SMEA15052E Kandidatspeciale (10 ECTS), medicin

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Master's Thesis (10 ECTS), Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kandidatspecialet er, at den studerende lærer at arbejde selvstændigt med et videnskabeligt projektforløb, der kan bygge på litteraturstudier, og som varer mindst 4 uger. Desuden skal den studerende lære at formidle projektets resultater og konklusioner såvel skriftligt som mundtligt under anvendelse af det pågældende fags videnskabelige formidlingstradition.

Målbeskrivelser

Efter endt projektarbejde forventes den studerende at kunne:

Som akademiker

Viden

 • Redegøre for de faglige problemstillinger i specialet under inddragelse af resultater på internationalt videnskabeligt niveau.

Færdigheder

 • Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde. Projektets formål skal enten være at analysere empiriske data, som den studerende selv har medvirket til at indsamle, eller være at analysere data, som er udleveret af vejleder, eller være at udarbejde en systematisk oversigtsartikel.

 • Formidle specialet såvel skriftligt som mundtligt under hensyntagen til fagets formidlingstradition

 • Vurdere resultater, som er fremkommet i specialet.
   

Kompetencer

 • Diskutere indholdet i specialet på et videnskabeligt niveau.
Litteratursøgning og videnskabeligt projektarbejde med universitetstilknyttet vejleder.
Specialet kan skrives ved alle institutter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 6
 • Projektarbejde
 • 259
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 276
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, jf. nedenstående
Mundtligt forsvar, 45 minutter
Den mundtlig prøve fordeler sig på 25 minutters mundtlig
fremlæggelse af specialet med anvendelse af AV-udstyr efterfulgt af 20 minutters videnskabelig diskussion med vægt på problemstillinger rejst i specialet.

Det skriftlige kandidatspeciale på 10 ETCS skal have et omfang på ca. 20
sider (inkl. figurer, tabeller og referencer).
Alternativt kan den studerende vælge at aflevere et (publiceret eller upubliceret)
manuskript, hvor vedkommende er første- eller medforfatter (se bestemmelser om
evt. medforfattererklæringer i studieordningen). For kandidatspecialet på
10 ECTS vil dette f.eks. kunne være en kasuistik, dog ledsaget af en
supplerende teoretisk redegørelse med relation til kasuistikkens tema.

Yderligere retningslinjer for kandidatspecialet fremgår af studieordningen: http:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​medicin/​
Krav til indstilling til eksamen

Opnået 60 ECTS på kandidatuddannelsen i medicin.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som akademiker

Viden

 • Redegøre for de faglige problemstillinger i specialet under inddragelse af resultater på internationalt videnskabeligt niveau.

Færdigheder

 • Formidle arbejdet mundtligt såvel som skriftligt
 • Analysere data, som indgår i specialet
 • Vurdere videnskabelige resultater, som er præsenteret i specialet.
   

Kompetencer

 • Diskutere indholdet i specialet på et videnskabeligt niveau.