SMEB12016U Kursus i nyrer og urinveje

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Course in the Kidney and the Urinary Tract

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

På kurset gennemgås nyrens mikro- og makroanatomi samt nyrens funktion, herunder nyrernes rolle i syre/basebalancen, regulering af volumen og sammensætningen af væskefaserne samt blodtryksregulering. Derudover gennemgås nyrens endokrine funktion samt funktion og kontrol af de fraførende urinveje.

Målbeskrivelser

Viden

 • Redegøre for nyrens generelle anatomi, opbygningen af nefronet og placeringen af dettes enkeltkomponenter i bark og marv, nyrekredsløbets generelle organisation med såvel præ- som postglomerulære modstandskar
 • Redegøre for nyrens rolle i neutralitetsreguleringen
 • Redegøre for nyrens rolle i urinstof og glukosemetabolismen
 • Redegøre for principper for metoder til bestemmelse af nyrens gennemblødning, regulering af nyrens gennemblødning, faktorer af betydning for nyrens iltforbrug
 • Redegøre for dannelsen af ultrafiltratet og kræfter bestemmende for den glomerulære ultrafiltrations størrelse, reguleringen af den glomerulære filtration med den tubulære glomerulære feed back-mekanisme, clearance-begrebet, ultrafiltratets sammensætning, de fysisk/kemiske forhold bestemmende for et stofs clearance, principper for metoder til bestemmelse af den glomerulære ultrafiltrations størrelse, herunder brug af clearance-metoder i klinisk praksis
 • Redegøre for mekanismer bag tubulær sekretion og reabsorption af salte og organiske molekyler og principper for metoder til bestemmelse af den tubulære sekretion og reabsorption, regulation af tubulusfunktionen, virkningerne af aldosteron, vasopressin og parathyroideahormon, begreberne filtrationsfraktion, ekstraktionsfraktion, ekskretionsfraktion og passagefraktion samt osmotisk diurese
 • Redegøre for renin-angiotensin-systemet, reguleringen af renin-sekretionshastigheden, vitamin D- og kalciumstofskiftet samt dannelsen af erythrocytter (erythropoietin)
 • Redegøre for dannelse af koncentreret og fortyndet urin, virkningen af vasopressin og principper for metoder til vurdering af nyrens koncentreringsevne
 • Redegøre for væskefasernes volumen og sammensætning, kræfter og reguleringssystemer, der er medvirkende til opretholdelsen af den normale kvasistabile tilstand, principper for målemetoder, mekanismer via hvilke simple væskebalanceforstyrrelser påvirker organismens normale funktioner, principper for metoder til kvantitering af simple væskebalanceforstyrrelser, principper for behandling af væskebalanceforstyrrelser, fysiologisk betingede risici ved hurtigkorrektion og overbehandling
 • Redegøre for basale aspekter af hjerte-kar-systemets og nyrernes farmakologi
 • Redegøre for strukturen og funktionen af de fraførende urinveje, herunder miktionsrefleksen samt den voluntære kontrol af vandladningen.
   

Færdigheder

 • Udføre basale kvantitative nyrefysiologiske beregninger
 • Udføre basale analyser af nyrefysiologisk relevante parametre.
   

Kompetencer

 • Tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden og reflektere over læreprocessen.
 • Kunne omsætte teoretisk nyrefysiologisk viden med anatomisk histologiske forhold.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning
Kurset evalueres desuden i integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og blod.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 59
 • Øvelser
 • 4
 • I alt
 • 89
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i nyrer og urinveje er:
- mødepligt til og deltagelse i laboratorieøvelse
- aflevering af øvelsesberegninger samt beståelse af MC-test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Forstå mekanismer bag koncentrering og dilutering af urin, herunder ADH:s rolle
 • Forstå grundlaget for at bruge kreatininclearance som et skøn for GFR
 • Beregne kreatininclearance
 • Beregne osmolær clearance
 • Beregne fritvandsclearance
 • Beregne filtreret Na+ og K+ samt deres reabsorptionsfraktion
 • Redegøre for forklaringer på de ændringer i vand- og saltudskillelsen, der optræder hos forsøgspersonerne.