SODB16051U Basal parodontologi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Periodontology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for de parodontale sygdommes diagnostik, forebyggelse og behandling, og den studerende skal kunne forklare indsatsen over for disse på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved semestrets slutning at have prøvet at behandle patienter med parodontitis, stadium I-II, grad A-B (P1-niveau). Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration i undervisning og praksis.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen samt parodontiets patologiske forandringer
 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • forklare den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • forklare og illustrere lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • forklare principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling
 • demonstrere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser
 • forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • demonstrere viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • angive sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • angive orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • angive parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • gennemføre en journaloptagelse (P1-niveau) sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, svarende til sygdomsniveau på P1-patienter
 • forklare og have viden om at informere, motivere og instruere patienter med parodontitis i opretholdelse af god mundhygiejne
 • forklare og have viden om at informere, motivere og instruere patienter med osseointegrerede dentale implantater i opretholdelse af god mundhygiejne
 • udføre indfarvning, motivation til og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten
 • forklare og tolke heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • tilrettelægge egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage fuldstændige journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • anvende gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille initial behandlingsplan, svarende til et sygdomsniveau på P1-patienter
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen
 • informere patienten om årsagen til parodontitis, på en for patienten tilpasset måde
 • informere, motivere og instruere patienter med perimukositis i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • informere, motivere og instruere patienter med parodontitis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • bedømme, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende bedømme det parodontale vævs respons
 • iagttage behandlingsforløbet og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen
 • identificere resultatet af hygiejnefasen, opstille endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt angive prognose
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 5. semesterniveau
 • godkende og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i biokemi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral radiologi 1
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved objektiv struktureret klinisk eksamen (OSKE)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 53
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 127
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests og tilfredsstillende deltagelse i øvelsesundervisning og PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen samt parodontiets patologiske forandringer
 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • forklare den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • forklare og illustrere lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • forklare principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling
 • demonstrere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser
 • forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • demonstrere viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • angive sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • angive orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • angive parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • gennemføre en journaloptagelse (P1-niveau) sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, svarende til sygdomsniveau på P1-patienter
 • forklare og have viden om at informere, motivere og instruere patienter med parodontitis i opretholdelse af god mundhygiejne
 • forklare og have viden om at informere, motivere og instruere patienter med osseointegrerede dentale implantater i opretholdelse af god mundhygiejne
 • udføre indfarvning, motivation og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakretinerende faktorer fra tænderne
 • foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten
 • forklare og tolke heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • tilrettelægge egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage fuldstændige journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • anvende gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille initial behandlingsplan, svarende til et sygdomsniveau på P1-patienter
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen
 • informere patienten om årsagen til parodontitis, på en for patienten tilpasset måde
 • informere, motivere og instruere patienter med perimukositis i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • informere, motivere og instruere patienter med parodontitis i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • bedømme, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende bedømme det parodontale vævs respons
 • iagttage behandlingsforløbet og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen
 • identificere resultatet af hygiejnefasen, opstille endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt angive prognose
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 5. semesterniveau
 • godkende og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme