SODK19016U Udvidet parodontologi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Periodontology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse, lægge behandlingsplan under vejledning og udføre parodontalbehandling, herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation og intraossøse knogledefekter samt furkaturinvolveringer (patientkategori P3: Parodontitis, Stadium III-IV, Grad B-C) under vejledning samt redegøre for denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen. Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser, med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information, motivation og instruktion for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme udenfor mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • redegøre for parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme udenfor mundhulen
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plakkontrol
 • udføre indfarvning, motivation og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • vurdere behov for og anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • foretage steril operationsopdækning
 • redegøre for indikationer og forudsætninger for at kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 • foretage parodontalkirurgisk behandling på dyremodel
 • foretage parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis
 • planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med periimplantitis
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til depuration
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egen og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • redegøre for gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • for patienter med parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til reduceret parodontium, parodontitis, motivere til og instruere i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • redegøre for behandling af tandmobilitet vha. fiksering og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • redegøre for parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • redegøre for hvordan furkaturinvolveringer kan behandles med parodontalkirurgi, tunnelering, ekstraktion og prognosen heraf på tandniveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for reduceret parodontium, parodontitis og periimplantitis
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semesterkandidatniveau
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og obligatoriske kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i udvidet parodontologi på 2. semester
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 106
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser, med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information, motivation og instruktion for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme udenfor mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • redegøre for parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme udenfor mundhulen
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plakkontrol
 • udføre indfarvning, motivation og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • vurdere behov for og anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • foretage steril operationsopdækning
 • redegøre for indikationer og forudsætninger for at kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 • foretage parodontalkirurgisk behandling på dyremodel
 • foretage parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis
 • planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med periimplantitis
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til depuration
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egen og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • redegøre for gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • for patienter med parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til reduceret parodontium, parodontitis, motivere til og instruere i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • redegøre for behandling af tandmobilitet vha. fiksering og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • redegøre for parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • redegøre for hvordan furkaturinvolveringer kan behandles med parodontalkirurgi, tunnelering, ekstraktion og prognosen heraf på tandniveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for reduceret parodontium, parodontitis og periimplantitis
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semesterkandidatniveau