen.
   
 • Godkendt specialekontrakt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Specialet bedømmes senest 4 uger efter afleveringsfrist

Se mere på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: 

Viden

 • redegøre for det distinkte sundhedsfaglige vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sundhedsvidenskabelige tradition
 • redegøre for og diskutere kritisk, hvorledes videnskabsteoretisk position og valg øver indflydelse på formulering af problemstilling, metodevalg og den påtænkte analyse
   

Færdigheder

 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden
 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • formulere en afgrænset og præcis sundhedsfaglig problemstilling
   

Kompetencer

 • i fald der inddrages indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sundhedsfaglig teori i analysen og anstille selvstændige betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling