SODK19034U Klinisk fællesundervisning 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Comprehensive Dentistry 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset omfatter fire delelementer:

Klinisk fællesundervisning
Kurset skal sætte den studerende i stand til at varetage behandling af voksne patienter med et varieret og tværfagligt odontologisk sygdomsbillede. Kurset bygger på den viden og de færdigheder og holdninger, som den studerende har opnået i løbet af uddannelsen. Den studerende skal kunne anvende de tidligere opnåede kompetencer, svarende til det niveau, der kræves på de enkelte fagområder, i den integrerede patientbehandling. En væsentlig del af undervisningen er: Jornaloptagelse, diagnostik, behandlingsplanlægning, behandling, prognose og risikovurdering.

Patientvisitation
Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at gennemføre undersøgelse, diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning under hensyntagen til patientens ønsker og behov, sundhedstilstand og sociale situation. Herunder er der nødbehandling af patienter med akutte tilstande

Smertepatienten
Undervisningen skal give den studerende en tværfaglig uddybelse i teoretisk og praktisk varetagelse af smertepatienter. Kurset tilsigter at kombinere generelle og fagspecifikke smerteproblemstillinger, således at den studerende skal kunne planlægge en tværfaglig smerte-journal, herunder kunne optage en fyldestgørende smerteanamnese. Der er fokus på at træne og bearbejde færdigheder i nonverbal og verbal smertekommunikation, og den studerende skal kunne skelne mellem et kronisk og akut smertebillede. Det væsentligste indhold i kursus omfatter smertediagnostik, behandling og lindring, smertekommunikation, patienttyper, orale smertetilstande, neuropatiske smerter og smertejournal.

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi
Undervisningen har til formål at den studerende får en oplevelse af at være en del af en større helhed som grundlag for egen selvforståelse og faglige identitet som kommende tandlæge og medicinalperson, der er en del af den samlede odontologiske faglighed. Det væsentligste indhold i kurset er: dental fokussanering, behandling af patienter med kræftlidelser i hoved-hals regionen, læbe- ganespaltebehandling, maksillofacial traumatologi, større kæbekirurgiske operationer, intensiv- og almindelig pleje af nyopererede patienter.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Klinisk fællesundervisning (KF)

Viden

 • redegøre for optimal og struktureret journaloptagelse inkl. diagnostik, behandlingsplan og prognose på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • redegøre for sekvensen i totalbehandling på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • vurdere odontologiske implikationer af systemiske sygdomme og medicinindtag på behandlinger og prognose på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • redegøre for behandlinger og bagvedliggende teori på niveau med det, der undervises i på de enkelte fagområder
 • vide hvornår patienter skal overgå til vedligeholdelsesfase, og hvad denne skal indeholde for den enkelte patient
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • optage relevant anamnese, herunder indhente og vurdere relevante oplysninger fra andre sundhedsfaglige behandlere og instanser
 • foretage relevant klinisk og radiologisk undersøgelse og evt. supplerende undersøgelser på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov
 • stille og prioritere relevante odontologiske diagnoser
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlingssekvens under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker og evt. relevante behandlingsalternativer
 • foretage en prognosevurdering på patient-og behandlingsniveau
 • journalisere fund, behandlingsplan, prognose og øvrig relevant information
 • argumentere for og diskutere fund, diagnoser, behandlingsplan og prognose
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremhæve teoretiske diskussionselementer ud fra kasuistikker
 • vurdere og diskutere egne og andres patienter
 • vurdere eventuelt behov for henvisning
 • informere patienten om fund, diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger

 

Kompetence

 • foretage journaloptagelse og behandling på voksne patienter med komplekst odontologisk behandlingsbehov på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • indgå som professionel i en kollegial diskussion af den voksne patient med komplekst behandlingsbehov ved brug af fagspecifik terminologi
 • Udvise selvstændighed og ansvarlighed samt agere som professionel overfor patienter og kolleger
 • Reflektere over egen praksis og justere denne ved behov
 • Udnytte kliniktiden effektiv
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Patientvisitation

Færdighed

 • Gennemføre en systematisk diagnostisk undersøgelse på et overordnet niveau under hensyntagen til forskellige diagnostiske fremgangsmåder hos patienter med forskellige behandlingsbehov/ønsker
 • Vurdere resultatet af patientundersøgelsen og kunne foreslå behandlingsplaner, som tager hensyn til patientens ønsker og behov samtidig med at behandlingen opfylder de krav, der stilles til god odontologisk praksis
 • Anvende fagspecifik terminologi i klinikken og i journalføring og kunne kommunikere med andre fagpersoner med anvendelse af sådanne fagspecifikke termer
 • Foretage nødvendig diagnostik og behandling af patienter, der kommer til akut behandling
   

Kompetence

 • Overføre teoretisk viden om sygdomme i tænder og mundhule til diagnostisk praksis
  Overføre viden om almensygdommes og mundhulens forhold til diagnostisk og behandlingsmæssig praksis
  Overføre teoretisk viden om sygdommes forløb og behandlingsmuligheder til patientorienteret individuelle behandlingsforslag, hvor diagnostik og behandling sættes i en situationel sammenhæng

Smertepatienten

Færdighed

 • identificere en neuropatiske smerte med særlig relation til endodontiske og oralkirurgiske behandlinger
 • anvende og demonstrere en strategisk verbal og nonverbal kommunikation i konfrontation med en smertepatient
 • planlægge og optage en tværfaglig smertejournal
 • tolke forskellige patienters smerteoplevelse, hos f.eks. børn, den nervøse/angstfulde patient, den ældre/demente patient, patienten med særlig kulturel eller social baggrund
 • identificere angstfulde versus smertefulde patientreaktioner
 • sammensætte en tværfaglig smerteanamnese
 • justere sin anamnestiske kommunikation i forhold til patienters forskellige smerteopfattelser og -oplevelse
 • sammensætte hensigtsmæssige odontologiske smertelindringsbehandlinger
 • omstrukturere den odontologiske smerteanamnese ud fra differentialdiagnostiske overvejelser

 

Kompetence

 • reflektere over etiske aspekter ved varetagelsen af smertepatienter
 • kvalitetsvurdere egne iagttagelser og resultater af en smerteanamnese
 • afgøre behovet for henvisning til anden faglig kompetence

 

Tand-, mund- og kæbekirurgi i hospitalsregi

Viden

 • redegøre for hvilket behandlingstilbud, som den hospitalsbaserede tand-, mund- og kæbekirurgi (TMK) udgør
 • demonstrere kendskab til at diagnostikken af mange tilstande, som behandles med maksillofacial kirurgi ligger i primærsektoren
 • demonstrere kendskab til de almindeligste patientkategorier og diagnoser, hvis behandling varetages i TMK hospitalsregi
 • demonstrere kendskab til de almindeligste operationer, som udføres på fx patienter med vækstbetinget kæbedeformitet, fraktur i kæbe- og ansigtsskelettet og infektioner
   

Færdighed

 • foretage korrekt kirurgisk håndvask til ”steril” operation og iklæde sig hue, maske, operationskittel og handsker samt assistere ved større kirurgiske indgreb i universel anæstesi
   

Kompetence

 • udvise forståelse for at indgå i en helhed sammen med en række lægefaglige specialer
Kursus i oral rehabilitering 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1
Eksamen i parodontologi
Eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti
Kliniske øvelser, dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, tests samt assistere ved operationer
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i odontologisk klinik
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Øvelser
 • 18
 • Klinik
 • 240
 • I alt
 • 430
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i kliniske øvelser, tests og i ekstramurale undervisningsaktiviteter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • fremlægge, vurdere og diskutere komplekse odontologiske problemstillinger hos både i øvrigt raske og patienter og patienter med almensygdomme.

 

Færdighed

 • optage anamnese, herunder at indhente og vurdere relevante oplysninger fra patienten samt indhente og vurdere relevante og supplerende undersøgelser (radiologisk, mikrobiologisk etc.) samt lægelige oplysninger
 • foretage klinisk undersøgelse og journalføre relevante fund
 • stille de korrekte diagnoser indenfor det orale fagområde
 • udarbejde en rationel behandlingsplan inklusive behandlings-sekvens og argumentere for denne samt diskutere relevante behandlingsalternativer. Behandlingsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til patientens orale sundhed og ønsker
 • foretage en prognosevurdering
 • udføre behandlinger på et niveau, svarende til kravene, der stilles på de enkelte fagområder
 • fremlægge, vurdere og diskutere resultatet af egne udførte behandlinger samt eventuel behandling udført af andre
 • informere patienten om diagnoser, behandlingsmuligheder og prognose samt fordele og ulemper ved behandlingen i et for patienten forståeligt sprog
 • udarbejde kasuistikker over egne, behandlede patienter indeholdende de væsentligste odontologiske problemstillinger
   

Kompetence

 • vurdere egne begrænsninger og vurdere eventuelle behov for henvisning
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation