SODB16035U Statistik, Odontologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Statistics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojekt
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indblik i den sundhedsvidenskabelige forskningsproces og sætte den studerende i stand til at forstå og vurdere en odontologisk tekst, hvor statistiske overvejelser indgår, samt give kendskab til statistisk variation i patientdata. Hovedindholdet i kurset er karakterisering af fordelinger, stikprøvebegrebet, normalfordelingens egenskaber, signifikanstankegangen, tests og sikkerhedsintervaller, sandsynligheder og binomialfordelinger.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have et overblik over fundamentale statistiske begreber samt en forståelse af en række statistiske standardmodeller og -metoder for estimation og hypotesetestning, og hvorfor disse er nødvendige for odontologisk forskning, metodeudvikling og vurdering af best-practice.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)
   

Kompetencer:

 • formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser 
 • fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner 
 • fange andre statistiske forhold, herunder faldgruber, i dagligdagens kliniske problemer
 • forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • kritisk og med udbytte kunne læse odontologisk og medicinsk faglitteratur, hvori der indgår biostatistiske aspekter

Medical Statistics at a Glance af Aviva Petrie og Caroline Sabin (Latest Edition)

Dialogbaseret holdundervisning samt løbende opgavebesvarelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 96
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Hjemmeopgave som skal løses individuelt.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)