SODK19011U Oral rehabilitering 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Rehabilitation 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset består af tre delelementer: indirekte enkelttandsrestaureringer, indirekte flertandsrestaureringer samt aftagelig protetik og partielle proteser.

Indirekte enkelttandsrestaureringer
Kurset skal give den studerende indgående forståelse for stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation og sættes i stand til at kunne udføre sådanne restaureringer af enkelttænder. Det væsentligste indhold i kursus omfatter materialelære, behandlingsbehov og -planlægning, klinisk gennemførelse samt prognosevurdering for indirekte tandfarvede indlæg og kroner. Under øvelsesforløbet skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation for tandfarvede indlæg og kroner samt kunne fremstille sådanne på patient.

Indirekte flertandsrestaureringer
Kurset skal give den studerende indgående forståelse for indirekte flertandsretaureringer (broer), herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation og sættes i stand til at kunne udføre sådanne restaureringer. Det væsentligste indhold i kursus er: materialelære, indikationer, behandlingsplanlægning, klinisk gennemførelse, kvalitetsvurdering og prognose for broer og sammenloddede kroner. Under øvelsesforløbet skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte flertandsrestaureringer. De kliniske øvelser skal give de studerende indsigt i at behandle patienter med mindre broer.

Aftagelig protetik
Kurset skal give de studerende forståelse for fagområdets teoretiske indhold således at de bliver i stand til at vurdere behandlingsbehov og redegøre for biologiske og fysiske principper for aftagelige proteser. Endvidere skal de studerende forstå de kliniske procedurer i forbindelse med fremstillingen af aftagelige proteser. Det væsentligste indhold i kursus er: materialelære, biologiske aspekter, parodontale overvejelser, indikationer,  behandlingsplanlægning, klinisk gennemførelse. Ved afslutning af de kliniske øvelser skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for partielle protesers fremstilling i patientbehandlingen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende  kunne:

Viden 

Indirekte enkelttandsrestaureringer

 • forstå og redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner samt retentionscementer og provisorier.
 • beskrive og forklare principper for ”Computer-Aided-Dentistry/​Computer-Aided-Manufacturing” ved fremstilling af keramiske kroner.
 • forstå og vurdere biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling med stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • forstå at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
   

Indirekte flertandsrestaureringer

 • redegøre for biologiske, biomekaniske, materialetekniske og æstetiske principper for broer og brobehandling
 • redegøre for prognose for behandling med forskellige brotyper
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af broer
   

Aftagelig protetik

 • beskrive, fremlægge og diskutere protesekonstruktioner
 • redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske, biologiske og teknologiske forhold ved aftagelige proteser
 • redegøre for knogleforandringer efter tandekstraktion og ved anvendelse af aftagelig protetik samt redegørefor diagnostik og behandling af slimhindeforandringer hos protesebærere
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og diskutere biologiske og tekniske komplikationer ved aftagelige proteser
 • redegøre for og udføre rebasering/duplikering af partielle proteser samt erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

Indirekte enkelttandsrestaureringer

 • udarbejde en behandlingsplan samt bedømme og begrunde indikation for anvendelse af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
 • redegøre for principper for præparation til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte tandfarvede facader og kroner samt udføre disse på fantom (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • fremstille tandfarvede provisoriske restaureringer på fantom (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering og polering af stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner på fantom, ekstraheret tand (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • kommunikere, koordinere og planlægge arbejdsgangene og tekniske elementer  vedrørende laboratorietekniske arbejder med  dentallaboratorium
 • vurdere og diskutere prognose for behandling med stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
   

Indirekte flertandsrestaureringer

 • udarbejde, fremlægge og diskutere journal, behandlingsplan samt bedømme og begrunde  indikationer og kontraindikationer for behandling samt konstruktion af forskellige typer af indirekte flertandsrestaureringer (broer)
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde principper for præparationer til forskellige brotyper samt udføre disse på fantom og patient
 • redegøre for formålet med provisoriske bro samt fremstille denne på patient
 • redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med brobehandling
 • vurdere kvaliteten af broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
 • vurdere og formidle prognose samt komplikationer i forbindelse med broer og brobehandling
   

Aftagelige proteser

 • begrunde og beherske klinisk undersøgelse, anamnese, diagnostik og behandlingsplan
 • begrunde og forklare indikation, kontraindikation for at fremstille partielle proteser samt analysere studiemodeller, proteseunderlag, proteserummets anatomi og retentionsforhold for aftagelige proteser
 • konstruere protesekonstruktioner med støbte stel samt forstå fremstillingsprocedure herunder samarbejde med dentallaboratorier samt vurderer kvaliteten af protesen
 • diskutere materialevalg til partielle protese og redegøre for aftrykstagning, bidregistrering, tandopstilling, indprøvning og kvalitetskontrol af aftagelige proteser
 • Instruerer i og formidle hygiejniske aspekter for aftagelige proteser
   

Kompetence

 • selvstændigt kunne planlægge og udføre indirekte enkelttandsrestaureringer (kroner og indlæg)
 • i samarbejde med medstuderende kunne planlægge, konstruere og udføre indirekte flertandsrestaureringer (broer)
 • i samarbejde med medstuderende kunne planlægge, konstruere og udføre partielle, aftagelige stelproteser samt at kunne iværksætte og koordinere disse behandlinger med hjælpepersonale og laboratorie
 • studenten skal selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor alle 3 delelementer
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd

Artikler, forelæsningsnoter, vejledninger, kliniske kompendier og synopser (se Absalon)

Undervisningen gennemføres ved dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning, fantomøvelser, prækliniske og kliniske øvelser samt patientbehandling
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering samt eksamen i dentalmaterialer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Klinik
 • 144
 • I alt
 • 363
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden 

Indirekte enkelttandsrestaureringer

 • forstå og redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner samt retentionscementer og provisorier.
 • beskrive og forklare principper for ”Computer-Aided-Dentistry/​Computer-Aided-Manufacturing” ved fremstilling af keramiske kroner.
 • forstå og vurdere biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling med stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • forstå at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
   

Indirekte flertandsrestaureringer

 • redegøre for biologiske, biomekaniske, materialetekniske og æstetiske principper for broer og brobehandling
 • redegøre for prognose for behandling med forskellige brotyper
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af broer
   

Aftagelig protetik

 • beskrive, fremlægge og diskutere protesekonstruktioner
 • redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske, biologiske og teknologiske forhold ved aftagelige proteser
 • redegøre for knogleforandringer efter tandekstraktion og ved anvendelse af aftagelig protetik samt redegørefor diagnostik og behandling af slimhindeforandringer hos protesebærere
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og diskutere biologiske og tekniske komplikationer ved aftagelige proteser
 • redegøre for og udføre rebasering/duplikering af partielle proteser samt erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

Indirekte enkelttandsrestaureringer

 • udarbejde en behandlingsplan samt bedømme og begrunde indikation for anvendelse af støbte og plastiske opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
 • redegøre for principper for præparation til støbte og plastiske opbygninger samt indirekte tandfarvede facader og kroner samt udføre disse på fantom (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • fremstille tandfarvede provisoriske restaureringer på fantom (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering og polering af stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner på fantom, ekstraheret tand (blokkursus) og på patient (kliniske øvelser)
 • kommunikere, koordinere og planlægge arbejdsgangene og tekniske elementer  vedrørende laboratorietekniske arbejder med  dentallaboratorium
 • vurdere og diskutere prognose for behandling med stifter og opbygninger samt indirekte fremstillede tandfarvede kroner
   

Indirekte flertandsrestaureringer

 • udarbejde, fremlægge og diskutere journal, behandlingsplan samt bedømme og begrunde  indikationer og kontraindikationer for behandling samt konstruktion af forskellige typer af indirekte flertandsrestaureringer (broer)
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde principper for præparationer til forskellige brotyper samt udføre disse på fantom og patient
 • redegøre for formålet med provisoriske bro samt fremstille denne på patient
 • redegøre for og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med brobehandling
 • vurdere kvaliteten af broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
 • vurdere og formidle prognose samt komplikationer i forbindelse med broer og brobehandling
   

Aftagelige proteser

 • begrunde og beherske klinisk undersøgelse, anamnese, diagnostik og behandlingsplan
 • begrunde og forklare indikation, kontraindikation for at fremstille partielle proteser samt analysere studiemodeller, proteseunderlag, proteserummets anatomi og retentionsforhold for aftagelige proteser
 • konstruere protesekonstruktioner med støbte stel samt forstå fremstillingsprocedure herunder samarbejde med dentallaboratorier samt vurderer kvaliteten af protesen
 • diskutere materialevalg til partielle protese og redegøre for aftrykstagning, bidregistrering, tandopstilling, indprøvning og kvalitetskontrol af aftagelige proteser
 • Instruerer i og formidle hygiejniske aspekter for aftagelige proteser
   

Kompetence

 • selvstændigt kunne planlægge og udføre indirekte enkelttandsrestaureringer (kroner og indlæg)
 • i samarbejde med medstuderende kunne planlægge, konstruere og udføre indirekte flertandsrestaureringer (broer)
 • i samarbejde med medstuderende kunne planlægge, konstruere og udføre partielle, aftagelige stelproteser samt at kunne iværksætte og koordinere disse behandlinger med hjælpepersonale og laboratorie
 • studenten skal selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor alle 3 delelementer
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd