SODK19045U Kandidatspeciale, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Master's Thesis, Dental Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Læs mere om bl.a. tilmelding og tidsfrister vedr. specialet på KUnet

Kursusindhold

Gennem udarbejdelse af et selvstændigt projekt skal den studerende opnå træning i videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning.

Målbeskrivelser

Efter endt specialeforløb forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur

 

Kompetence

 • planlægge og udføre et litteraturstudie og/eller et mindre forskningsprojekt
 • demonstrere videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning
Bestået alle kurser og eksamener til og med 2. semester kandidat
Kandidatspecialet introduceres til de studerende med to forelæsninger. Kandidatspecialet udarbejdes i grupper på mindst to og højst tre studerende. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt. Kandidatspecialet eksamineres individuelt.
Vejledningen omfatter 15 timers vejledning ved én studerende, 15 timer ved to studerende og 18 timer ved tre studerende.

Under arbejdet med specialet er de studerende tilknyttet en vejleder der skal være ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (minimum på adjunkt-niveau), og som sammen med de studerende og eventuel ekstern vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Senest 1. december skal de studerende have fundet en vejleder. En liste over de mulige vejledere findes på Absalon.
Læs mere om tilmelding og aflevering af specialet på KUnet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Projektarbejde
 • 186
 • Vejledning
 • 18
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 207
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse med udgangspunkt i den studerendes kandidatspeciale.

Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Kandidatspecialet udarbejdes i grupper på mindst to og højst tre studerende. Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt. Kandidatspecialet eksamineres individuelt.
Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen.

Specialet skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt og have et omfang svarende til 17 A4-sider ved én studerende, 20 A4-sider ved to studerende og 23 A4-sider ved tre studerende (1 A4-side = 2400 tegn inkl. mellemrum) i skrifttypen Times New Roman skriftstørrelse 12, 1,5 linjeafstand. Forside, resumé, referencer og bilag skal ikke tælles med

Specialet skal udstyres med et resumé på dansk og engelsk på højst 250 ord. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusion. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af specialet.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt specialekontrakt

Bestået alle kurser og eksamener til og med 2. semester kandidat

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må den studerende kun medbringe egen power point præsentation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur