SODA15078U  Aktuel forskning på Odontologisk Institut (valgfag)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Current research at Copenhagen School of Dentistry (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit 
Beståelsesfrist: inden afslutning på bacheloruddannelsen 
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi
 

Kursusindhold

Dette kursus søger at introducere de studerende til forskning indenfor det odontologiske område, både basalforskning og klinisk forskning.

Kurset giver de studerende værktøjer til kritisk stillingstagen til original artikler. Dette inkluder sammenkædning mellem hypotese og forsøgsresultater, kritisk stillingstagen til metodevalg, anvendelse af disse og fortolkning af opnåede resultater. Derudover bliver de studerende introduceret til basalforskningsaktiviterer på Odontologisk Institut. Hermed får de studerende indblik i de muligheder der foreligger for en akademisk karrierevej på Københavns Universitet. Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommersiel værdi. Kurset giver således de studerende et detaljeret indblik i de ideer, arbejdsmetoder og beslutningsprocesser der ligger til grund for god forskningspraksis men også for de foreliggende muligheder for karriere og eventuel innovation på Odontologisk Institut.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til akademisk forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at analysere en original artikel

Artikler omhandlende udvalgte forskningsområder på Odontologisk Institut

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester:

1. semester
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i exitable celler
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
Kursus i medicinsk genetik
Eksamen i mecicinsk genetik
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i statistik

4. semester
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Kursus i oral mikrobiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i studium generale
Eksamen i studium generale
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i radiologi 1
Præsentationer foretaget af undervisere og inviterede foredragsholdere Studenterpræsentationer
Gruppearbejder og gruppe præsentationer

Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommerciel værdi.
Mundtlig
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Godkendt gruppepræsentation af tildelt artikel
Godkendt gruppepræsentation af innovativ ide´
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til ”banebrydende” forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse
 • 49
 • I alt
 • 69