SODK19042U Oral kirurgi 3

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Surgery 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende grundlaget for på baggrund af fokuseret anamnese, klinisk undersøgelse samt relevante parakliniske undersøgelser selvstændigt at vurdere, diagnosticere, forebygge samt behandle eller evt. viderehenvise patienter med behov for oral kirurgi eller behandling af følger heraf. Den studerende skal kunne forklare de kirurgiske principper på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi.

Den studerende skal være bekendt med indikationsgrundlaget for odontogen fokussanering, samt de overordnede principper for diagnostik og behandling af vækstbetingede kæbeanomalier, kæbefrakturer, osteomyelitis i kæberne, medicininduceret osteonekrose, osteoradionekrose og cancer i mundhulen. Derudover skal den studerende være orienteret om kirurgiske behandlingsmuligheder ved kæbeledslidelser, ved skader på nervus trigeminus samt ved ansigtssmerter.

Det væsentligste kliniske indhold i kursus er undersøgelse, diagnostik, indikationer, behandlingsplanlægning, behandling og etiske overvejelser vedrørende kirurgisk behandling af sygdomme i kæberne og slimhinderne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne ved odontologisk fokussanering forud for strålebehandling, immunsuppression, organtransplantation samt stråleterapi
 • redegøre for indikationer for profylaktisk administration af antibiotika i forbindelse med oral kirurgi på såvel raske som medicinsk kompromitterede patienter
 • redegøre for ætiologi, symptomatologi og klinik i forbindelse med osteomyelitis, osteo-nekrose og osteoradionekrose samt være bekendt med overordnede behandlingsprincipper
 • være bekendt med kliniske og radiologiske fund ved frakturer på kæber og i ansigtsskelettet samt overordnede behandlingsprincipper
 • være bekendt med indikationsgrundlag samt behandlingsprincipper ved vækstbetingede kæbeanomalier
 • være bekendt med de overordnede behandlingsprincipper ved cancer i hoved-halsregionen
 • være bekendt med kirurgiske behandlingsmetoder ved kæbeledslidelser
 • være bekendt med ætiologi samt udredning af skader på n. trigeminus samt være bekendt med behandlingsmuligheder
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • foretage tandekstraktion samt foretage operativ fjernelse af ukomplicerede tænder
 • forklare og demonstrere principper for biopsitagning
 • forklare og demonstrere principper for endodontisk kirurgi

 

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og gennemføre behandlingsplanlægning inden for oral kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • motivere indikation for, planlægge og gennemføre operativ fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben
 • vurdere og behandlingsplanlægge ved lokale og generelle komplikationer til oral kirurgi, herunder håndtere akutte situationer og udføre genoplivning
 • på baggrund af ætiologi og symptomatologi vurdere, behandlingsplanlægge samt iværksætte relevant behandling i tilfælde af akutte og kroniske betændelsestilstande inkl. spredning heraf
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Kursus i oral kirurgi 2
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 91
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest udstedes på baggrund af deltagelse i kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for principperne ved odontologisk fokussanering forud for strålebehandling, immunsuppression, organtransplantation samt stråleterapi
 • redegøre for indikationer for profylaktisk administration af antibiotika i forbindelse med oral kirurgi på såvel raske som medicinsk kompromitterede patienter
 • redegøre for ætiologi, symptomatologi og klinik i forbindelse med osteomyelitis, osteo-nekrose og osteoradionekrose samt være bekendt med overordnede behandlingsprincipper
 • være bekendt med kliniske og radiologiske fund ved frakturer på kæber og i ansigtsskelettet samt overordnede behandlingsprincipper
 • være bekendt med indikationsgrundlag samt behandlingsprincipper ved vækstbetingede kæbeanomalier
 • være bekendt med de overordnede behandlingsprincipper ved cancer i hoved-halsregionen
 • være bekendt med kirurgiske behandlingsmetoder ved kæbeledslidelser
 • være bekendt med ætiologi samt udredning af skader på n. trigeminus samt være bekendt med behandlingsmuligheder

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • foretage tandekstraktion samt foretage operativ fjernelse af ukomplicerede tænder
 • forklare og demonstrere principper for biopsitagning
 • forklare og demonstrere principper for endodontisk kirurgi

 

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og gennemføre behandlingsplanlægning inden for oral kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • motivere indikation for, planlægge og gennemføre operativ fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben
 • vurdere og behandlingsplanlægge ved lokale og generelle komplikationer til oral kirurgi, herunder håndtere akutte situationer og udføre genoplivning
 • på baggrund af ætiologi og symptomatologi vurdere, behandlingsplanlægge samt iværksætte relevant behandling i tilfælde af akutte og kroniske betændelsestilstande inkl. spredning heraf
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation