SODK19031U Pædodonti og klinisk genetik 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Paedodontics and Clinical Genetics 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen, samt have kendskab til behandling af børn og unge med generelle medicinske lidelser og have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patient kategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme.

Målbeskrivelser

Under hele kurset skal den studerende udvise mødestabilitet, melde afbud i tilfælde af forfald, udvise almindelig god klinisk og hygienisk adfærd herunder empati overfor patienten medfølgende pårørende og deres situation.

Den studerende skal møde så vidt muligt velforberedt, kunne udvise overblik over patienten og patientenss behov ud fra læsning af journalen, samt kunne kommunikere dette til underviseren i fagtermer og til patienten i lægmandssprog.

Den studerende skal endvidere udvise god kollegial adfærd og hjælpe sine medstuderende, samt kunne opsøge egen læring ved patientafbud. 

 

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • demonstrere kendskab til behandling af børn med generelle medicinske lidelser (f.eks. diabetes)
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering samt for indikation og anvendelse af generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling
   

Kompetence

 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager
 • gennemføre klinisk introduktionsrutine på børn med accept 3, 2 og 1 og etablere en optimal kommunikation med et barn
 • forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3, 2 og 1 (sanering, smertefri behandling, profylakse) herunder henholdende behandling
 • gennemføre simple behandlinger af lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser
 • redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne
 • diagnosticere og redegøre for afvigelser/forstyrrelser i antal, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer behandle disse og/eller henvisning til relevant regi
 • kunne gennemføre en prævisitation til ortodontisk visitation
 • udvise mødestabilitet og melde afbud i tilfælde af forfald
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne herunder empati overfor patienten medfølgende pårørende og deres situation
 • udvise overblik over patienten og patientens behov ud fra læsning af journalen, samt kunne kommunikere dette til underviseren i fagtermer, til forædre/værge i lægmandssprog, og til patienten (barnet/den unge) i et til patienten aldersvarende lægmandssprog, samt udvise børnekompetence i situationen
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten og dennes forældre/værge tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation (børnekompetence), samt kunne opsøge egen læring ved patientafbud
Kursus i pædodonti og klinisk genetik 1
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, opgaver/tests samt kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen pædodonti og klinisk genetik.

Det er et krav at den studerende har en ren børneattest for at deltage i kurset. Denne indhentes af Københavns Universitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 113
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i den kliniske øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • demonstrere kendskab til behandling af børn med generelle medicinske lidelser (f.eks. diabetes)
   

Færdighed

 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering samt for indikation og anvendelse af generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling
   

Kompetence

 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese
 • redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3, 2 og 1 (sanering, smertefri behandling, profylakse) herunder henholdende behandling
 •  foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • gennemføre simple behandlinger af lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser
 • redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne
 • diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer behandle disse og/eller henvisning til relevant regi
 • gennemføre klinisk introduktionsrutine på børn med accept 3, 2 og 1 og etablere en optimal kommunikation med et barn
 • forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager
 • udvise mødestabilitet og melde afbud i tilfælde af forfald
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne herunder empati overfor patienten medfølgende pårørende og deres situation
 • udvise overblik over patienten og patientens behov ud fra læsning af journalen, samt kunne kommunikere dette til underviseren i fagtermer, til forædre/værge i lægmandssprog, og til patienten (barnet/den unge) i et til patienten aldersvarende lægmandssprog, samt udvise børnekompetence i situationen
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten og dennes forældre/værge tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation (børnekompetence), samt kunne opsøge egen læring ved patientafbud
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i pædodonti og klinisk genetik 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive børns somatiske udvikling
 • redegøre for kraniofaciale og dentale problemer hos børn med generelle sygdomme
 • redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn
 • forklare de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • redegøre for tandlægens (i børne- og ungdomstandplejen) psykologiske og socialpsykologiske kompetence
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte
 • redegøre for arvelige sygdomme med manifestationer i den kraniofaciale region og tandsystemet
 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • redegøre for diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • redegøre for forandringer/​forstyrrelser i antal, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer
 • redegøre for mineraliseringsforstyrrelser
 • redegøre for diagnostik af caries, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå og udføre behandling af caries samt planlægge endelig behandling

 

Færdighed

 • anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen på baggrund af relevant anamnese, herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik
 • diagnosticere lokale og generelle mineraliserings og tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger
 • foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • diagnosticere antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi