SSPECIALEU Kandidatspeciale

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Master's thesis

Uddannelse

Kandidat i farmaci - obligatorisk

Kandidat i farmaceutisk videnskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kandidatspecialet er en farmaceutisk relevant forskningsopgave. Kandidatspecialet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset emne inden for de farmaceutiske videnskaber.

Kandidatspecialet udarbejdes alene eller af to studerende sammen. De(n) studerende udarbejder en specialerapport over det arbejde, der er udført i forbindelse med specialet.

De(n) studerende udarbejder en specialekontrakt, der inkluderer en opgaveformulering, i samarbejde med specialevejlederen. De(n) studerende og vejlederen aftaler en plan for vejledning under specialet i overensstemmelse med de gældende regler på SUND.

ECTS-omfanget af kandidatspecialet skal aftales med specialevejleder under hensyntagen til bestemmelser i den relevante studieordning. 

Læs om rammerne for kandidatspeciale på KUnet:

Målbeskrivelser

Når kandidatspecialet er afsluttet skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftligt formidle et udført forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori og metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtligt formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder
Selvstændigt projektarbejde med vejlederbistand. Den studerende er selv ansvarlig for at finde en vejleder, som typisk er ansat ved en af de to udbydende institutter. Den studerende, specialevejlederen og en eventuel ekstern vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af kandidatspecialet. Emnet for kandidatspecialet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Individuel
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 1-1,5 time
Prøveformsdetaljer
Bedømmelsen af et kandidatspeciale er baseret på en skriftlig rapport, et resumé og en mundtlig eksamen inkluderende en mundtlig fremlæggelse og efterfølgende diskussion.

Specialerapporten skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt. Specialerapportens opbygning og længde skal aftales med vejlederen. Rapporten udgør typisk 50 normalsider (svarende til 2400 anslag pr side) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, referencer og bilag, uanset ECTS-omfang og om specialet er udarbejdet af én eller to studerende. Specialerapporten kan skrives på enten dansk eller engelsk. Den mundtlige eksamen afvikles på samme sprog, som specialerapporten er skrevet.

Ud over det faglige indhold bedømmes den studerendes stave- og formuleringsevne.

Har 2 studerende arbejdet sammen om et speciale, skal hver studerendes bidrag fremgå af rapporten.

Kandidatspecialet afsluttes med en mundtlig eksamination baseret på den skriftlige rapport. Den studerende fremlægger mundtligt i 20-30 minutter og den efterfølgende eksamination er en videnskabelig diskussion med afsæt i den skriftlige rapport og fremlæggelsen. Hele eksaminationen skal afsluttes inden for 1,5 time.

Har 2 studerende arbejdet sammen om et speciale, foregår den mundtlige eksamen enkeltvis. Har 2 studerende udarbejdet en fælles rapport, skal de hver især eksamineres i hele rapporten og ikke kun i den del, som den enkelte studerende har bidraget med. Ved eksamination af første studerende må den anden eksaminand ikke være til stede. Ved eksamination af anden studerende må den første studerende være til stede.

Se yderligere retningslinjer for kandidatuddannelsen:
https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​farmaci/​
https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​farmaceutisk-videnskab/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Er specialet udført i en virksomhed uden for fakultetet, må den eksterne vejleder ikke tillige fungere som censor.
Eksamensperiode

Specialet bedømmes senest 2 uger efter afleveringsfrist.

Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redgøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftlig formidle et udførte forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtlig formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder