SMEA15062U Klinisk kursus i almen medicin

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Clinical Course in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal efter kurset kunne anvende tidligere indlært viden i mødet med den uvisiterede patient samt kende og kunne anvende den patientcentrede konsultationsproces. Den studerende skal kunne inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger. Den studerende skal kunne diagnosticere og behandle almindeligt forekommende tilstande i almen praksis.
Den studerende skal desuden lære at bruge ”konsultationsprocessen” som et kommunikativt redskab til diagnostik og behandling.

Kurset indeholder et ophold hos en almen praktiserende læge (tutorlæge). Under opholdet skal den studerende optage nogle af sine konsultationer. Forud for hver videooptagelse indhenter den studerende tilladelse fra patienten. Den enkelte videooptagelse skal vare mellem 10 og 20 minutter.

 

Målbeskrivelser

Følgende lægeroller anvendes på kurset: lægefaglig ekspert, sundhedsfremmer, professionel, kommunikator og samarbejder.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de problemer af fysisk, psykisk og social art, som befolkningen søger den praktiserende læge for.
 • Redegøre for den praktiserende læges rolle som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende (tovholder) fagperson for den enkelte patient og dennes familie
 • Beskrive gensvarsmodeller og andre kommunikative redskaber i konsultationsprocessen
 • Beskrive generelle sundhedspsykologiske teorier
 • Redegøre for betydning og anvendelse af evidensbaseret medicin i patientbehandlingen.
 • Analysere og bedømme tilgængelige forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient.
   

Færdigheder

 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå behandling af akutte tilstande
 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå eventuelt kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i almen praksis
 • Analysere og vurdere behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til sociale myndigheder
 • Analysere og diskutere anvendeligheden af ”konsultationsprocessen” som kommunikationsværktøj i mødet med patienten i en patientcentreret konsultation
 • Anvende den patientcentrede model i læge-patientsamtalen
 • Anvende konsultationsprocessen og gensvarsmodellen i læge-patientsamtalen
  • Analysere konsultationen ud fra ovenstående principper
 • Diagnosticere patienten ud fra almen-medicinske diagnostiske strategier
 • Anvende diagnostiske test og parakliniske undersøgelser og foretage medicinordinationer ud fra rationelle principper
 • Analysere og bedømme tilgængelige, forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
 • Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. at analysere og bedømme patientens behov for behandling i primærsektoren eller i sekundærsektoren.
 • Udfærdige et problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan 
  • journalnotatet skal ICPC-kodes.
 • Ved holdundervisningen analysere mindst en af sine egne videoer i forhold til konsultationsprocessen og det faglige indhold og i den forbindelse kunne anvende den patientcentrede konsultation i almen praksis og kunne se patienten i et helhedsperspektiv.


Kompetencer

 • Foretage sikker patientbehandling, herunder selvstændigt vurdere om patienten kan viderebehandles i almen praksis eller skal henvises til akut eller elektiv behandling.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold hos almen praktiserende læge, forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Udover evalueringen af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i almen medicin.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 17
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Klinik
 • 59
 • I alt
 • 207
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt ophold hos den alment praktiserende læge og godkendt deltagelse i undervisningen.
Obligatoriske elementer: Optagelse af en konsultationsvideo visende en konsultation med en patient optaget i tutorlægens praksis med den studerende i lægens rolle. Videoen er udgangspunktet for den efterfølgende mundtlige eksamen i almen medicin.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Færdigheder

 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå behandling af akutte tilstande
 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå eventuelt kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i almen praksis
 • Analysere og vurdere behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til sociale myndigheder
 • Analysere og diskutere anvendeligheden af ”konsultationsprocessen” som kommunikationsværktøj i mødet med patienten i en patientcentreret konsultation
 • Anvende den patientcentrede model i læge-patientsamtalen
 • Anvende konsultationsprocessen og gensvarsmodellen i læge-patientsamtalen
  • Analysere konsultationen ud fra ovenstående principper
 • Diagnosticere patienten ud fra almen-medicinske diagnostiske strategier
 • Anvende diagnostiske test og parakliniske undersøgelser og foretage medicinordinationer ud fra rationelle principper
 • Analysere og bedømme tilgængelige, forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
 • Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. at analysere og bedømme patientens behov for behandling i primærsektoren eller i sekundærsektoren.
 • Udfærdige et problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan 
  • journalnotatet skal ICPC-kodes.
 • Ved holdundervisningen analysere mindst en af sine egne videoer i forhold til konsultationsprocessen og det faglige indhold og i den forbindelse kunne anvende den patientcentrede konsultation i almen praksis og kunne se patienten i et helhedsperspektiv.